Saturday, March 29, 2014

Population and Housing Census 2014
ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုပဲ ေ၀ဖန္သည္ျဖစ္ေစ ယေန႔ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ စတင္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ဘာေတြညာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ နားမလည္ပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကို အနီးစပ္ဆံုး အမွန္ကန္ဆံုး သိရွိလာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားရပါသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏႊယ္ငင္တစ္စင္ပါ ဆုိသကဲ့သို႔ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းကိုလည္း အနီးစပ္ဆံုး သိခြင့္ရမည္ျဖစ္ရာ CIA World Fact Book မွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရသည့္ဘ၀မွ အနည္းငယ္ တိုးတက္လာၿပီဟု ဆိုႏုိင္ပါေၾကာင္း။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ပါေစဟု ......။

သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုရာတြင္ လူ၊ တိရစၧာန္၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။
(လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ-ခ)

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမွတစ္ပါး အျခား မည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ် အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရ။
(လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၅)

ပုဒ္မ ၁၆ က ဒီလိုဆိုတယ္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာလုပ္မယ္၊ ညာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့လူေတြ၊ အဲလို လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမာက္ေပးေနတဲ့လူေတြ ေသခ်ာဖတ္သင့္တယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ဥပေဒအရ အေရးယူေတာ့ ႏွိပ္ကြပ္တယ္တို႔၊ ဘာျဖစ္တယ္တို႔၊ ညာျဖစ္တယ္တို႔ အသံမထြက္ၾကေလႏွင့္။ အေမာင္ မီဒီယာတို႔ကလည္း ယခုလို ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ဖုတ္ေလသည့္ငါးပိ ရွိေလသည္ဟုပင္ ထင္ပံုမေပၚေခ်။ ဘယ္ဂ်ာနယ္ကမွ် သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတာကို ျငင္းဆန္တာဟာ၊ မမွန္မကန္ ေျဖဆိုတာဟာ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေၾကာင္း၊ အေရးယူခံရႏုိင္ေၾကာင္း ေလသံမဟရဲၾကပါဘူး။ ႏုိင္ငံကို တည့္မတ္ခ်င္တယ္လို႔သာ ပါးစပ္က ေအာ္ေနၾကတယ္၊ ေစာင္ေရက်မွာနဲ႔ ယွဥ္လာေတာ့ ကုိယ့္စီးပြားေရးကိုပဲ ၾကည့္ၾကတာပါပဲ။)


ဒီပုဒ္မကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ရရွိႏုိင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြက တစ္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ပ္ငါးေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ သိရွိရေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရ။
(လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၇၊ ပုဒ္မခြဲ-ဂ)

အဲဒီပုဒ္မ ၁၇ ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္တဲ့ စာရင္းစစ္ ဒါမွမဟုတ္ စာရင္းေကာက္ေတြ ရရွိႏုိင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အေပၚက ပုဒ္မ ၁၆ ကို က်ဴးလြန္ရင္ ရမွာေတြနဲ႔ အတူတူပဲဗ်။ အဲဒါကိုေတာ့ နည္းနည္းသေဘာမက် ျဖစ္မိတယ္။ အေတြးပိုတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါေလ။ ဒီလိုပါ။ တခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြကို လက္သိပ္ထိုးၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီမွာ ေရာင္းစားခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာပါ။ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ဆိုတာက အမႈရင္ဆုိင္တဲ့ ကာလေတြနဲ႔တင္ ျပည့္သြားမယ္ထင္တာပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးေသာင္းဆိုေတာ့ေရာ အဲဒီပမာဏက ထိေရာက္ရဲ႕လား။ စီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ေငြပမာဏ တစ္ခုခုနဲ႔ ေရာင္းစားမယ္ဆိုရင္ေရာ။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။ ထားပါေလ... လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းေတြက ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အမ်ားႀကီး ပိုသိပါတယ္။ သူတို႔က ဒီအတုိင္း ျဖစ္သင့္တယ္ထင္လုိ႔ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္က အလကားေနရင္း ထိုင္ၿပီးေတာ့ ေ၀ဖန္ေနလို႔ မသင့္ပါဘူး။ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ။ စိတ္၀င္စားဖို႔ေတာ့ ေကာင္းတာအမွန္ပဲ။

Friday, March 28, 2014

စိတ္ပူမိတယ္.....အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာ္ၾသလာၾကတာ၊ စည္း႐ံုးလာၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရး အလိုမရွိ၊ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။)

ျမစ္ဆံုကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္စရာတစ္ခု၊ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားမ်ား သတိထား)

၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ အစိုးရတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေဘးကေန ၀င္ၿပီးေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေပးေန၊ ေျမာက္ေပးေနၾကတာေတြကို ျမင္ေနရတဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ေတာင္သူေတြကို နယ္႐ုပ္အျဖစ္ အသံုးခ်ေနတာ အခုရပ္)

လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တရား၀င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ခြင့္ျပဳသေယာင္ေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးသတ္လံုးတစ္ခုအျဖစ္ လြဲမွားစြာ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ ေနၾကတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (အစိုးရလုပ္သမွ် ဆန္႔က်င္ၾကဆိုတဲ့ အေမြဆိုး မထားခဲ့ေစလိုပါ)

မီဒီယာကို အသံုးခ်ၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ အပုပ္ခ်၊ တိုက္ခိုက္၊ ေ၀ဖန္၊ ေျခထိုး လုပ္ေနၾကတာေတြ ျမင္ေန၊ ၾကားေန၊ ဖတ္ေနရတဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (စတုတၳမ႑ိဳင္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ မျပင္မျဖစ္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရမယ့္ ဥပေဒေတြ ရွိေနမွန္း သိေနပါလ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွာ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာေတြကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိပါ၊ တန္းမညႇိပါႏွင့္)

ကုိယ့္အိမ္နီးခ်င္းကို အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းၿပီး သူ႔ဆီကေန ကုိယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ႀကံေဆာင္ႀကိဳးပမ္းၾကရမယ့္အစား "တ႐ုတ္ဟူသမွ် ဆန္႔က်င္ၾက" ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုင္ဆြဲၿပီး တစ္ဘက္စြန္း ေရာက္ေနၾကသူေတြကို ျမင္ေနေတြ႕ေနရေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို နားမလည္တာပဲလား၊ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာပဲ လသာေနၾကတာပဲလားလို႔ ေတြးမရျဖစ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (US က China နဲ႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာေတြက ဘာလုပ္တာလဲ)

ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တပူးတြဲတြဲ ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (မည္သူ႔ကို မည္သူကမွ် အသံုးခ်ျခင္း မျဖစ္ေစလိုပါ)

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ INGOs, NGOs ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနၾကတာကို ျမင္ေနရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္ကို ငဲ့ၾကေစလိုပါသည္)

ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရး စြက္ဖက္လာတာ၊ သံဃာေတြ စိတ္၀မ္းကြဲလာတာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိတယ္။ (ကၽြန္ေတာ့္ကို ပက္ပက္စက္စက္ ဆဲႏုိင္ၾကပါၿပီ)

ဆႏၵျပပြဲေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ ျပန္ျဖစ္လာတာကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ စိတ္ပူမိပါသည္။ (ေနာက္ထပ္ ရွစ္ေလးလံုး မႀကံဳခ်င္ေတာ့ပါ)
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
ည ၁၀ နာရီ ၂၈ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

Thursday, March 27, 2014

တပ္မေတာ္ေန႔အေတြး (၂၀၁၄ ခုႏွစ္)ယေန႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔သည္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚခဲ့ဖူးပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အစိုးရက တပ္မေတာ္ေန႔ဟု ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္ဟုလည္း ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဤေနရာတြင္ အျငင္းမပြားလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ဆိုသည္ထက္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဆိုသည္ကို ပို၍ သေဘာက်ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို စိတ္တူကုိယ္တူ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ အထင္ကရ အမွတ္ထင္ထင္ သမုိင္း၀င္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုကို ယခုကဲ့သို႔ တေလးတစား တန္ဖုိးထား၍ က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါ သမယ၀ယ္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းကာလ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာက္ေနခ်ိန္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္လာသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မေဖာက္မျပန္၊ မယိုင္မလဲ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ကုိယ္လက္အဂၤါ စသည္ စသည္ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္၍ ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားအားလံုးကို ဦးၫြတ္ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သာ မရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ပင္ မက္လုိ႔ရမည္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္မီး တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္၍ တုိင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တုိင္းကထန္ထန္ ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ စြမ္းရည္ကင္းမဲ့ခဲ့လွ်င္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ခဲ့လွ်င္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ ျပည္သူတို႔ကို သစၥာပ်က္ယြင္းခဲ့လွ်င္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေနမည္နည္း ဟူသည္ကို ေျဖဆိုရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ အေမရိကန္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားခဲ့သည့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ျဖဴ  ကူမင္တန္တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခံရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကသာ အသက္ေသြးေခၽြး စေတး၍ တုိင္းျပည္ကို ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တင္စားၾကသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ မယိမ္းမယိုင္ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း မရွိပါလွ်င္ အမ်ိဳးစံုလင္ မ်ားျပားလွသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမပံုသည္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟု အားလံုးက တင္စားရည္ၫႊန္းၾကသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေျခအေနကို ျပန္လွန္ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္လည္း အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ကို ဖန္တီးသူမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ကို ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္သူမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးကို မည္သုိ႔ပင္ နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ပင္ သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအခ်ိန္က မင္းမဲ့စ႐ုိက္မ်ား ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ျပည္သူအားလံုး က်ီးလန္႔ဆန္စား ျဖစ္ေနခဲ့ရခ်ိန္၊ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ဥပေဒကင္းမဲ့လ်က္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လူသတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ဖ်က္ဆီး၊ လုယက္ ျဖစ္ေနခဲ့ခ်ိန္၊ ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုက အခ်ိန္ကုိက္ ဆိုသလိုပင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္၍ စစ္အင္အားျပ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္လူထုေခါင္းေဆာင္က ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရပ္တည္ကာကြယ္ခဲ့ပါသနည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ မည္သူက အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ အင္အားမေတာင့္တင္းခဲ့ပါလွ်င္၊ အေရးႀကံဳလွ်င္ သက္လံုမေကာင္းခဲ့ပါလွ်င္၊ ျပည္သူအတြက္ မဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ရန္ ရင္ေလးလွပါသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္ ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အမွားအယြင္းေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုခဲ့ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ယထာဘူတက်က် သံုးသပ္ပါလွ်င္ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သူ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကသာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္စရာ ရွိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္အစိုးရ ဦးေဆာင္ခဲ့စဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ေလာက္သည့္၊ အားလံုးအတြက္ လက္ခံေလာက္သည့္၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို တာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့ျခင္းကိုလည္း လက္ခံရပါမည္။ ရွိခဲ့သည္ဟု လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ရည္ၫႊန္းလိုပါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ိန္ထိုး၍ သံုးသပ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ဦးမေဆာင္ခဲ့လွ်င္ မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း ဟူသည့္အေျဖကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ မေျဖတတ္ပါ။

လက္ရွိကာလအခ်ိန္ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဖူးပြင့္စအခ်ိန္၊ အားယူစအခ်ိန္အျဖစ္ အားလံုးက မွတ္ယူၾကပါသည္။ ကုိယ့္ဖဲကုိခ်ိဳး၊ ကုိယ့္ဖဲကုိယ္ေ၀ လုပ္သည္ဟုပဲ ေျပာေျပာ၊ ဇာတ္တိုက္၍ ကခဲ့သည္ဟုပဲဆိုဆို၊ ယခုအေျပာင္းအလဲအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရကို အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္ရသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားက ရည္ၫႊန္းခဲ့ၾကသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္နည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ ညင္ညင္သာသာ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ျဖင့္ ကူးေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္ခုပ္မတီးႏုိင္ၾကပါေသာ္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကမူ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္ကို သတိထားၾကေစလိုပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ကာလၾကာရွည္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားၾကပါလိမ့္မည္။ အာဏာကို လက္မလႊတ္လိုေသာေၾကာင့္ဟု မုန္းတီးသူတို႔က ဆိုၾကပါလိမ့္မည္၊ ႏုိင္ငံကို စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ဟု ခ်စ္ခင္သူတို႔က ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္မူ ကၽြန္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ မေပးလိုပါ။ စာဖတ္သူတို႔၏ အေတြးအျမင္အတုိင္း၊ ထင္ျမင္ခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ေစလိုပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ကာလ တပ္မေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ျမင္ႏုိင္သိႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အခ်က္သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိက တပ္မေတာ္အစိုးရအျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ဘဲ အရပ္သားအစိုးရေအာက္တြင္ အဆိုပါတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ စိတ္ေစတနာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္တို႔သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ လက္ရွိအႀကီးအကဲသည္ တပ္မေတာ္ကို ယခင္ကထက္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေအာင္၊ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္၊ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိုသည့္ ဆႏၵ အမွန္ပင္ရွိေၾကာင္းလည္း သူ၏ တရား၀င္ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေပါက္ၾကားလာေသာ ေျပာစကားမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ သံသယရွိရန္ မလိုပါ။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ၾကည့္လွ်င္လည္း တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုၾကည့္၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရပါလွ်င္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈကို နာခံလ်က္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္၊ ႀကိဳဆိုရမည့္အခ်က္၊ လက္ခုပ္တီးရမည့္အခ်က္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရည္တည္လုိသည့္ သေဘာထားရွိေစလိုကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ဆိုသည့္အခ်က္က ဒီမိုကေရစီနည္းက်သလို၊ ျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ဟုလည္း ျမင္ပါသည္။

လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ ေသြးသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ယခုတပ္မေတာ္တြင္ မရွိေတာ့ပါ။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနခဲ့ၾကသူမ်ား ယေန႔ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ မရွိၾကေတာ့ပါ။ ယေန႔ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အာဏာပါ၀ါကို တမ္းတေနစရာ မရွိသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဟု သံသယထား၍ မုန္းတီးေနျခင္းမ်ားသည္ ယုတၱိမတန္လွဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါသည္။

တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္တန္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူက ေထာက္ခံေသာ၊ ခ်စ္ခင္ေသာ၊ အားကိုးေသာ၊ ယံုၾကည္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်င္လိုစိတ္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမင္ေနရပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္သန္စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပေနေၾကာင္း အထင္အရွား ျမင္ေနေတြ႕ေနရပါသည္။ တပ္မေတာ္အေပၚ အရိပ္ထိုးေနသည့္ ယခင္ကာလမွ အျဖစ္အပ်က္ဆိုးမ်ား၊ အရိပ္မည္းမ်ားကို လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႀကံေဆာင္ေနၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံၾကဖို႔ လိုပါသည္။ မေမ့မေလ်ာ့ ခ်ီးက်ဴးလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ကင္းကြာေနခဲ့သည့္ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျပည္ပရန္အတြက္ ေလ့က်င္ျ့ခင္း၊ စုဖြဲ႕ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ၊ တုိက္ပြဲ၀င္အသင့္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ မူလတာ၀န္မ်ားကို သေဘာေပါက္ေၾကာင္း၊ အေလးထားေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခိုက္အခံရဆံုး အဖြဲ႕အစည္းကုိ ျပပါဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပသရပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါအခ်က္ကပင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခုိက္ေနျခင္း၊ ရန္ေစာင္ေနျခင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ မိမိတို႔၏ စြမ္းအားကို မယံုၾကည္ျခင္းဟု ျမင္မိပါသည္။ လူထုအားလံုးကသာ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေထာက္ခံၾကသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳရန္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ စိတ္ကူးရွိပါမည္လားဟု ေတြးၾကေစလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္အား ပုတ္ခတ္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားလွပါသည္။ ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း လက္ရွိတပ္မေတာ္သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေသြးသစ္ေလာင္း တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္မွ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို မေက်နပ္ျခင္းမ်ားအား ယခုလက္ရွိ တပ္မေတာ္အေပၚ ပံုခ်၍ တိုက္ခုိက္ေနျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား သံသယ တိုးပြားေစျခင္း၊ အဖုအထစ္ ျဖစ္ေစျခင္းသာ အဖတ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေျမာ္အျမင္ရွိဖို႔၊ အရွည္ေမွ်ာ္ဖို႔ လိုပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္တစ္ခု လိုအပ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္တစ္ခု ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ယူဆခ်က္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္ေကာင္းမွ မွန္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသည့္ အာမခံခ်က္ဆုိသည္က တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပါ၀င္ပတ္သက္လိုပါသည္။ ထိုအခ်က္ကလည္း အာဏာကို ဖက္တြယ္ျခင္း ဆိုသည္ထက္ အတိတ္က သင္ခန္းစာမ်ားကိုယူ၍ ေသလုေျမာပါး အေျခအေနေရာက္မွ အသက္ကယ္ေဆး မထိုးလိုဘဲ (နာမည္ပ်က္မခံဘဲ) ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟု ျမင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ပါ၀င္လိုေနေသးေၾကာင္း အႀကီးအကဲ၏ ေျပာစကားအခ်ိဳ႕က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ ႐ႈျမင္ခ်က္သည္ စစ္သားပီပီ စစ္သားအျမင္ျဖင့္ ျမင္ၾကသည္ကို ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား နားလည္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ စစ္သားတစ္ေယာက္အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယံုၾကည္သည္ကို ဥေပကၡာ မျပဳသင့္ေသးဟု ကၽြန္ေတာ္က ဆိုခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ရင့္က်က္လာခ်ိန္၊ အရွိန္ရလာခ်ိန္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု ေသခ်ာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ သူ႔ေနရာသူ ျပန္သြားလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေႏြဦးက သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခ်ိန္အခါ သမယ၀ယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာ ရွိၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတာ၀န္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တာ၀န္မ်ားကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတူတကြ လက္တြဲညီညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔)
မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၂၈ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

Monday, March 24, 2014

အေျခခံဥပေဒကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဖို႔၊ အေလာတႀကီးျပင္ဖို႔ တကယ္ပဲ လိုအပ္ေနၿပီလားေဒၚစုရဲ႕ မိုးကုတ္ခရီးစဥ္
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။ အစကေတာ့ သူ႔ပါတီက ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ သူ႔လက္႐ံုးေတြနဲ႔ လႊတ္ထားခဲ့တဲ့ ကိစၥကို အခုအခါမွာေတာ့ ေဒၚစုကုိယ္တုိင္ နယ္ေတြဆင္းၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကိုလည္း ေရာက္လာခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား။ ေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျပာသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ထပ္တူက်ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုတာ အဲဒီ ဗီဒီယိုဖုိင္ကို စာဖတ္သူ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြ ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ၿပီးရင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံဥပေဒကို အေၾကာင္းျပၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူကို ပညာသားပါပါ ေသြးခြဲတာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ရပ္ဟာ အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအတြက္ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ လိုခ်င္သလား၊ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲေနတဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို လိုခ်င္လားဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ပရန္နဲ႔ ႀကံဳတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ထိပါးေစာ္ကားလာလွ်င္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္တြန္းလွန္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ လိုအပ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ နိဒါန္းစကား ဆိုခ်င္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္လို႔ ကတိသစၥာျပဳတာဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိပါးရာေရာက္တယ္လုိ႔ ေဒၚစု ေျပာခဲ့တဲ့ စကားဟာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆုိတာကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကြဲလြဲၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒကို ဘာလို႔ ျပင္ခ်င္တာလဲ
အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ အလႈပ္ခတ္ဆံုး ဂယက္တစ္ခုက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ အမွန္အတိုင္း သံုးသပ္သူတုိင္း လက္ခံႏုိင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အခုလို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့တာဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီႀကီးတစ္ခု၊ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ သူ႔ကို ခစားကိုးကြယ္ၾကသူေတြရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈက အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚစုသည္ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လံုး၀ မကုိက္ညီပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚစုက သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အခါ သူ႔ကို ၀န္းရံၾကသူေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး။ ဒါကို မျပင္ရင္ ဒီမိုကေရစီခရီးကို မေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ စတင္၀ါဒျဖန္႔ စည္း႐ံုးရာကေန ဒီေန႔လို အေျခအေနအထိ ေရာက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက တာ၀န္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အစုိးရကလည္း သူတုိ႔ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ အျပည့္အ၀ ကိုက္ညီပါတယ္၊ စင္းလံုးေခ်ာ ေျပာစရာမရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါလို႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္၊ ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ရာထူးႀကီးႀကီးေတြ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အထင္ကရ ေနရာေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အေျခခံဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္စရာေတြ၊ ျဖည့္စြက္စရာေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ အမ်ားစုက လက္ခံၾကတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

တစ္ဦးအတြက္ အမ်ားလား
အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက ျပည္သူေတြကို ဇေ၀ဇ၀ါ နေ၀တိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပင္ခ်င္တဲ့အုပ္စုနဲ႔ မျပင္ခ်င္တဲ့ အုပ္စုဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနတယ္လို႔ ျပည္သူ အမ်ားစုက မွတ္ထင္ေနၾကပါတယ္။ ျပင္ခ်င္တဲ့ အုပ္စုကို ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြလို႔ မီဒီယာေတြက အခမဲ့ အမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္လုပ္ၿပီး မျပင္ခ်င္သူေတြကိုေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေအာင္ လုပ္ေနသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ မလိုခ်င္သူ အာဏာရွင္ေတြလို႔ စြပ္စြဲၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လတ္တေလာအားျဖင့္ အေလာတႀကီး မျပင္သင္ေသးဘူးလို႔ ခံယူၾကသူေတြနဲ႔ အခုခ်က္ခ်င္း ျပင္ကုိျပင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အုပ္စုႏွစ္ခု ကြဲေနတယ္လို႔သာ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီ ကြဲျပားမႈႏွစ္ခုကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္သူတုိင္း သိႏုိင္တာတစ္ခုကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းျပင္ရမယ္ဆုိတဲ့ အုပ္စုဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လူထုပါလာေအာင္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါဟာ ျငင္းပယ္လို႔ မရတဲ့ အမွန္တရားပါ။

မျပင္ရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ
အေျခခံဥပေဒကို အခုခ်က္ခ်င္း မျပင္ရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲဆိုတဲ့ အေျဖကို စာဖတ္သူတို႔ ကုိယ္တိုင္ ေျဖၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့႐ႈေထာင့္၊ ႀကိဳက္တဲ့အျမင္နဲ႔ ေျဖဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အစြဲမကင္းသူေတြရဲ႕ အေျဖထဲမွာ ေဒၚစု သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ျခယ္လွယ္ေနဦးမယ္၊ စတဲ့အေျဖေတြ ပါႏုိင္ပါတယ္။ ဘက္ကင္းသူေတြရဲ႕ အေျဖေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္မွာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေျဖေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါ၊ မပါ စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုပါတယ္-
တည္ၿငိမ္မႈ မရႏုိင္ဘူး
ႏုိင္ငံေတာ္ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိႏုိင္ဘူး
ျပည္သူေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနထိုင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး
လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ဆံုး႐ံႈးရမယ္
လြတ္လပ္စြာ စီးပြားရွာခြင့္ရမွာ မဟုတ္ဘူး
ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိႏုိင္ဘူး
အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္
ကဲ... ဒါက ကၽြန္ေတာ္ နမူနာအေနနဲ႔ ေရးျပထားတာေတြပါ။ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအတိုင္း တကယ္ပဲ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ အေျခခံဥပေဒကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဖို႔၊ စကၠန္႔မဆုိင္းျပင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလးအနက္ ေထာက္ခံပါရဲ႕ဗ်ာ။ အဲလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ က်င့္သံုးတာမွ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို ေစ်းထဲက ငါးစိမ္းသည္ အေႂကြးစာရင္း မွတ္သလို၊ ဖ်က္သလို ေရာ့... အင့္.... ဆိုၿပီး လုပ္သလိုမ်ိဳး မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ လတ္တေလာ အေရးတႀကီး မျပင္ေသးဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေရွ႕ဆက္လို႔ ရေသးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မျပင္ရဘူးလို႔ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ၊ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရင္းနဲ႔ ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပင္သြားလို႔ ရပါတယ္ဗ်ာ။ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြကို ျပင္ဖို႔အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ဆႏၵ (ဘယ္ေလာက္ေတာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ပင္ ျဖစ္ေနပါေစ)၊ တစ္ပါတီတည္းရဲ႕ဆႏၵ (ဘယ္ေလာက္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ပါတီပင္ ျဖစ္ေနပါေစ) နဲ႔ မလုပ္သင့္ဘူး၊ မေလာသင့္ဘူး၊ မဆံုးျဖတ္သင့္ဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။

ခ်က္ခ်င္းျပင္ခုိင္းတာ ဘာလို႔လဲ
ဒါကလည္း အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတြကို တင္ျပပါရေစ။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို မျပင္ဘူးဆိုရင္ "ခ်က္ခ်င္းျပင္အဖြဲ႕ေတြ" လက္ခံႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို အရင္ဆံုး ေမးပါရေစ။ ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိတဲ့ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေလး တစ္ခုကို ျပင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ေျမာင္းထဲေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြကို အေျခခံဥပေဒကပဲ ဒဏ္ခတ္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္သူ ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒကို အစအဆံုး တစ္ေခါက္ျပည့္ေအာင္ ဖတ္ဖူးသလဲဆုိတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီလို ဖတ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ထစ္ခ် ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ပါ၀င္တယ္၊ ဘာေတြ အာမခံခ်က္ ေပးထားတယ္ ဆိုတာေလာက္ကို သိေအာင္ပဲ ျပည္သူေတြကို မ်က္စိဖြင့္၊ နားဖြင့္ေပးသူ ဘယ္ႏွဦးမ်ား ရွိပါသလဲ။ ေဒၚစု အခု နယ္တကာလွည့္ၿပီး ေဟာေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ဆိုတာကလည္း အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း ရွင္းျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ဒါေတြကို အပုပ္ခ်တဲ့ပြဲေတြပါပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ ပါေနပါတယ္လို႔ ေဟာေျပာပြဲတုိင္းေျပာတယ္၊ အဲဒီလိုေျပာတုိင္း တပ္မေတာ္သား ၂၅ % လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေနတာကို ေထာက္ျပၿပီး ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ရန္တိုက္ေပးတယ္။ သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကုိက္ညီပါဘူးလို႔ ေျပာမယ္။ ဒါေတြပါပဲ။ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဖို႔ မေထာက္ခံသူေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိပါးေနသူေတြပါ ဆိုတဲ့အထိ ေျပာဆိုလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မိမိအာဏာရရွိေရးအတြက္ အျခားလူေတြကို ထိပါးလာတဲ့အထိ ေျပာဆိုလာတာမ်ိဳးကျဖင့္ သိပ္ၿပီးေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္း မဆန္လွဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ေတြးမိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အတိုက္အခံပါတီဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ အစိုးရကို အလုပ္႐ႈပ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ တုိင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေရွ႕ကိုခ်ီတက္ရမယ့္အစား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖို႔ ျပည္တြင္းက ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ရွင္းေနရတာနဲ႔ပဲ ခရီးမတြင္လွပါဘူး။ ခဏတာ ေရတိုမၾကည့္ဘဲ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခုလို လုပ္ရပ္ေတြဟာ အစဥ္အလာဆိုးတစ္ခု ျဖစ္သြားၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အျမစ္တြယ္သြားမွာကို စိုးရိမ္စရာပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား
အရွည္အလ်ား၊ အထူးအေထြ မေျပာလုိပါဘူး။ သူ႔ဟာသူေနရင္ေတာင္ အေျခခံဥပေဒကိစၥဟာ ယခုထက္ပိုၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ျပင္ဆင္လို႔ ရခ်င္ရပါလိမ့္မယ္။ အခုလို လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြ၊ ေထာက္ခံပြဲေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ေနတာကို ေတြ႕တဲ့အတြက္ ျပင္ခ်ိန္မက်/ခ်က္ခ်င္းျပင္ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား ပိုၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကပဲ ျပင္ဆင္ေရးမွာ ႀကီးစြာေသာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေနရာမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ပဲ ဒါဟာ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအတြက္ သမုိင္း၀င္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လို႔ ေသခ်ာတပ္အပ္ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒၚစုအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ တပ္မေတာ္ကို ၿပိဳင္ဘက္သဖြယ္ သေဘာထားေနျခင္း၊ တပ္မေတာ္ကို သံသယရွိေနျခင္းတို႔က တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းက သူ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို မီးစိမ္းျပရန္ ခက္ခဲေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေဒၚစုအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဟု ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါရေစ။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရးသား၍ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးသည္။

Friday, March 21, 2014

UEFA Champions League Quarter Finals Draw


ဒီႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲဟာ အသင္း ၈ သင္းသာ က်န္ရစ္ေတာ့တဲ့ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ ဘယ္အသင္းေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမယ္ဆိုတာ ဒီကေန႔ မဲႏိႈက္တဲ့အခါ ခန္႔မွန္းထားသူေတြ အံ့ၾသသြားေစမယ့္ အတြဲအဖက္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတူအသင္း ၇ သင္း ပါရွိေနတဲ့အနက္ ၃ သင္းပါတဲ့ စပိန္ကလပ္အသင္းေတြပဲ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီး က်န္တဲ့အသင္းေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံတူခ်င္း ျပန္က်မယ့္ ပြဲစဥ္ေတြကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဂၤလန္ကလပ္ အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ မန္ယူနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔ ျပန္ဆံုၾကမယ့္ အျဖစ္က လြဲခဲ့ရသလို ဂ်ာမန္အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္နဲ႔ ေဒါ့မြန္တို႔လည္း အခ်င္းခ်င္း မဆံုခဲ့ၾကပါဘူး။ ကံဆိုးသူမ်ားအျဖစ္ စပိန္ကလပ္အသင္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ႔ အတၱလက္တီကိုမက္ဒရစ္တို႔ ဆံုၾကတဲ့ပြဲကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ တစ္သင္းအထာကို တစ္သင္းက ေနာေက်ေနေအာင္ သိေနၾကသူေတြမို႔ ေျပာရခက္တဲ့ ပြဲစဥ္တစ္ခုပါပဲ။ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္နဲ႔ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္တုိ႔ ျပန္ဆံုၾကတဲ့ ပြဲစဥ္ကလည္း အမ်ားစိတ္၀င္စားမႈ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲမွာ မန္ယူအသင္းက ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ ၂ ဂိုးဆက္သြင္းၿပီး အသည္းခြဲခဲ့တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္သတိရသူေတြရွိသလို၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ရာသီမွာ ေရာ္ဘင္ရဲ႕ဂိုးေၾကာင့္ ကြာတားအဆင့္မွာ အသည္းကြဲၿပီး က်န္ခဲ့ရတဲ့ မန္ယူအသင္းကို ျပန္အစေဖာ္သူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြာတာအဆင့္ ပြဲစဥ္တုိင္းကေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ေပးစြမ္းႏုိင္ဦးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ပြဲစဥ္မ်ား
ဘာစီလိုနာ - အတၱလက္တီကို
ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ - ေဒါ့မြန္

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ပြဲစဥ္မ်ား
ပီအက္စ္ဂ်ီ - ခ်ဲလ္ဆီး
မန္ယူ - ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ပြဲစဥ္မ်ား
ခ်ဲလ္ဆီး - ပီအက္စ္ဂ်ီ
ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္ - မန္ယူ

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ပြဲစဥ္မ်ား
အတၱလက္တီကို - ဘာစီလိုနာ
ေဒါ့မြန္ - ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္

ဘယ္အသင္းေတြ အႏုိင္က်ဲၿပီး ဆီးမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို ေရာက္လာဦးမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ အခု အေနအထားအရ ဘယ္အသင္းမွ် အပိုင္ေျပာလုိ႔ မရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဘက္မွ်တဲ့ အတြဲအဖက္ေတြ ေတြ႕ၾကတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဆီးမီးဖုိင္နယ္ ပြဲစဥ္ေတြ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္အသင္း ၄ သင္း က်န္ရစ္ခဲ့မလဲဆုိတာ အခုလာမယ့္ ကြာတားဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္ေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈရင္း ရင္ခုန္ခံစားၾကပါဦးစို႔....။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
ည ၈ နာရီ ၄၆ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

စိတ္၀င္စားတယ္....လစ္လပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ၃၀ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႀကီးက ေျပာတာကို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

မၾကာခင္ ေကာက္ယူေတာ့မယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို သူတို႔နယ္ေျမထဲမွာ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ KIO က ဘာေၾကာင့္ ေျပာသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

ကမၻာ အမွန္သိေစဖို႔ Facebook ကုိယ္စီ သံုးၾကစို႔လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ဦး၀ီရသူရဲ႕ စကားကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ကို ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မျပဳဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးေလာက္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့လူေတြအားလံုးက မီတာခေတြ တိုးေကာက္မွာကို သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ပါတီတစ္ခုက အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈက ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေနၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ ရွာမေတြ႕ေသးတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွာရွိေနတဲ့ ျခေသၤ့ႀကီးေတြမွာ အထီး/အမ အဂၤါ ပါတယ္၊ မပါဘူးဆိုၿပီး သတင္းလုပ္ေန၊ ျငင္းခုန္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

စာေပေဟာေျပာပြဲဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚစုသာ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူေတြ အကင္းပါးၾကဖို႔လိုေၾကာင္း စသည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို စည္း႐ံုး မဲဆြယ္ေနၾကတဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကသူေတြနဲ႔ အဲဒီဥပေဒဟာ အေပါက္ေစာင့္ဥပေဒပဲလို႔ ေ၀ဖန္ေနၾကသူေတြအၾကား အျငင္းပြားၾက၊ ေစာင္းၾက၊ ေျမာင္းၾက၊ ပုတ္ခတ္ၾက၊ ေ၀ဖန္ၾက၊ ေရးသားၾက၊ ဆဲဆိုၾက၊ ႀကိမ္းေမာင္းၾက၊ လက္ခေမာင္းခတ္ၾက၊ ..... ၾကတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ေပးရင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလာၾကတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ အဲဒီဥပေဒထဲမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖို႔အတြက္ တုိင္တန္းႏုိင္တယ္ ဆိုတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါတယ္ဆုိတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြက ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသကို ႐ုရွားပိုင္နက္ထဲ ထည့္သြင္းေၾကာင္း အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ သမၼတပူတင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

သူတုိ႔သာလွ်င္ အယံုၾကည္ရဆံုး မီဒီယာပါလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ထားတဲ့ မီဒီယာတစ္ခုနဲ႔ အျခားမီဒီယာေတြ တိတ္တိတ္ပုန္း နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဖဲ့ၾက၊ ေဆာ္ၾက၊ ႏွက္ၾက၊ ထိုးၾက၊ ကစ္ၾက၊ ညစ္ၾက၊ ေျခထိုးၾက၊ အဆင္းတြန္းၾက၊ ေနာက္ေၾကာဓားနဲ႔ထိုးၾက၊ ေခ်ာင္း႐ုိက္ၾက၊ စတာေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ဂ္ကို လာဖတ္ၾကတဲ့သူေတြရဲ႕ အျမင္ေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားတယ္။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
နံနက္ ၇ နာရီ ၅၄ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

ႏုိင္ငံေရးကာတြန္းမ်ား (၂၀၁၄ မတ္ ၂၁ စုစည္းတင္ျပမႈ)


ပုိ႔စ္ေတြ မတင္ျဖစ္တာလည္း အေတာ္ၾကာသြားၿပီဆုိေတာ့ ဘယ္ကေနစၿပီး ျပန္ေရးရမလဲ မသိဘူး။ စာေမးပြဲ ကိစၥေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လည္း ႏွစ္ပတ္ေလာက္ အဆက္ျပတ္သလို ျဖစ္သြားခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကိုလည္း မတို႔မထိခ်င္ေသးဘူး။ အခုမွ သတင္းေဟာင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေဟာင္းေတြ၊ နာမည္ႀကီး ေဖ့စ္ဘုတ္ေတြရဲ႕ အေရးအသားေတြကို ျပန္ဖတ္ေနရတယ္။ ဖတ္လို႔လည္းေကာင္းတယ္၊ စိတ္၀င္စားစရာလည္း ေကာင္းတယ္။ အခုေတာ့ ေဘာ္ခ်က္တယ္ပဲေျပာေျပာ၊ အလြယ္လုိက္တယ္ပဲ ေျပာေျပာ၊ ေျပာခ်င္သလိုသာ ေျပာၾကပါေတာ့။ ပုိ႔စ္တစ္ခု မျဖစ္မေန တင္ခ်င္တဲ့အတြက္ သေဘာက်လို႔ စုစည္းထားတဲ့ ကာတြန္းေလးေတြကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဖတ္ဖူးၿပီးသူ အမ်ားစု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါဦး။ မဖတ္ဖူးသူေတြအတြက္ သေဘာက် ေက်နပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း။

အားလံုးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။

(၁) ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အေျဖမ်ိဳးစံု ဆိုတဲ့ ကာတြန္းတစ္ကြက္ကို တင္ျပခ်င္ပါရဲ႕။ ဒီေန႔ေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အေျဖေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာစရာရွိတဲ့ ေနရာဆိုလို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း ဆိုတဲ့ေနရာ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကာတြန္းဆရာဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြ လာေျဖၾကတဲ့ အေျဖေတြအေပၚမွာ သေဘာမက်တဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္တာလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ မီဒီယာအမ်ားစုကလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖဆိုၾကတဲ့ အေျဖအမ်ားစုဟာ တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွဘဲ ဟိုလိုလို ဒီလုိလုိေတြ မ်ားတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ၾကၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေလ့အက်င့္ ၄ ႏွစ္ပင္ မျပည့္တတ္ေသးတဲ့ ကာလမွာ ယခုလို ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ စိတ္ရွည္သည္းခံ ၾကရမယ္လုိ႔ မွတ္ယူပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ကာတြန္းဆရာရဲ႕ သေရာ္ခ်က္ကလည္း ထိမိပါရဲ႕ဗ်ာ။ ျမန္မာစကားရဲ႕ ေ၀ါဟာရ ႂကြယ္၀မႈေၾကာင့္လည္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလို႔ေနျပန္ပါေရာ။

 

(၂) ဒီကာတြန္း တစ္ပုဒ္ကလည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို သေရာ္ထားတာပါ။ သူတို႔ေတြ ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြ၊ အျခားသူေတြ ေျပာၾကတဲ့ ေကာလာဟလေတြ အေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီး ကာတြန္းဆရာက ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။ သူ႔စကားနဲ႔ သူ႔ရာဇ၀င္ကို သိသူမ်ားအဖို႔ ဘာကို ဆိုလိုတယ္ဆိုတာ အလြယ္တကူ သိႏုိင္ေပမယ့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ အတန္အသင့္ စိမ္းသူမ်ားအဖို႔ ကာတြန္းဆရာက ဘယ္သူေတြကို သေရာ္ထားတယ္ဆိုတာ သိႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ေနသူေတြပင္လွ်င္ သတင္းဂ်ာနယ္ စံုလင္ေအာင္ မဖတ္ဖူးသူ၊ အင္တာနက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို အၿမဲတေစ သံုးစြဲသူမဟုတ္သူ ျဖစ္ပါလွ်င္ အားလံုးကို နားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


(၃) ဒါကလည္း အေပၚက ကာတြန္းနဲ႔ သေဘာတရား အတူတူပါပဲ။ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေျပာစကားေတြကို အေျခတည္ၿပီး ကာတြန္းဆရာက သေရာ္ထားတာပါ။ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ေျပာစကားေတြဟာ ဟာသေတြပါပဲလုိ႔ အတိအလင္းကို ေ၀ဖန္ထားေလရဲ႕။


(၄) နာမည္ႀကီး အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ ၄ ဦးရဲ႕ စကားေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ကာတြန္းဆြဲထားတာ သေဘာက်စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ စဥ္းစားတတ္ပါေပ့လို႔ပဲ ေရရြတ္ရမယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားခုိင္းတာရယ္၊ ေျမမပိုင္ပါဘူးဆိုတာရယ္၊ ပါး႐ိုက္မယ္ဆိုတာရယ္၊ ႏြားႏို႔ေသာက္ပါ ဆိုတာရယ္ကို ေရာသမေမႊ လုပ္လုိက္တဲ့အခါ ေအာက္မွာျမင္ရတဲ့ ကာတြန္းေလး ျဖစ္လာတာပါပဲ။


(၅) အေပၚကကာတြန္းမွာ ပါတဲ့စကား ၄ ခြန္းကို ေနာက္ထပ္ ကာတြန္းဆရာတစ္ေယာက္က ေနာက္ထပ္ အုိင္ဒီယာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တင္ျပသေရာ္လုိက္ပံုကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကုိယ့္သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ေတြက ဒီကာတြန္းေတြကို ေရွးျဖစ္ေဟာင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္အေနနဲ႔ ျပန္လွန္ၾကၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္မ်ား လာေမးၾကရင္ ဘယ္လိုမ်ား ျပန္ေျဖရပါလိမ့္။ ထမင္းတစ္နပ္ ကိစၥရဲ႕ အျပည့္အစံုကို ေျပာျပရမွာလား၊ ေျမတစ္ကြက္မပုိင္ဘူးဆိုတဲ့ ၀န္ႀကီးအေၾကာင္း ရွင္းျပရမွာလား၊ နယ္လွည့္ၿပီး ပါး႐ိုက္ရဲတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့စကားတစ္ခြန္းကိုပဲ ကြက္ၿပီးေတာ့ မီးေမာင္းထိုးျပရမွာလား၊ ႏြားႏို႔ေသာက္ခုိင္းတာကို ဟာသတစ္ခုလုပ္ၿပီး ျပန္ေျပာရမွာလား၊ သို႔ေလာ သို႔ေသာ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ ေခါင္းေျခာက္မိေၾကာင္းပါ။ ဟာသအေနနဲ႔ ဒီကာတြန္းေတြကို လက္ခံႏုိင္ေပမယ့္ သမုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သြားမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိတယ္။ အဲဒီေျပာစကားေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု မတင္ျပဘဲ လိုတဲ့အပိုင္းေလးကို ကြက္ၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးေပါက္ပါတယ္။

 

(၆) သမၼတႀကီးရဲ႕ အရက္မေသာက္နဲ႔၊ ႏြားႏို႔ေသာက္လို႔ ေျပာတဲ့စကားကို မီဒီယာမ်ိဳးစံုမွာ ဟာသအျဖစ္ ေျပာၾက၊ သေရာ္ၾကတာ အေတာ္ႀကီးကို အံ့ၾသစရာ ေကာင္းမိပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚက ျမန္မာစာနဲ႔ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ၾကတဲ့ မီဒီယာေတြမွာလည္း ႏြားႏို႔ေတြ အလွ်ံအပယ္၊ ႏြားႏို႔ေတြ တရႊဲရႊဲနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အျပင္က လဘက္ရည္ဆုိင္ေတြမွာ တကယ္ပဲ သမၼတႀကီး ၀မ္း ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္း တြင္က်ယ္ေနၿပီလားဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးပါ။ အခုထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ် လဘက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ မမွာ၊ မေျပာၾကပါခင္ဗ်ား။

 

(၇) ဒါကေတာ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဟာသဗားရွင္း အသစ္ေပါ့ေလ။ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ထြက္လာတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကာတြန္းဆရာက သေရာ္ထားတာပါ။ ဆြဲထားတဲ့ ပံုေလးေတြက ဘာမွ် အထူးအေထြ မပါေပမယ့္ ေရးထားတဲ့ စာေလးက ထိေရာက္ပါတယ္။ အိမ္သာေဘးမွာ ေရပံုးေလး ခ်ထားတာကို ျပတယ္။ ေနာက္က သတိေပးစာက ကိစၥၿပီးလွ်င္ ၃ ပံုး ေလာင္းပါတဲ့။ ႐ိုး႐ိုးေလးေတြးရင္ ႐ိုး႐ိုးေလးေပါ့ေလ။ ႏုိင္ငံေရးေလး ထည့္ေတြးေတာ့လည္း သေဘာက်စရာ၊ ၿပံဳးခ်င္စရာေလးဗ်။ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကို လက္ခံတဲ့အခါ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းေအာက္ပဲ ယူရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေလးကို ကာတြန္းဆရာ သေရာ္လိုက္၊ ကလိလိုက္ပံုက ေအာက္မွာျမင္ရတဲ့ အတုိင္းပါပဲခင္ဗ်ာ။


အားလံုးပဲ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္။

Saturday, March 08, 2014

How to become the President of the United States


ကုိယ့္စာနဲ႔ကုိယ္ ေခါင္းလွည့္မရ၊ ကုိယ္လွည့္မရမို႔ စာမေရးျဖစ္တာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ျမန္မာသတင္း စာမ်က္နွာေတြ၊ လူမႈကြန္ရက္သတင္းေတြ ဖတ္ျဖစ္ရင္လည္း ေျပာစရာ၊ ေရးစရာ၊ စိတ္တိုစရာ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ ျမင္ရၾကားရမွာ သိေနတာမို႔ မဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ရက္လည္းျဖစ္၊ မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမယ့္ ေက်ာင္းစာအခ်ိဳ႕လည္း အတန္အသင့္ ၿပီးစီးသြားတာမို႔ သတင္းေလးေတြ ဖတ္ဦးမွပါေလလို႔ စိတ္ကူး၀င္ၿပီး နာမည္ႀကီး လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕ကုိ ဖတ္မိပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီး အေမြျဖတ္ထားခဲ့တာ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာခဲ့ၿပီးကာမွ သံေယာဇဥ္မျပတ္ႏုိင္ဘဲ ၀င္ဖတ္၀င္ၾကည့္မိတဲ့ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ပဲ အျပစ္တင္မိတယ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ထံုးစံအတုိင္း တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ငါ့စကားႏြားရ၊ ခါးေအာက္ပိုင္းထိုးကြက္ေတြနဲ႔ အျပစ္တင္ရ၊ ေ၀ဖန္ရ၊ ကန္႔ကြက္ရရင္ၿပီးေရာ ေရးထား၊ ေ၀ဖန္ထားတာ ေတြကို အားပါးတရ ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာေက်နပ္မႈ ရသလားေတာ့ ေမးမေနပါနဲ႔ဗ်ာ။ ကုိယ့္ကြန္ပ်ဴတာကို ကုိ္ယ့္ဘာသာကိုယ္ ကိုင္ေပါက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္သြားမိတယ္။ အစိုးရကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြေရာ၊ အတိုက္အခံေတြေရာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အသံုးမက်တဲ့ မ်က္ကန္းေထာက္ခံသူေတြ၊ မ်က္စိမွိတ္အားေပးသူေတြ ရွိေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပသေနတာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ေထာက္ခံသူ၊ ေလာ္ဘီလုပ္သူက သူ႔ခံယူခ်က္အရ၊ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္အရ၊ သူ႔တာ၀န္အရ အျခားအတိုက္အခံေတြအေၾကာင္း မေကာင္းေျပာတာ၊ အတုိက္အခံ ဘာလုပ္လုပ္ အပုပ္ခ်တာ၊ ေ၀ဖန္တာကို မႀကိဳက္ေပမယ့္ နားလည္ႏုိင္တယ္။ ထို႔အတူပဲ အတိုက္အခံ သို႔မဟုတ္ ေဒၚစုပါတီကို ေလာ္ဘီလုပ္သူေတြကလည္း အစိုးရရဲ႕ ေပ်ာ့ကြက္၊ အားနည္းခ်က္ကို အသံုးခ်ၿပီး အ႐ႈိက္ထိုးတာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေပၚ အပုပ္ခ်မႈ၊ ေ၀ဖန္မႈ၊ ကဲ့ရဲ႕မႈလုပ္တာေတြကိုလည္း မႀကိဳက္ေပမယ့္ နားလည္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀င္ဖတ္ၾကသူေတြ၊ ၀င္မန္႔ၾကသူေတြဟာ ကုိ္ယ့္ပညာ၊ ကုိယ့္စဥ္းစားဉာဏ္၊ ကုိယ့္အေတြ႕အႀကံဳ၊ ကုိယ့္အသိဉာဏ္ေတြကို အနည္းငယ္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးမခ်ဘဲ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးက ေလာ္ဘီေတြ ေရးသမွ်၊ တင္သမွ်၊ ေျပာသမွ်ကို လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး စိတ္ခံစားမႈေတြျဖစ္၊ ေပါက္ကြဲသံစဥ္ေတြထြက္ၿပီး ကြန္းမန္႔ေတြမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ၀င္ေရး၊ ၀င္ဆဲ၊ ၀င္ႏႊာ၊ ၀င္ႏွက္ လုပ္ေနၾကတာကို ျမင္ရေတာ့ စိတ္မခ်မ္းသာပါဘူး။ ဒါကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

စကားေတြပလႅင္ခံေနတဲ့အတြက္ လိုရင္းကို မေရာက္ေတာ့ပါ။ ဒီေန႔ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အထဲက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာ၊ စိတ္ညစ္စရာအေကာင္းဆံုး သတင္းတစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေ၀ဖန္ၾက၊ ေထာက္ျပၾက၊ ေဆာ္ၾက၊ ႏွက္ၾက ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါပဲ။ မသိတဲ့ လူေတြအတြက္ ဟိုလိုလို ဒီလုိလို ျဖစ္သြားေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးဆန္းအံ့ၾသမိတာ တစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ကာလၾကာရွည္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ကုိယ္တုိင္ မဲေပးခဲ့ၾကဖူးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအခ်ိဳ႕ကပါ အေမရိကန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ဇေ၀ဇ၀ါ နေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္ၿပီး မေျပာသင့္၊ မေရးသင့္တာေတြ ၀င္ေရး၊ ၀င္ေျပာၾကတာကို ျမင္ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုန္လံုးကို သိမ္းႀကံဳးၿပီး ကၽြန္ေတာ္မရမ္းလိုပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ကလို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ သင္ခန္းစာ တစ္ခုပါပဲ။ အေမရိကန္မွာေနတယ္၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ခံယူထားတယ္၊ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ၿပီးေတာ့ မဲေပးဖူးတယ္၊ ဆို႐ံုမွ်နဲ႔ အဲဒီစနစ္အေၾကာင္းကို သိတာမဟုတ္ဘူး၊ သူလိုကုိယ္လို မဲထည့္ဆိုလို႔သာ ထည့္လုိက္ရတာ၊ မဲေပးတဲ့စနစ္က ဘာလဲ၊ ကိုယ္ေပးတဲ့ မဲဟာ ဘယ္အတြက္လဲ ဆိုတာကို ေရေရရာရာ မသိႏုိင္ဘူး၊ ေလ့လာပါမွ၊ စိတ္၀င္စားပါမွ သိႏုိင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ အေမရိကန္မွာ ေရာက္ေနတဲ့လူေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားကို ေရာက္ေနတဲ့လူေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားျပန္ ဆိုတဲ့လူေတြကို အထင္ႀကီးတတ္တဲ့၊ အားလံုးသိတယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္နမူနာ ျပစရာ ေနာက္တစ္ခုရတယ္လို႔ မွတ္ယူပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမိသမွ်ေလးေတြကို ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ့္အာေဘာ္ပဲ ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ မူရင္းအတုိင္းပဲ ဖတ္႐ႈ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏုိင္ေအာင္ ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လင့္ခ္ေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြကိုပဲ ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ေယာင္ေယာင္၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနတဲ့ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ သူတို႔ကို အမွန္အတုိင္းသိေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ၾကပါဦးခင္ဗ်ာ။


ေသေသခ်ာခ်ာ သြားဖတ္ႏုိင္တဲ့ လင့္ခ္ေတြကိုလည္း ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။

၁။ http://kids.usa.gov/president/index.shtml

၂။ http://2012election.procon.org/view.resource.php?resourceID=004333

၃။ http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election

၄။ http://www.enchantedlearning.com/vote/presidential_elections.shtml

အခုေလာေလာဆယ္ စာအုပ္ေတြၾကားမွာ ေခါင္းနစ္ေနရတဲ့အတြက္ ဘေလာ့ဂ္မွာ ပို႔စ္ေတြ မတင္ႏုိင္တာကို နားလည္ေပးၾကပါ။ မၾကာမတင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလ ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ အတိုးခ်ၿပီး တ၀ႀကီး ဖတ္ၾကအားေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းပန္လုိက္ပါတယ္။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္၊ စေနေန႔။
မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၈ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

 
Web Statistics