Monday, November 30, 2009

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယလမ္းၫႊန္ေျမပံု လို၊ မလို - ေမာင္စူးစမ္း


႐ႈေထာင့္ႏွစ္သြယ္
ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းပကား State Capacity ကို ျပျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ အာဏာလက္ကိုင္ရွိသူတို႔၌ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းပကားကိုလည္းျပသည္။ အစိုးရ၏ တာ၀န္ကိုလည္းျပသည္။ ဤကား ေရြးေကာက္ပြဲကို စြမ္းပကားပိုင္းနွင့္ တာ၀န္ပိုင္းတို႔မွ ႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတို႔အေရးနိမ့္မႈကို တိုင္းတာရန္ စံတို႔ထဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဆိုေသာအခ်က္ ပါ၀င္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မေပးလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္အျဖစ္ ၫႊန္းလွ်င္ၫႊန္း သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံအေရးနိမ့္မႈ State Failure အျဖစ္ ၫႊန္းသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံအာဏာရထားသူတို႔က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခံ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္တစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိိုင္ငံေတာ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏို္င္ေသာ စြမ္းပကားရွိျခင္းကိုလည္း ျပသည္။

မဟာဗ်ဴဟာထြက္ေပါက္
ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကို မဟာဗ်ဴဟာအျမင္ဘက္မွလည္း ၾကည့္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းကာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္၍ တစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ကို မဟာဗ်ဴဟာအရထြက္ေပါက္ Strategic Exit ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သေဘာမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစရမည္၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးသည္ တည္ၿငိမ္ရမည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိ။ Non-Linear Process ဟု ေခၚသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလ၌ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ အစီအစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ထိုက္သည္။ အျပတ္အေတာက္ ဗ႐ုတ္ဗရက္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာလွ်င္ စပြန္ဆာက ႀကီးမွဴးေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာျဖစ္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းေပးဖို႔ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ဒုတိယလမ္းျပေျမပံု လို၊ မလို လိုလွ်င္ မည္သည့္ဖိုရမ္၌ ခ်မွတ္မည္နည္းဟု ေမးစရာေပၚသည္။

ဒုတိယလမ္းျပေျမပံုမလို
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးသူအျမင္ေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလ၌ ဒုတိယလမ္းျပေျမပံုမလိုေတာ့။ ေရြးေကာက္ပြဲက ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတို႔ကို ဖန္တီးေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေလရာ ၎တို႔က ကုိယ့္လမ္းကုိယ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ဒုတိယလမ္းျပေျမပံုသည္ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္စဥ္တို႔ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ဒုတိယလမ္းျပေျမပံု လိုသည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း ခ်မွတ္ရမည့္ဖိုရမ္သည္ လႊတ္ေတာ္တို႔ျဖစ္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလးစားရန္လိုသည္။

ပါတီစံုပံုသဏၭာန္
ျမန္မာ့လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီစံုစနစ္ပံုစံကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ၾကည့္မိသည္။ စင္စစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးမွ ပါတီစံုပံုသဏၭာန္သည္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာမည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္၀င္စားသူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအႀကိဳမွန္းဆခ်က္ကို ျပဳလုပ္ၾကည့္သည္။ ပါတီကိစၥ၌ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အက်ံဳး၀င္ေသာပါတီ၊ ေဒသအလိုက္ပါတီ၊ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ပါတီတို႔ဆိုၿပီး ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ ဘာသာေရးအေျခခံပါတီတို႔ ေပၚလာဖြယ္မရွိေပ။ အေၾကာင္းမူ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွာ အသံုးမျပဳရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပါတီမ်ားဖြဲ႔စည္းရာ၌ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ယႏၱရားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ လႈပ္ရွားသည္။ အခ်ိဳ႕က ေကဒါပါတီ သို႔မဟုတ္ လူထုပါတီ စသည္ျဖင့္ အၿမဲတမ္းဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အၿမဲတမ္းပါတီအျဖစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေလရာ ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္း၌ အလူးအလဲခံၾကရသည္။ ဤအေတြ႔အႀကံဳက လာမည့္ပါတီစံုစနစ္တြင္ မည္သို႔ေရာင္ျပန္ဟပ္မည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးေပ။

ေမာင္စူးစမ္း (၂၀-၁၁-၂၀၀၉)
အၫႊန္း - The Economist

(The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၄ မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

ေတြးေပးၾကပါဦး - ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)


ေတြးမိတာေလးေတြဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသမွ်ကို ေရးသားခဲ့တာ အေတာ္ေလးမ်ားလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း သေဘာက်တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပၾကတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာရပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိေတြက အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သူလိုကုိယ္လို လူတိုင္းေလာက္ ေတြးမိတာေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အေတြးေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ စကားလံုးေတြအျဖစ္ အျပင္ကို ထြက္မလာတာမ်ိဳးျဖစ္မယ္၊ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ ေတြးမိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေရးဖို႔အခ်ိန္ကမေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ေတြးမိတာေလးေတြဆိုၿပီး ေရးလုိက္တဲ့အခါ သူတို႔စိတ္ထဲမွာရွိႏွင့္ေနၿပီးသား အေတြးေလးေတြနဲ႔ ထပ္တူက်သြားတဲ့အခါ သေဘာက်သြား၊ ေက်နပ္သြားၾကတာလို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒါကိုေျပာျပေနရသလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့ဟာေလးေတြကို ႀကိဳက္တဲ့လူေတြဆိုတာ သူတို႔ရင္ထဲက အေတြးအခံေလးေတြနဲ႔ တူညီသြားတဲ့အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္နားလည္ခံယူထားတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္လို႔ပါ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ အခ်ိဳ႕မ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာခ်င္ပါဘိသနဲ႔။

အခုလည္း ေျမႇာက္ေပးရင္ တက္ေအာင္ကတတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္သူေတြရဲ႕ အားေပးမႈေၾကာင့္ ေတြးမိသမွ် ေသာင္းေျပာင္းေထြလာကို ေရးခ်လုိက္မိျပန္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေတြးမ်ားသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ႀကိဳတင္ေျပာလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္းပဲ ေတြးမိသမွ်ကို ေျပာေနေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက ျမင္ျပင္းကတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အေတြးကို အေျခခံၿပီး စာဖတ္သူလည္း ဘယ္လိုေတြးမိသလဲဆိုတာကို ေမးခြန္းေလးေတြ ထုတ္ထားပါတယ္ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ဂ္ကို လာဖတ္တဲ့ပံုမွန္စာဖတ္သူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္အရေတာ့ ျမန္မာျပည္က ဖတ္သူဦးေရက ပိုမ်ားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြန္းမန္႔ေပးရတာ အဆင္မေျပမွန္း သိပါတယ္။ စီေဘာက္မွာ ေအာ္ဖို႔က်ေတာ့လည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့လူေတြလည္း ရွိမွာပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ စာဖတ္သူရဲ႕ အေတြးကို ကြန္းမန္႔မွာ ေရးခ်င္လည္းေရးပါ။ သို႔မဟုတ္ စီေဘာက္မွာ ေအာ္ခ်င္လည္းေအာ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို အီးေမးလ္ပို႔ၿပီး ေျပာခ်င္သပဆုိလည္း အဆင္ေျပပါတယ္ဗ်ာ။ အဲဒါေတြလုပ္ဖို႔ စိတ္မပါဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ့္အေတြးထဲမွာကုိယ္ပဲ သိမ္းထားလုိက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အနည္းဆံုးအေနနဲ႔ ေတြးေတာ့ေတြးၾကည့္ေပးပါေနာ္။

(၁)
အခုေနာက္ပိုင္း ဘယ္လုပ္ငန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရတဲ့အသံကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတဲ့ အခန္းက႑ပါပဲ။ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဘယ္လုပ္ငန္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကံဖန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာဟာ ျမန္မာေတြရဲ႕ အက်င့္တစ္ခုေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အထက္ကလည္း ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္တစ္ခု ရဖို႔အတြက္ပဲ အဓိကထားတယ္။ ေအာက္ကလူေတြကလည္း အထက္ကလူရဲ႕ လိုလားခ်က္ကို ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ အေလးထားတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ၿပီးၿပီပဲေလ။ လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ရတာပဲလို႔ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့… လုိခ်င္တဲ့ရလဒ္ေတာ့ ရတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီရလဒ္တစ္ခုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာေတြမွာ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ရင္ၿပီးေရာစိတ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ ေရတိုအတြက္ေတာ့ လက္ငင္းျပႆနာ ေျပလည္သြားတယ္လို႔ ထင္ရစရာရွိေပမယ့္ ေရရွည္အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ထိတ္လန္႔စရာႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္သေလာက္ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ လူေနတိုက္ခန္းေတြေဆာက္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းကို ျပခ်င္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔ရက္မွာ အခ်ိန္မီအခန္းအပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပဲ အာ႐ံုထားေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ေနာင္ဘယ္ႏွႏွစ္သံုးလို႔ရေအာင္ ဆိုတာထက္ အခုေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေန႔မွာအၿပီးလုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုသာ ေဇာင္းေပးေနၾကတာဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ား အႏၱရာယ္ႀကီးမားလိုက္သလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္လို႔ေတာင္ ရပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ငန္းေတြအတြက္ တာ၀န္အရွိဆံုးလူက ဘယ္သူလဲဆိုတာေတာ့ စာဖတ္သူပဲ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္….။

(၂)
ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရမယ္ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ကၽြန္ေတာ္မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ရွိေနတာေလးေတြကို ေျပာျပရရင္....

(က) Follow Me
ငါ့ေနာက္ကလိုက္ လို႔ တုိက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ရမလား မသိပါဘူး။ အဲဒီစကားကို သူမ်ားေတြေျပာတာ ၾကားဖူးသလို ကုိယ္တုိင္လည္း မၾကာခဏ သံုးႏႈန္းဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာလိုဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ မစဥ္းစားၾကည့္မိဘူးတာ ၀န္ခံပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါးစပ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္လို Follow Me ဆိုတဲ့အေျပာကသာ စြဲေနၿပီး "ငါ့ေနာက္ကလုိက္"၊ "ငါလုပ္သလိုလုပ္၊ ငါေျပာသလိုလုပ္"၊ "ငါခုိင္းတာလုပ္" စတဲ့စကားေတြဆိုရင္ နားလည္ရတာကို တစ္မ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေနသလားလို႔ပါ။ Follow Me လို႔ ေျပာလုိက္တာနဲ႔ ဦးေဆာင္သူရဲ႕ေနာက္ကေန အလုိက္သင့္ေလး သူခုိင္းတာ လုိက္လုပ္ရမယ္လို႔ အလိုလိုနားလည္ၿပီးသားလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ (မွားေနရင္ ျပင္ေပးၾကပါေနာ္)

(ခ) Go Ahead (or) Carry On
ဒါကေတာ့ ေရွ႕ကဦးေဆာင္တာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္ကေန ေမာင္းႏွင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈလို႔ ျမင္ပါတယ္။ Leading မလုပ္ဘဲ Driving လုပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ကေတာ့ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက ပိုၿပီးအခရာက်တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အဲဒီလိုဆိုရေပမယ့္လည္း ေစာေစာကေျပာတဲ့ လူေတာ္ငယ္သားေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ၊ ေလ့က်င့္ေပးထားႏိုင္မႈကလည္း ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္မွာပါ။

(ဂ) Let's Go
ပထမဆံုး ၀န္ခံလိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္ပါ။ မွားခ်င္လည္း မွားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ Let's Go ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးကို ဘယ္စာအုပ္မွာမွ မဖတ္ဖူးေသးပါ။ ဘယ္သူမွ မေျပာဖူးေသးဘူး၊ ဘယ္သူမွမေရးဖူးေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္မေျပာဘူးေနာ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မဖတ္ဖူး၊ မၾကားဖူးေသးဘူးလို႔ပဲ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆိုလိုတဲ့သေဘာတရားကေတာ့ ရွိၿပီးသားဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကမၻာ့နာမည္ႀကီးကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို ေလ့လာမိရာက ေတြးမိတာမို႔ပါ။ ဒီလိုပါ။ ေရွ႕မွာေျပာခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွကို ထူးထူးဆန္းဆန္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္ေနရတဲ့လူေတြ ရွိသလို၊ အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ လူေတြလည္း ရွိၾကမွာပါပဲ။ အခုကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတာက ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးရဲ႕ တိုးတက္မႈအရွိန္ဟာ အရမ္းကို ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့အတြက္ ေက်ာ္တက္ဖို႔ေနေနသာသာ အမီလုိက္ဖို႔ေတာင္ ဒေရာေသာပါးနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ အထက္ကေျပာခဲ့သလို ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္တည္းက ေခါင္းေဆာင္ေခၚတာကို လိုက္သြားတာမ်ိဳး၊ ဦးေဆာင္သူက ေနာက္ကြယ္ကေန ေမာင္းႏွင္ေပးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးထက္ အထက္ေအာက္အတူတကြ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းခ်ီတက္တဲ့ပံုစံလို႔ ဆိုခ်င္တာပါ။ အထက္ကေအာက္၊ ေအာက္ကအထက္ဆိုတဲ့ ပံုစံေတြထက္ အလ်ားလိုက္ပံုစံနဲ႔သြားရင္ ပိုၿပီးမ်ားခရီးတြင္မလားလို႔ ေတြးမိလို႔ပါ။

စာဖတ္သူကေရာ ဘယ္လိုပံုစံကိုႀကိဳက္သလဲ???
Follow Me လား?
Go Ahead လား?
Let's Go လား?

(၃)
ဗီဒီယိုေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြအၾကည့္မ်ားလာေတာ့ ဘာေတြ႔ရသလဲဆိုရင္ အခ်ိဳ႕ဇာတ္ကားေတြက ၾကည့္လို႔ေကာင္းတယ္။ အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ကို အိပ္ေပ်ာ္သြားေလာက္တယ္။ ဒီမင္းသား၊ ဒီမင္းသမီးနဲ႔ပဲ ႐ုိက္ထားခ်င္းအတူတူကို ဇာတ္ကားတစ္ခုကေကာင္းၿပီး၊ ေနာက္ဇာတ္ကားတစ္ခုက ညံ့ေနျပန္ေရာ။ အဲဒါဆိုရင္ ေသခ်ာတာကေတာ့ မင္းသား၊ မင္းသမီးေတြဟာ အေရးပါတယ္ဆိုေပမယ့္ ဇာတ္လမ္းမေကာင္းရင္ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း ၾကည့္လို႔မေကာင္းႏိုင္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ျမင္တဲ့တစ္ခ်က္ကို ေျပာၾကည့္ပါမယ္။ အစြန္းေရာက္တဲ့ဇာတ္လမ္းေတြဟာ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာပါ။ ၀တၳဳေတြလည္း ဒီလိုပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ၀တၳဳေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြမွာ ဇာတ္ေကာင္ေတြဟာ အစြန္းေရာက္ေတြဆိုရင္ ၾကည့္လို႔၊ ဖတ္လို႔ ေကာင္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ မင္းသိခၤ၀တၳဳေတြ၊ ရွင္မိုးရဲ႕၀တၳဳေတြကို ျပန္သတိရမိတယ္။

အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတာက လူေတြဟာ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုပဲ စိတ္၀င္စားၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ကို စဥ္းစားၾကည့္မိေတာ့လည္း အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပဲ ဥပမာထားၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္စာသင္ေနတဲ့ တပည့္ေတြထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္ပဲေတြ႔ေတြ႔ နာမည္ေရာ၊ လူေရာတြဲၿပီး မွတ္မိတဲ့ေက်ာင္းသားေတြဟာ လိမၼာ(ေတာ္)လြန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆိုး(ညံ့)လြန္းတဲ့ တပည့္ေတြ ဆိုတာပါပဲ။ သာမန္ပဲေနတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို နာမည္နဲ႔လူ တြဲၿပီး မသိတာကို အခုမွျပန္ၿပီး အံ့ၾသေနမိတယ္။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာရရင္ လူ႔သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ေတာ့လည္း အစြန္းႏွစ္ဖက္က လူေတြကိုပဲ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာထက္ တင္ခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။ ဂႏၵီႀကီးကို မွတ္တမ္းတင္သလို ဟစ္တလာကိုလည္း ေနရာေပးထားရတာပါပဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ကမၺည္းထုိးသလို ဦးေစာကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရပါတယ္။ မာသာထရီဇာကို အမွတ္ရေနၾကသလို ကလီယိုပါထရာကိုလည္း တသသေျပာေနၾကတာပါပဲ။ အခုေနာက္ဆံုးေျပာရရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေနတဲ့ အယ္လ္ဂိုးထက္ အယ္လ္ကိုင္းဒါးဖခင္ႀကီး အိုစမာဘင္လာဒင္ကေတာင္ ပိုၿပီး ထင္ေပၚေနသလားလို႔ပါ။

အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာက လူ႔ေလာကႀကီးမွာ ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္းမွာ သာမန္ပဲ ေနထုိင္ရမွာလား။ သူမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ ေနၾကရမွာလားဆိုတာပါ။ ေျဖၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္။

ေတြးေနဆဲ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔။
ည ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

အလြမ္းပံုျပင္ - ကုိဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)


ခ်စ္ဦးသူေရ…
ႏွင္းရည္သြန္းေလာင္း၊ ေဟမာန္ေဆာင္း၀ယ္
အေဟာင္းပံုရိပ္၊ ပိတ္ကားလိပ္တို႔
တမွိတ္ခဏ၊ ျမင္လိုက္ရ၀ယ္
ရင္၀ယ္ပူေႏြးလာမိသည္။

ဟိုစဥ္ကာလ၊ သည္လိုည၀ယ္
ဖြဖြသက္ျပင္း၊ တင္းတင္းေရႊလက္
တြတ္တြတ္တီတာ၊ ခါခါရယ္ေမာ
ၾကည္ႏူးေဇာျဖင့္
ရင္တြင္းနားခိုဖူးသည္ေလ။

ခုေတာ့သည္ေမာင္၊ လြမ္းလိႈင္းေဖာင္၍
ဘယ္ဆီေတာင္ေျမာက္၊ ဘယ္၀ယ္ေရာက္ဟု
စိတ္ေဆာက္တည္ရာ၊ လြမ္းကမၻာျဖင့္
ျမင္ရာလြမ္းေမာ၊ ၾကားရာမွန္းဆ
သတိရ၍
ရင္တြင္မိုးၿပိဳခဲ့ပါသည္။

ခ်စ္ဦးသူေရ…
အခ်ိန္ၾကာေညာင္း၊ ရက္ေတြေျပာင္းၿပီ
ရာသီေတြေျပာင္း၊ ႏွစ္ေတြေဟာင္းၿပီ
အတိတ္ျမင္ကြင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္ယြင္းၿပီ
သို႔ႏွင့္အမွ်၊ တစ္ခဏ၀ယ္
တစ္စလြမ္းမွ်င္၊ ရင္၀ယ္ထင္က
သည္ေမာင္လြမ္းေနဆဲပါကြယ္။

အမွတ္တရ
ကုိဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔။
ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

အင္း၀ေခတ္


အင္း၀တြင္ သတိုးမင္းဖ်ားမွစ၍ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ ဟံသာ၀တီပါ မင္းအထိ မင္းေပါင္း ၂၉ ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္း၀ေခတ္သည္ ဟံသာ၀တီပါမင္းအထိ မင္းဆက္တစ္စဥ္တည္း စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ ေမွးမွိန္တိမ္ငုတ္လ်က္ ေတာင္ငူ၊ ဟံသာ၀တီတို႔ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ႀကံဳေတြ႔ရေပေသးသည္။ ရာဇ၀င္မွာ မင္းတို႔စိုးစံရာ ေဒသကိုလုိက္၍ ႐ႈခင္းေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ရာ တေကာင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယတို႔မွသည္ အင္း၀သို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရျပန္ေလသည္။

၁။ သတိုးမင္းဖ်ား (၇၂၆-၇၂၉)
သတိုးမင္းဖ်ားသည္ အင္း၀ကို တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စည္း႐ံုးရျပန္ေလသည္။ စကုစား ေထာင္ထားသည္ကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႏွိမ္နင္းတိုက္ခိုက္ရေလသည္။ ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူ ဖ်က္ဆီးလာသည္ကိုလည္း ႏွိမ္နင္းရေလသည္။ သတၱိေကာင္း ငတက္ျဖားကို ေျမႇာက္စား၍ ေတာင္တြင္းႀကီးကို တိုက္ခိုက္ေစေလသည္။ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ စကုသို႔ခ်ီတက္ရင္း ေက်ာက္ေရာဂါစြဲကပ္သျဖင့္ အသက္ကုန္မည္ကိုသိ၍ ေစာဥမၼာကို သူတစ္ပါးယူမည္စိုးသျဖင့္ တြင္းသင္းမွဴး ငႏုကို ေခ်ာ့ေမာ့၍ ေစလႊတ္သတ္ျဖတ္ေစေလသည္။ ေစာဥမၼာလည္း ငႏုကိုေခ်ာ့ေမာ့၍ အင္း၀နန္းတြင္ တစ္လခန္႔ သင့္ေနၿပီးမွ စစ္ကုိင္းဘက္သို႔ ကူးေလသည္။

၂။ မင္းႀကီး စြာေစာ္ကဲ (၇၂၉-၇၆၂)
သတိုးမင္းဖ်ား နတ္ရြာစံလွ်င္ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔က စုေ၀းတုိင္ပင္၍ ရမည္းသင္းစား သီလ၀အား မင္းျပဳရန္ ေတာင္းပန္ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထီးနန္းမစံလုိသျဖင့္ မင္း၏ ေယာက္ဖေတာ္သူ အျမင့္ၿမိဳ႕စား တရဖ်ာ့အား မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ အမည္ျဖင့္ မင္းေျမႇာက္ၾကေလသည္။ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲမွာ နရသီဟပေတ့မင္း၏ သားေတာ္ ျပည္စားသီဟသူႏွင့္ ေျပာ့ရွမ္းသခၤဗိုလ္၏ သမီးတို႔ စံုဖက္ရာမွာ ဖြားျမင္ေသာ သမီးေတာ္ ရွင္ျမတ္လွႏွင့္ ပုဂံေက်ာ္စြာမင္း၏သားေတာ္ သရက္မင္းရွင္ေစာတို႔မွ ဖြားျမင္ေသာ သားေတာ္ျဖစ္ေလသည္။

မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲသည္ မိတၳီလာကန္ကို ဆည္ဖို႔ေတာ္မူေလသည္။ အမတ္ပညာရွိ ဘိုးရာဇာကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ ဟံသာ၀တီမြန္ဘုရင္ ဆင္ျဖဴရွင္ဗညားဦးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္စြာ မဟာမိတ္ျပဳေလသည္။

မြန္တို႔၏ႏိုင္ငံသည္ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္တြင္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္စတစ္စ အင္အားျပန္လည္စည္း႐ံုး၍ ေျမာင္းျမတြင္လည္းေကာင္း၊ ဟံသာ၀တီတြင္လည္းေကာင္း၊ မုတၱမတြင္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕ျပျပန္လည္စိုက္တည္လာခဲ့ရာ အင္း၀ေခတ္တြင္ မြန္တို႔သည္ ဟံသာ၀တီ၌ အင္အားခုိင္ၿဖီးလာ၍ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္ေလသည္။ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲသည္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတို႔တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေအာင္ အားထုတ္ရန္လိုသျဖင့္ ကေလးႏွင့္ မိုးညႇင္းကိုလည္းေကာင္း ခ်ီတက္ရေလသည္။ ထိုသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ကန္စြန္းနိမ့္ရြာသူ မိေဘဇာကို ေကာက္ယူေလရာ သားေတာ္ မင္းေဆြကို ဖြားျမင္ေလသည္။ ထိုမိဖုရားမွ သာေးတာ္ ရွင္သိဒၶတ္ႏွင့္ သမီးေတာ္ ရွင္ျမတ္လွတို႔ကိုလည္း ဖြားျမင္ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္ ဦးရီးေတာ္ ေစာမြန္ႀကီးကို ရခုိင္သို႔ ေစလႊတ္ေလသည္။ ၇၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ေစာမြန္ႀကီး အနိစၥေရာက္သျဖင့္ ကၽြန္ရင္း ေစာမည္းကို ရခုိင္သို႔ ေစလႊတ္ျပန္ရာတြင္ကား ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သျဖင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ဆူပူခြာထြက္ေလေတာ့သည္။

မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲလက္ထက္တြင္ပင္ ေျမာင္းျမစား မြန္ေလာက္ဖ်ား လွည့္ပတ္ေသာေၾကာင့္ ဟံသာ၀တီသို႔ ခ်ီတက္ေလရာ သားေတာ္ႀကီး တရာ့ဖ်ားႏွင့္ သားေတာ္ငယ္ ျပင္စည္စား မင္းေဆြတို႔ ပါရွိ၍ ၇၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းေက်ာ္၊ လိႈင္ႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မြန္ရာဇာဓိရာဇ္၏ တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရေလသည္။ မိုးက်ခ်ိန္နီးလွ်င္ ဆုတ္ခြာျပန္၍ ၇၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ခ်ီတက္ကာ ဒဂံု၊ ဒလ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စစ္ဖက္ၿပိဳင္ၾကျပန္ေလသည္။ ၇၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ရာဇဓိရာဇ္က ဂူလႊတ္ၿမိဳ႕ကို တုိက္လာသျဖင့္ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ၏ တပ္မ်ားလည္း ခ်ီတက္ရျပန္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္ျမန္မာႏွစ္ဖက္ သံု႔ပန္းလဲလွယ္ကာ စစ္ေျပၿငိမ္းခဲ့ၾကျပန္ေလသည္။

၃။ ဆင္ျဖဴရွင္ တရာ့ဖ်ား (၇၆၂-၇၆၃)
မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ႀကီး ဆင္ျဖဴရွင္တရာ့ဖ်ားသည္ ထီးနန္းဆက္ခံေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာကစားထြက္ရာမွ စိတ္ေဖာက္ျပန္ခဲ့ေလရာ တေကာင္းစား ငေနာက္ဆံ လုပ္ႀကံသျဖင့္ နတ္ရြာစံရေလသည္။ ငေနာက္ဆံကိုလည္း မွဴးမတ္တို႔ တိုက္ခိုက္၍ အနိစၥေရာက္ရေလသည္။

ဆရာႏွင့္ တပည့္ဟာသမ်ား


(၁)
ပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။
ဆရာမ - ကဲ...ေမာင္လွ၊ ထပါဦး၊ ေျမပံုမွာ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ကုိ ရွာၾကည့္ပါဦး။
ေမာင္လွ - ဒီမွာပါ ဆရာမ...။
ဆရာမ - ဟုတ္ပါၿပီ၊ မွန္ပါတယ္ကြယ္...။ ထိုင္ပါ။ ကဲ...အေမရိကတုိက္ကို ဘယ္သူရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သလဲဆိုတာ အခန္းထဲက ဘယ္သူမ်ားေျပာႏိုင္မလဲ။
တစ္ခန္းလံုး - ေမာင္လွပါ ဆရာမ။

(၂)
ဆရာ - ေမာင္ဉာဏ္၊ မင္းဘာျဖစ္လို႔ ေက်ာင္းေနာက္က်ရသလဲ... ေျပာစမ္းပါဦး။
ေမာင္ဉာဏ္ - ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုေၾကာင့္ပါ ဆရာ..။
ဆရာ - ေဟ... ဘာဆုိင္းဘုတ္လဲကြ...။
ေမာင္ဉာဏ္ - ေရွ႕တြင္ေက်ာင္းရွိသည္... ျဖည္းျဖည္း တဲ့။

(၃)
ဓာတုေဗဒစာသင္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။
ဆရာမ - ေမာင္ျမ.... ေရရဲ႕ ဓာတုေဗဒေဖာ္ျမဴလာဟာ ဘာလဲကြယ့္။
ေမာင္ျမ - H I J K L M N O ပါ ဆရာမ...။
ဆရာမ - မင္းဘာေတြ ေျပာေနတာလဲ။
ေမာင္ျမ - ဆရာမပဲ မေန႔ကေျပာတယ္ေလ... ေရရဲ႕ ဓာတုေဗဒေဖာ္ျမဴလာဟာ H to O လို႔။

(၄)
အဂၤလိပ္စာပို႔ခ်ေနခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။
ဆရာ - ကဲ...ေမာင္ဉာဏ္။ ဆရာ့ကို " I " (အုိင္) နဲ႔စတဲ့ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါဦး။
ေမာင္ဉာဏ္ - " I is.... "
ဆရာ - မဟုတ္ဘူးေလ.... မွားေနတယ္။ "I am" လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာရတယ္။
ေမာင္ဉာဏ္ - ဟုတ္ကဲ့ဆရာ... " I am the ninth letter of the alphabet."

(၅)
ဆရာမ - သီတာ... နင္ေရးလာတဲ့ "ကၽြန္ေတာ္၏ေခြးကေလး" ဆိုတဲ့ စာစီစာကံုးက နင့္အစ္ကိုရဲ႕ စာစီစာကံုးနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းတူေနပါ့လား။ ကူးေရးလာသလား။
သီတာ - မဟုတ္ပါဘူး ဆရာမ၊ သမီးတို႔အိမ္မွာေမြးထားတဲ့ေခြးက အဲဒီ တစ္ေကာင္တည္းမို႔ပါ။

စာႂကြင္း
အင္တာနက္ေပၚမွာရွာရသမွ်ေတြကို ဘာသာျပန္ေပးလုိက္တာပါ။ ဖတ္ဖူးၿပီးသားျဖစ္ေနရင္၊ ဘာသာျပန္တာလိုအပ္လို႔ မရယ္ရျဖစ္ေနရင္ နားလည္ေပးၾကပါဦးေနာ္...

ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔။
နံနက္ ၀ နာရီ ၁၂ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

Sunday, November 29, 2009

၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ႏႊဲၾကမည့္အသင္းမ်ား


2010southafrica.png

၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲႀကီး ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ တိုက္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္က အသင္းေတြဟာ ေျခစစ္ပြဲေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲထဲမွာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေရး၊ အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲႏိုင္ေရးဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ အာသီသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဘရာဇီးလ္လို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ အျခားေသာစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြကို စဥ္းစားမိသူထက္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို အႀကိမ္အမ်ားဆံုး၀င္ၿပိဳင္ထားတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ဖလားအမ်ားဆံုးရရွိထားတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ပီလီ၊ ေရာ္နယ္လ္ဒို၊ ေရာ္နယ္လ္ဒင္ဟို၊ ကာကာ၊ ႐ိုမာရီယို တို႔ရဲ႔ ေဘာလံုးႏိုင္ငံအျဖစ္သာ သိသူမ်ားလွပါတယ္။ အိုင္ဗရီကို႔စ္ဆိုတာ ဘယ္နားမွာရွိမွန္းမသိေပမယ့္၊ ဒေရာ့ဘာ၊ ကာလူတို႔ရဲ႔ ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲေအာင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံဆိုတာေတာ့ လူတိုင္းနီးနီး သိၾကပါတယ္။ လက္ေတြ႔လူမႈနယ္ပယ္မွာ ေဘာလံုးရဲ႕ အရွိန္ဟာ အဲဒီေလာက္အထိ ႀကီးမားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက အခုေခတ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ထုိင္းအသင္းနဲ႔ စင္ကာပူအသင္းကိုပဲ လူေတြသိေတာ့တဲ့ အခ်က္ပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈသမုိင္းကို ေက်ာ္တက္ႏိုင္တဲ့အသင္း မရွိေသးဘူးဆိုတာကို သိသူနည္းသြားပါၿပီ။ အတိတ္ကေရႊေရာင္ေတာက္ခဲ့ေပမယ့္ ပစၥဳပၸန္က ေမွးမွိန္ေနေလေတာ့ ဘယ္သူကမွ အဖက္လုပ္ၿပီး မေျပာၾကေတာ့ပါဘူး။ စကားေဘးေခ်ာ္သြားပါသည္။ ျပန္တည့္ပါမည္။ အခုလာမည့္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ အသင္းေတြကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အိမ္ရွင္
၁။ ေတာင္အာဖရိက

အာဖရိကဇုန္
၁။ ကင္မရြန္း
၂။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
၃။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား
၄။ ဂါနာ
၅။ အုိင္ဗရီကို႔စ္

အာရွဇုန္
၁။ ၾသစေၾတးလ်
၂။ ဂ်ပန္
၃။ ေတာင္ကိုရီးယား
၄။ ေျမာက္ကိုရီးယား

ဥေရာပဇုန္
၁။ ဒိန္းမတ္
၂။ ဆြစ္ဇာလန္
၃။ စလိုဗက္ကီးယား
၄။ ဂ်ာမနီ
၅။ စပိန္
၆။ အဂၤလန္
၇။ ဆားဗီးယား
၈။ အီတလီ
၉။ နယ္သာလန္(ေဟာ္လန္)
၁၀။ စလိုေဗးနီးယား
၁၁။ ျပင္သစ္
၁၂။ ဂရိ
၁၃။ ေပၚတူဂီ

ေျမာက္/အလယ္ အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသ
၁။ အေမရိကန္
၂။ မကၠစီကို
၃။ ဟြန္ဒူးရပ္စ္

သမုဒၵရာပိုင္းဇုန္
၁။ နယူးဇီလန္

ေတာင္အေမရိကဇုန္
၁။ ဘရာဇီးလ္
၂။ ခ်ီလီ
၃။ ပါရာေဂြး
၄။ အာဂ်င္တီးနား
၅။ ဥ႐ုေဂြး

ေျခစစ္ပြဲကာလေတြမွာကတည္းက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ေနာက္ဆံုး ၃၂ သင္းသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာေတာ့ အျမင့္ဆံုးအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ႏိုင္ငံအသင္းေတြကလည္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ အေကာင္းဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသလို ေတာင္အာဖရိကကို လုိက္ပါအားေပးၾကမယ့္ ပရိသတ္ေတြအတြက္လည္း အခုကတည္းက ရင္တခုန္ုခုန္နဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျခစစ္ပြဲကာလေတြ ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ-
 • အာရွတိုက္က ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး ေျခစစ္ပြဲေအာင္ခဲ့တာ၊
 • အာဖရိကတိုက္က အီဂ်စ္နဲ႔ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတို႔ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႀကီးမားခဲ့တာ၊
 • ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမား စီေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ ေပၚတူဂီတို႔ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတာ
 • သူကိုင္တြင္သမွ် အသင္းေတြကို ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးတတ္တဲ့ ဟစ္ဒင့္ရဲ႕ ႐ုရွားအသင္း မထင္မွတ္ဘဲ အေရးနိမ့္သြားၿပီး အာရွာဗင္၊ ေပၚလ်ဴခ်န္ကို၊ ဇာေကာ့ဗ္တို႔ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားရတာေတြ၊
 • Play Off ျပန္ကန္ပြဲမွာ အုိင္ယာလန္ဘက္ကို ျပင္သစ္အသင္းက ဂါးလက္စ္ ဂိုးသြင္းႏိုင္ဖို႔ဖန္တီးေပးခဲ့ရာမွာ အြန္နရီတစ္ေယာက္ စည္းေက်ာ္ေတာ့မယ့္ေဘာလံုးကို လက္နဲ႔အသာပုတ္ထိန္းၿပီး ကစားသြားခဲ့တာေတြ၊
 • ကမၻာေက်ာ္ ဂႏၳ၀င္ကစားသမားႀကီး မာရာဒိုနာကိုင္တြယ္တဲ့ မက္ဆီ၊ တိဗက္ဇ္၊ မာေရွရာႏိုတို႔ရဲ႕ အာဂ်င္တီးနားအသင္း ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတာေတြဟာ သမုိင္းမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ေျပာစရာက်န္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလာမယ့္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာလည္း ေျခစစ္ပြဲေအာင္ထားၾကတဲ့ အသင္းေတြဟာ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိေဒသကို ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရကုန္ေရခန္းယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရင္း ဘယ္သို႔ဘယ္ပံုေသာ ေျပာစရာသမုိင္းေတြ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကဦးမလဲ၊ ဘယ္အသင္းက ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ကမၻာ့ဖလားႀကီးကို သိမ္းပိုက္သြားဦးမလဲ ဘယ္သူေတြ ထင္ေပၚလာၿပီး ဘယ္သူေတြ ေျပာစရာျဖစ္ၾကဦးမလဲဆိုတာကို ရင္ခုန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားၾကပါစို႔ဟု...........။

အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။
ေန႔လည္ ၄ နာရီ ၄ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

ကိုးကား - www.fifa.com/worldcup

အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ထင္မွာစိုးပါသည္ - ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)


အစကေတာ့ ဒီပို႔စ္ကိုေရးဖို႔ စိတ္ကူးမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ကို ေရးရပါၿပီ။ ေရးဖို႔အေၾကာင္းေတြကလည္း ဖန္လာတာကိုးခင္ဗ်။

ဒီလိုပါ။ တစ္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ံုးမွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီမံခ်က္စာအုပ္တစ္ခုကို စစ္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို တာ၀န္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေသခ်ာေအာင္ျပန္ေမးပါတယ္။ ဘာစစ္ေပးရမွာလဲ။ အခ်က္အလက္ပိုင္းဆုိင္ရာ သီးသန္႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ Format မွန္၊ မမွန္လား၊ စာလံုးေပါင္းလားေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အကုန္လံုးသာစစ္ေပးပါ။ အမွားမရွိရင္ၿပီးတာပါပဲ။ ဘာအမွားမွ မပါေစခ်င္တာပါတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္က အဲဒီစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ့္ထက္ႀကီးတဲ့လူတစ္ေယာက္က အၾကမ္းဖ်င္းစစ္ေဆးၿပီးသြားပါၿပီ။ အခုဟာက ပိုၿပီးေသခ်ာသြားေအာင္ ေျပာရရင္ သူမျမင္လိုက္တဲ့ဟာေတြ က်န္သြားရင္ ျပန္ၿပီးျပင္လို႔ရေအာင္ပါတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ေလးကို စဥ္းစားရပါတယ္။ ခံခဲ့ရဖူးတာ မ်ားေနၿပီကိုး။ အဲဒီေတာ့ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ့္ကို တာ၀န္ေပးတဲ့လူကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေမးရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဘာေတြမွားေနပါတယ္ဆိုတာကို ရွာေပးရင္ တကယ္ျပင္မွာလား၊ ျပန္ၿပီးပရင့္ထုတ္မွာလား ဆိုတာကိုပါ။ စစ္ေပးလုိက္တာပဲရွိတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီအမွားႀကီးအတိုင္းပဲ တင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ အပင္ပန္းခံၿပီး စစ္ခုိင္းမေနနဲ႔ေလ။ အဲဒီလိုေမးေတာ့ တစ္ဖက္လူ စဥ္းစားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဇေ၀ဇ၀ါမ်က္ႏွာနဲ႔ စိတ္ထဲမွာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ျမင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က ဆက္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ဘာမွ ကၽြန္ေတာ္မၾကည့္ရေသးဘူးေနာ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္နားမွာမွားေနတယ္ဆိုတာကို အခုခ်က္ခ်င္း တစ္ခုျပရင္ ေက်နပ္မလားဆိုေတာ့ သူက ေအး….. လုပ္စမ္းပါဦးတဲ့။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာကိုလွန္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးမယ့္ေနရာမွာ ေရးထားတဲ့ အမွားကို ျပလိုက္ပါတယ္။ သူကျပန္ၾကည့္ပါတယ္။ ဘာမွားေနလို႔လဲတဲ့။ ေကာင္းေရာ…။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္ဟာကအမွန္ဆိုတာကုိ ရွင္းျပလုိက္တယ္။ သူက ဟုတ္လို႔လားတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွိသမွ် စာလံုးသတ္ပံုက်မ္းေတြ၊ ျမန္မာအဘိဓာန္ေတြ ျပလိုက္ပါမွ ၿငိမ္သြားတယ္။ အရင္ကတည္းက ဒီလိုပဲ ႐ုိက္ေနက်ျဖစ္ေနၿပီတဲ့။

ဟုတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္က ျမန္မာစာလံုးေပါင္းေတြကို အဆင္ေျပၿပီးေရာ၊ ဖတ္လို႔နားလည္ရင္ၿပီးေရာ ႐ုိက္ေနၾကတာ ႐ံုးေတြမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ၊ စာအုပ္ေတြ၊ အခုေနာက္ဆံုး ဘေလာ့ဂ္ေတြေပၚမွာထိ ေရးခ်င္သလိုကို ေရးေနၾကေတာ့တာပါပဲ။ စာလံုးအဆင့္ေတြဆိုရင္ ပိုဆိုးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္ေလာက္အထိ ေရးၾကသလဲဆိုရင္ ကမၻာကို-ကဘာတဲ့၊ က်န္းမာေရးကို-က်မ္းမာေရးတဲ့။ ကဲ… လုပ္ၾကပါဦး။ စာလံုးအဆင့္ေတြက ေရးလို႔ခက္တယ္လို႔ အေၾကာင္းျပၾကပါတယ္။ စာ႐ုိက္ေနက်မဟုတ္တဲ့ လူေတြအတြက္ အဲဒီဆင္ေျခကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ဟာက အမွန္လဲဆိုတာေတာ့ သိထားဖို႔လိုမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ေနရာမွာ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းတင္တဲ့ေနရာေတြမွာ အမွန္အတိုင္း ေရးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ… ျမန္မာစကားကို ေပါ့ေပါ့ေလးသေဘာထားေနရင္ေတာ့ အမွားၾကာလာတဲ့အခါ အမွန္ထင္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဘေလာ့ဂ္ေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ေရးသမွ်ဟာ စာလံုးေပါင္းအမွန္ေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္မေျပာပါဘူး။ အမွားေတြ အေသအခ်ာကို ရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မမွားသင့္တဲ့ဟာေတြကိုေတာ့ မမွားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ ႐ံုးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ မေသခ်ာတဲ့ စာလံုးတစ္လံုးေတြ႔တာနဲ႔ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္းကို လွန္ၾကည့္လိုက္တာပါပဲ။ ျမင္ေနက်၊ ေရးေနက်ဆိုၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမင္ေနရတဲ့အမ်ားစုက အမွားေတြျဖစ္ေနလို႔ပါ။

အဲဒီအတြက္ မွားတတ္တဲ့ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုေလးေတြကို ေရးၿပီးတင္ေပးဖို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ စိတ္ကူးထားတာေတြက မ်ားေနေတာ့ ရတဲ့အခ်ိန္ကို လုေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ တင္ေပးပါ့မယ္။ စာလံုးေပါင္းအမွန္နဲ႔ မေရးႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ဘယ္ဟာက စာလံုးေပါင္းအမွန္လဲ ဆိုတာကို သိတယ္ဆိုရင္ကို အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိေနၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ နမူနာအေနနဲ႔ မွားတတ္တဲ့ စာလံုးေပါင္းေလးေတြကို ျပထားပါတယ္။

ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။
ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္။

အမွားအမွန္
ဥကၠဌဥကၠ႒
အတၳဳပတၱိအတၳဳပၸတၳိ
အညၾတအညတရ
ၿငီးညဴညည္းညဴ
ခန္႔ညားခံ့ညား
တေျဖးေျဖးတျဖည္းျဖည္း
တစ္ခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕
တစ္ခါတစ္ေလတစ္ခါတေလ
ဇြဲနဘဲဇြဲနပဲ
တယူသန္တစ္ယူသန္


က်မ္းကိုး
၁။ ခရီးေဆာင္ျမန္မာအဘိဓာန္၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ဦးစီးဌာန။
၂။ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ဦးစီးဌာန။
၃။ မွားတတ္ေသာ ျမန္မာစာသတ္ပံုမ်ား၊ ၿဖိဳးသာရ။

ခံစားခ်က္ကို ေဆးေရာင္ျခယ္ေသာ စာအုပ္မွတ္စုမ်ား - ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)


အခုတေလာ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္အခန္႔မသင့္တာေလးေတြကို ေရးမလိုလုပ္ၿပီးကာမွ စိတ္ကူးေပါက္တာနဲ႔ မေရးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ ဘာလဲဟ… ဆိုၿပီး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္ထင္ပ။ ဒီလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ မေတြ႔တာေတြကို ခ်မေရးေတာ့ဘဲ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းတစ္ခုခုနဲ႔ ရင္ဖြင့္ဖို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ဂ္ကို လာဖတ္တဲ့လူေတြအတြက္ ဆန္းသစ္မႈတစ္ခုခုကို ခံစားရေစခ်င္လို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မွတ္စုစာအုပ္ေတြကို ေဘးမွာခ်ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာေတြကို သြယ္၀ိုက္ၿပီးေျပာဖို႔ ျပင္ဆင္ရတာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ဘူးဗ်။ တစ္မ်က္ႏွာဆီ လိုက္လွန္ေနရတာကိုး။ ကဲပါ… ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။

(၁)
ခင္ဗ်ားကလည္းဗ်ာ… အဂၤလန္မွာ ေနဖူးတယ္ဆိုတာကို နတ္ျပည္မွာ ေနဖူးတယ္လို႔ ေျပာတာက်ေနတာပဲ။ အံ့ၾသသြားလုိက္တာ… အဂၤလန္ဆိုတာလည္း ဘာမ်ားဆန္းလို႔လဲ။ အဂၤလိပ္ေတြေနတဲ့ တုိင္းျပည္ေပါ့။ ခင္ဗ်ားၾကည့္ရတာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကလြဲရင္ အားလံုးကို အထင္ႀကီးမယ္ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးနဲ႔ တူတယ္…
(စာမ်က္ႏွာ - ၁၄၊ မင္းသိခၤ ၏ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ စာအုပ္မွ)

(၂)
လူငယ္မ်ားသည္ ပံုသြင္းရန္ အရာမ်ားမဟုတ္။ ပြင့္လန္းရွင္သန္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည့္ လူသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္…
Jess Lair
(စာမ်က္ႏွာ - ၃၁၊ အၾကည္ေတာ္ ၏ မိတၱ ဟဒယ ဟာသတက္က်မ္း စာအုပ္မွ)

(၃)
တစ္ခါတစ္ရံ ေလာကဓံကို နားပန္က်င္းၿပီး… ကံၾကမၼာကို လက္ျပန္တစ္ခ်က္ေလာက္ ျဖတ္႐ိုက္လိုက္ခ်င္တယ္… ဘ၀ကို စိတ္တုိင္းက် ထုဆစ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ မ႐ိုးသားတဲ့အကန္႔ေလးေတြ ပါလာရတာပါ….
(ေရႊသမက္ဇာတ္ကားမွ)

(၄)
တာ၀န္ယူစိတ္မ်ိဳးရွိမွ လူ႔တာ၀န္ ေက်ပြန္ပါတယ္။ တာ၀န္သိစိတ္သာရွိၿပီး တာ၀န္ယူစိတ္မရွိရင္ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ရဲရဲတာ၀န္ယူၿပီး လုပ္၀ံ့တဲ့စိတ္ ရွိရပါတယ္…
လူထုစိန္၀င္း
(လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ စာအုပ္မွ)

(၅)
သင္ေသၿပီး ပုပ္ေဆြးသြားတာနဲ႔ သင့္ကို အမ်ားက ေမ့သြားတာမခံခ်င္ရင္ ဖတ္ထိုက္တာေတြ ေရးခဲ့၊ ေရးထုိက္တာေတြ လုပ္ခဲ့…
ဘင္ဂ်မင္ ဖရင္ကလင္ (ပညာရွိ)
(စာမ်က္ႏွာ - ၁၉၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၃ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ စိုးျမင့္သိန္း ၏ မိႈင္းတိုက္တြန္းထုတ္ စာေပ၀ါဒ မွ)

(၆)
တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့လည္း
ကိုယ့္ဘ၀ကုိယ္ စိတ္နာတယ္
ကိုယ့္တံေတြးကိုယ္ ျပန္ၿမိဳခ်ရသလို
ဘာအရသာမွကို မရွိဘူး။
(စာမ်က္ႏွာ - ၆၅၊ တာရာမင္းေ၀ ၏ ကတ္ေၾကးတစ္လက္ႏွင့္ေကာင္းကင္တစ္ထည္ စာအုပ္မွ)

(၇)
ကေလးေတြ အေမွာင္ကိုေၾကာက္တာက မဆိုးဘူး…။ လူႀကီးေတြ အလင္းကိုေၾကာက္တာက ဆိုးတယ္….
(ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘာခံစားခ်က္နဲ႔မွ မဆုိင္ပါဘူး။ မွတ္စုစာအုပ္ေတြကုိ လုိက္ဖတ္ရင္း ဒီစာပိုဒ္ေလးကို သေဘာက်လို႔ တင္ေပး႐ံုသက္သက္ပါ။ ဘယ္ထဲက ကူးထားတယ္ဆိုတာ မွတ္မထားဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အေတာ္ဆိုးတဲ့ေကာင္ပဲ။ အဲဒီတုန္းက ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး ဘယ္စာအုပ္ကကူးထားတယ္ဆိုတာကို မွတ္ဖို႔ ေမ့သြားတယ္ မသိပါဘူး။ သူနဲ႔အတူတူ မွတ္ထားတဲ့ စကားပံုေတြ၊ ဆို႐ိုးစကားေတြလည္း အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္။ စကားပံုစာအုပ္တစ္ခုခုကေန ကူးထားလုိက္တာ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္)

ကဲ….. ဒီပို႔စ္မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ ေတာ္ပါၿပီ…
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ စေနေန႔။
နံနက္ ၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

သူငယ္ခ်င္းေယာကၡမ (႐ုပ္ရွင္)


ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြတုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္ကလူေတြထက္ အၿမဲတမ္း ဦးေအာင္ၾကည့္ခဲ့ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက်ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ၾကည့္တဲ့လူကုန္ေလာက္ေတာ့မွ နယ္ေတြက ၾကည့္ၾကရတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ေလးမွာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ ႐ံုတင္ပါတယ္။ နမူနာၾကည့္ရကတည္းက ႐ံုတင္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ သြားၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္ကားအျဖစ္ ေတးထားလိုက္တာေပါ့။ ရန္ကုန္မွာ ႐ံုတင္ေနတာက ၾကာလွၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နယ္ေတြဆီကိုက် ေရာက္ႏုိင္ခဲလိုက္တာဗ်ာ။ လူခ်င္းအတူတူေတာင္ ေနရာေဒသအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးေတြ မတူၾကေတာ့ စိတ္ထဲမွာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္မိတယ္။

ဒီေန႔မွ စၿပီး႐ံုတင္တာဆိုေတာ့ ေနရာအတြက္က သိပ္ၿပီးစိတ္ခ်ရတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေန႔လည္ထမင္းစားၿပီးကတည္းက ၀ီရိယစိုက္ၿပီး လက္မွတ္သြား၀ယ္ထားလိုက္တယ္။ အတူလုိက္ၾကည့္ဖို႔ အရင္ကတည္းက မဲဆြယ္ထားၿပီးသား သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ပါ လက္မွတ္၀ယ္ထားလိုက္တယ္။ ထင္တဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကည့္ေနက်ေနရာကို မရပါဘူး။ ေဘးအစြန္နားေတြမွာပဲရတယ္။ က်န္တာေတြက လူျပည့္သြားၿပီတဲ့။ အင္းေပါ့ေလ… ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုက ဒီေန႔ၾကည့္ခ်င္ေနတာကိုး။ ရတဲ့ေနရာကုိပဲ ၀ယ္လိုက္ပါတယ္။

ေၾသာ္… ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက တစ္ရက္ကို (၃)ပြဲ ျပပါတယ္။ မနက္တစ္ပြဲ၊ ေန႔လည္တစ္ပြဲ၊ ညပိုင္းတစ္ပြဲ ဆိုပါေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ညပြဲၾကည့္ၾကတာပါ။

ဇာတ္ကားအမည္ - သူငယ္ခ်င္းေယာကၡမ
စိန္ေဌး႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး
ဇာတ္လမ္း - သက္ေဇာ္ကို
ဇာတ္ၫႊန္း - ကိုေရႊမိုးသက္
ဒါ႐ိုက္တာ - ကိုေဇာ္ (အ႐ုဏ္ဦး)
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - လြင္မိုး၊ ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ မိုးေဟကို၊ ကိုေပါက္၊

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
သူငယ္ခ်င္းကို ေယာကၡမေတာ္ရတဲ့အခါ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ရတယ္ဆိုတာကို ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ႐ုိက္ကူးတင္ျပထားတာပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္

 • ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ေမာလို္က္ရတဲ့အတြက္ ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပါ့ပါးလန္းဆန္းသြားပါတယ္။ ဘာေသာကမွ ရွိမေနဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့စိတ္ကေလးက ရင္ကိုလႊမ္းမိုးထားပါတယ္။
 • ရယ္ရတာလည္း မေျပာနဲ႔ေလ။ တကယ့္အတြဲေတြ စုမိေနတဲ့ဇာတ္ကား ဆိုပါေတာ့။ ပထမအတြဲက ကိုေရႊမိုးသက္နဲ႔ ကိုေဇာ္(အ႐ုဏ္ဦး)၊ ဒုတိယအတြဲက ေက်ာ္ရဲေအာင္ နဲ႔ လြင္မိုး၊ တတိယအတြဲက စိုးျမတ္သူဇာ နဲ႔ မိုးေဟကို
 • ဒီမင္းသားေတြကို ဘာေၾကာင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ ရာဂဏန္းခ်ီၿပီး ေပးရသလဲဆိုတာကို ဒီကားက မီးေမာင္းထိုးျပသြားသလိုပါပဲ။
 • ဇာတ္ကားတစ္ခုလံုးရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဘယ္သူမွ မပါဘဲ လြင္မိုး၊ ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ မိုးေဟကို တို႔ေလးေယာက္တည္းနဲ႔ ဇာတ္တည္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာကေျပာသလို ဒီေလးေယာက္တည္းနဲ႔ပဲ ဇာတ္ကားတစ္ခုလံုးကို ထိန္းသြားတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းပါ။
 • ဇာတ္လမ္းေရးတဲ့လူကို ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ အျပင္မွာ တကယ္ရွိတာ၊ မရွိတာထက္ ပရိသတ္ေတြ စိတ္၀င္စားအႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ခပ္ဆန္းဆန္း ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့တာနဲ႔တင္ ခ်ီးက်ဴးသင့္ပါတယ္။
 • ကိုေရႊမိုးသက္နဲ႔ ကိုေဇာ္(အ႐ုဏ္ဦး) အတြဲကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမွာကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ၿပီးသားမို႔ အထူးအေထြ ခ်ီးက်ဴးမေနေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္တြဲရင္ ဇာတ္ကားေတြ ေကာင္းတတ္ပါတယ္။ တကယ့္ဇာတ္အိမ္ခုိင္ခုိင္မွလည္း သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ တြဲ႐ိုက္တတ္တာကိုလည္း သတိထားမိပါတယ္။
 • ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ (၄)ေယာက္ကို ဘယ္လိုေျပာရမွန္းကို မသိေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ေျပာသမွ် လုပ္သမွ်ကို ပရိသတ္က လုိက္ရီေနရတာ နားကိုမနားရပါဘူး။
 • မိုးေဟကိုတစ္ေယာက္ေတာ့ တကယ့္ဒိတ္ဒိတ္က်ဲေတြၾကားမွာ ငုပ္ဦးမွာပဲလို႔ ေတြးခဲ့မိတာ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသြားတယ္။ ဒီဇာတ္ကားထဲက မိုးေဟကိုရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး သူ႔ခေရဇီေတြကေတာ့ ရင္ေတြခုန္ၾကဦးမွာပါပဲ။ စိုးျမတ္သူဇာလို ႐ုပ္ရွင္ကေ၀နဲ႔အၿပိဳင္ သူ႔ဇာတ္႐ုပ္ကိုသူ ႏိုင္ေအာင္ကသြားတဲ့ မိုးေဟကိုအတြက္ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ အမွတ္ျပည့္ေပးမိပါတယ္။
 • ဒီဇာတ္ကားတစ္ခုလံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာအက်ဆံုးက ေက်ာ္ရဲေအာင္နဲ႔ စိုးျမတ္သူဇာပါ။ ဘယ္သူေျပာေျပာ ရယ္ေနရတာမွန္ေပမယ့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သဘာ၀က်လြန္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္တတ္လြန္းလွပါတယ္ဗ်ာ။ အထူးသျဖင့္ စိုးျမတ္သူဇာရဲ႕ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ ေလယူေလသိမ္းေတြဟာ တကယ့္ကို သတိမထားမိဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေစမယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြပါပဲ။
 • အတင္းကာေရာ ပရိသတ္ကို ကလိထိုးတဲ့ဟာသေတြမပါ၊ ခါးေအာက္ပိုင္းျပက္လံုးေတြမပါဘဲ တစ္ကားလံုး ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ရေအာင္ တင္ျပေပးသြားႏိုင္တာကိုက ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ပါ။
 • ဟာသကားအမ်ားစုက တစ္ကားလံုး တအံုးအံုးရယ္ေမာခိုင္းၿပီး ဇာတ္သိမ္းက်ေတာ့မွ ၿပီးစလြယ္ သိမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ကားလံုးေကာင္းလာၿပီးကာမွ ဇာတ္သိမ္းေၾကာင့္ ေအာင့္သက္သက္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္ကားအေတာ္မ်ားမ်ားကို ႀကံဳခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ ဇာတ္သိမ္းခန္းအထိ ဇာတ္ရွိန္ကို မခ်ဘဲ အျမင့္ဆံုးအေနအထားနဲ႔ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ခဲ့၊ ဇာတ္သိမ္းသြားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
ေက်ာ္ရဲေအာင္ႀကီးရဲ႕
(ေဟ့ေကာင္… ေဖေဖ၊ မင္းမညစ္ပတ္နဲ႔ကြာ...)
(ငါ့…မ်ား…လား) ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအျပင္ေရာက္တဲ့အထိ ျပန္ေျပာၿပီး ရယ္ေနၾကရဦးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ေပးလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္၊ ကုန္က်ရတဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ ရသတစ္ခုခု ရလိုက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေယာကၡမ ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားကို အေျပးသာသြားၾကည့္လုိက္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။ ၾကည့္ေနစဥ္ခဏ စိတ္ႏြမ္းနယ္မႈေတြ၊ ေသာကေတြ ကင္းေ၀းၿပီး ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေနရမယ္ဆိုတာကို ဒါ႐ိုက္တာကုိယ္စား၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ္ကပဲ ၾကားက၀င္ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စားၿပီး အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာေမာင္း ခတ္လိုက္ရေၾကာင္းပါ။

အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
ည ၁၁ နာရီ ၄၇ မိနစ္တြင္ ၿပီး၏။

Friday, November 27, 2009

ကူညီစဥ္းစားေပးၾကပါဦး


ဒီအပတ္ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၅)၊ အမွတ္ (၇) ထဲမွာပါတဲ့ ကာတြန္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္အေတာ္ေလးကို စိတ္၀င္စားေနမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ ဒီေန႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ကာတြန္းမပါတဲ့စာေစာင္ မရွိသေလာက္ကို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကာတြန္းေတြကလည္း အေတာ္ေလးကို ေကာင္းလာတာေတြ႔ရပါတယ္။ ေခတ္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထင္ဟပ္၊ သေရာ္ေနၾကတဲ့ ကာတြန္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္သေဘာအက်ဆံုးက သာမန္ဖတ္တဲ့အခါမွာ သာမန္ပဲၿပံဳးစရာ၊ ရယ္စရာျဖစ္ၿပီး အေတြးဆန္႔လိုက္ရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေတြးလို႔ ရတဲ့ သေရာ္ကာတြန္းေတြပါ။ ဟုိလူ႔ကိုေျပာသလို ဒီလူ႔ကိုေျပာသလိုလို ျဖစ္ေအာင္ေရးတဲ့ ကာတြန္းေတြဆိုပါေတာ့။ တိုက္႐ိုက္ႀကီးမဟုတ္ဘဲ ျမႇဳပ္ကြက္၊ လွည့္ကြက္ကေလးေတြနဲ႔ မီးေမာင္းထိုးျပတဲ့ ကာတြန္းေတြေပါ့ဗ်ာ။

ဒီေလာက္ႀကီးအထိ ေျပာေနရတာက အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ကာတြန္းေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ သာမန္ေပးခ်င္တာကို အရင္ဆံုးခံစားပါတယ္။ သာမန္ပဲရယ္စရာရွိရင္ ရယ္လုိက္ပါတယ္။ ၿပံဳးစရာရွိရင္ ၿပံဳးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကာတြန္းဆရာမွာ အျခားေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ ေပးခ်င္တဲ့ message ရွိေသးလားဆိုတာကို ထပ္ၿပီးေတြးယူပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အဲဒီလို ျမႇဳပ္ကြက္ကေလးေတြနဲ႔ေပးတဲ့ ကာတြန္းေတြမ်ားပါတယ္။ အင္မတန္မွကို သေဘာက်တာေပါ့။ ေျပာရရင္ ႏွစ္ခါရယ္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ကေတာ့ တစ္ခါပဲ ရယ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကို နားလည္ပါတယ္။ လမ္းေဘးမွာ ကြမ္းယာေရာင္းေနတဲ့လူ ၾကည့္တဲ့အခါ သာမန္ေရးထားတဲ့ဟာသကိုပဲ ရယ္ေမာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡႀကီးဖတ္ရင္ေတာ့ သာမန္ဖတ္႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေတြးမွာအေသအခ်ာပါပဲ။ ျပထားတာကို လူတုိင္းျမင္ေပးမယ့္ အဲဒီလိုျမႇဳပ္ထားတာကိုေတာ့ လူတုိင္းမသိႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ေျပာခ်င္တာပါ။ အဲဒါကိုကလည္း ကာတြန္းေရးဆရာရဲ႕ ပညာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္က ကာတြန္းေလးကို ၾကည့္လိုက္ပါဦး။ ၿပီးမွ ဆက္ေျပာၾကတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့ၿပီးတာ တစ္ပတ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္တစ္ေယာက္တည္းအျမင္ဆိုရင္ မွားသြားမွာစိုးတဲ့အတြက္ အျခားလူေတြကိုပါ လုိက္ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဒီစာကို ေရးပါတယ္။ သာမန္ပဲၾကည့္တတ္သူေတြကိုလည္း ျပၿပီးပါၿပီ။ ဒီအတုိင္းဖတ္တာ ဘာမွကို မရယ္ရပါဘူး။ နားလည္းမလည္ပါဘူးတဲ့။ ေတြးတတ္တဲ့လူေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကတာပါပဲ။ ေနာက္ဆံုး ကာတြန္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ လက္အေနအထား၊ မ်က္ႏွာအမူအရာက၊ ေနာက္ခံျပထားတဲ့ တိုက္ခန္းျမင့္ပံုစံကအစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ကို ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကတာပါ။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ယူဆထားတဲ့ နားလည္ထားတဲ့ အေတြးကို သူတို႔ကို တင္ျပပါတယ္။ သူတို႔အေတာ္ၾကာေအာင္ စဥ္းစားၿပီးမွ လက္ခံတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္နားလည္တာနဲ႔အတူ အျခားတစ္ေယာက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္တာကိုလည္း သေဘာက်တဲ့အတြက္ ႏွစ္မ်ိဳးပူးတြဲ လက္ခံလုိက္ၾကပါတယ္။ ဒီကာတြန္းပါ -

cartoonw.jpg

Plus ဆိုတဲ့စာလံုးကို "ပလပ္" လို႔ေတာ့ ဘယ္သူကမွ အသံမထြက္ဘူးထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ သာမန္ဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ နားလည္ေအာင္ မေရးထားတာဟာ ဒီကာတြန္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္၌က အျမင္မရွိတာ အေတြးေခ်ာ္ေနတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာက မူလသာမန္ဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ နားလည္ေစခ်င္တဲ့ ဆိုလိုရင္းက ဘာလဲဆိုတာပါ။ ဆင့္ပြားေတြးတာေတြကေတာ့ ႀကိဳက္သလိုေတြးႏိုင္တာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေတြးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

အလကားေနရင္း ဘာျဖစ္လို႔ဒီစာကို ေရးရသလဲဆိုတာကို သိတဲ့လူေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို နားလည္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ဒီကာတြန္းေလးကို ဇာခ်ဲ႕ေနေသးတယ္လို႔ ႐ႈံ႕ခ်လာရင္လည္း လက္ခံဖို႔အသင့္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္သလို ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ နားလည္တဲ့လူေတြအတြက္ သီးသန္႔ေရးတဲ့စာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေတြးေနဆဲ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
နံနက္ ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္တြင္ ၿပီး၏။

ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား (၂၆-၁၁-၂၀၀၉)


ဇာတ္ကားအမည္ - ၾကာနီတစ္ပြင့္ ျဖဴတစ္ပြင့္
ဇာတ္လမ္း - ကာတြန္းျမင့္သိန္း
ဇာတ္ၫႊန္း - ပိုင္ဆု
ဒါ႐ိုက္တာ - မလိခစိုးထုိက္ေအာင္
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - ခန္႔စည္သူ၊ ခုိင္သင္းၾကည္၊ ေမကဗ်ာ၊ ဘုန္းလွ်ံ၊ စိုးရတနာ၊ ေဇာ္ဦး၊ ႐ူပ၊ သန္းသန္းစိုး၊ ခင္စိုးပိုင္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
လမ္းမွာမူးလဲသြားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ကူညီလုိက္ရာက ေမြးစကတည္းက ကြဲကြာေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူနဲ႔ မေအတူ ဖေအကြဲ ညီမေလးကို ျပန္ေတြ႔ရတဲ့ လူငယ္တစ္ဦး။ ကားေပၚမွာ ၾကာျဖဴပန္းေလးေတြ ခုိးၿပီးလာလာထားတတ္တဲ့ ေကာင္ေလးကို တိတ္တခိုးစြဲလန္းေနမိတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ဦး။ မိဘေတြသေဘာတူထားတဲ့ ေကာင္ေလးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းဟာ သူတိတ္တခိုးစြဲလန္းခ်စ္ခင္ေနတဲ့ ၾကာျဖဴပန္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ။ မ်ိဳး႐ိုးကို အေလးအနက္ထားတတ္တဲ့ တစ္ဖက္သတ္တစ္ယူသန္ မိခင္ျဖစ္သူေၾကာင့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ကြဲကြာလုမတတ္ ျဖစ္ခဲ့ရပံုကို ဇာတ္လမ္းဆင္ထားတာပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္

 • ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက သ႐ုပ္ေဆာင္နာမည္ေတြကို စာတန္းထိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ ခန္႔စည္သူနဲ႔ ကြဲကြာေနၿပီးကာမွ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ မိခင္ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ သန္းသန္းစိုး ကို နာမည္လံုး၀မထည့္ခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ေမ့က်န္ခဲ့ရေအာင္လည္း ဒီဇာတ္ကားမွာ အဓိကျမႇဳပ္ကြက္ဟာ သန္းသန္းစိုး ျဖစ္ေနတာပဲ။ ျဖစ္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။
 • ခန္႔စည္သူရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ဘုန္းလွ်ံကလည္း ဘာေတြလုပ္ျပေနမွန္းကို မသိဘူး။ သူသ႐ုပ္ေဆာင္တာက မပီျပင္တဲ့အတြက္ ဇာတ္ကငုပ္သြားတယ္။ ေဘးကေန မင္းသားနဲ႔အၿပိဳင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရမယ့္ဟာ သူ႔ပံုစံနဲ႔ ဘယ္လိုမွကို မအပ္စပ္ဘူး။
 • ကာတြန္းမဖတ္ဖူးတဲ့အတြက္ ေကာင္းမေကာင္း မသိဘူး။ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ဇာတ္ကြက္ေတြက ဟိုေရာက္သြားလိုက္၊ ဒီေရာက္သြားလိုက္၊ မလိုအပ္တဲ့အခန္းေတြကို ႐ုိက္ျပလိုက္နဲ႔ အေတာ္ေလးကို ဇာတ္ၫႊန္းညံ့တဲ့ကားပါ။
 • ဒီဇာတ္ကားတစ္ခုလံုးရဲ႕ အသက္က ေနာက္ဆံုးအခန္း တစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီအခန္းမွာ ေဇာ္ဦးႀကီးက သူ႔မိန္းမ ခင္စိုးပိုင္ကို ေျပာဆိုနားခ်ဆံုးမတဲ့အခန္းဟာ ဒီဇာတ္ကားမွာ ေပးခ်င္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ message လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။

ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၾကည့္ေပ်ာ္ပါတယ္။ တအားႀကီးေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ထားပါနဲ႔။ အပ်င္းေျပၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကည့္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။
နံနက္ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ၿပီး၏။

ပင္းယေခတ္ (နရသူ၊ ဥဇနာေျပာင္)


၅။ နရသူ (၇၂၁-၇၂၆)
ေက်ာ္စြာငယ္မင္း နတ္ရြာစံေလေသာ္ ညီေတာ္ နရသူသည္ ေစာဥမၼာကိုပင္ မိဖုရားေျမႇာက္၍ ပင္းယထီးနန္းကို ဆက္ခံေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ဘက္ ေမာရွမ္းတို႔ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ ဖမ္းယူသြားသျဖင့္ ေမာပါနရသူဟုသာ တြင္ေလသည္။

၆။ ဥဇနာေျပာင္ (၇၂၆)
မင္းမရွိလွ်င္ ေနာင္ေတာ္ ဥဇနာေျပာင္ကို မွဴးမတ္တို႔က နန္းတင္ရာ ေစာဥမၼာကိုပင္ မိဖုရားေျမႇာက္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းယထီးနန္းတြင္ ၃ လမွ်သာ စံရေလသည္။ အေၾကာင္းမူကား ၾကခတ္၀ရာမွ အားစုေနေသာ သတိုးမင္းဖ်ားက လုပ္ႀကံလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

သတိုးမင္းဖ်ားမွာ အျခားသူမဟုတ္ေပ။ စစ္ကိုင္းအသခၤယာေစာယြမ္း၏ေျမး ျဖစ္ေလသည္။ အသခၤယာေစာယြမ္း၏သမီး စိုးမင္းႀကီးႏွင့္ တေကာင္းနန္း႐ိုး သတိုးဆင္ထိန္းတို႔မွ ဖြားျမင္သူျဖစ္၍ စိုးမင္းႀကီးကို စစ္ကိုင္းမင္းေျပာင္က ေကာက္ယူေသာအခါ သား သတိုးမင္းဖ်ားအား တေကာင္းၿမိဳ႕စားအရာ ေပးထားေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ပင္းယမင္းဆက္ ျပတ္သြားၿပီျဖစ္သကဲ့သုိ႔ စစ္ကိုင္း၌ အသခၤယာေစာယြမ္းမွ ဆက္လက္စိုးစံေသာ မင္းဆက္လည္း ျပတ္ရေလေတာ့သည္။

စစ္ကိုင္းတြင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ မင္းမ်ားမွာကား

 1. အသခၤယာေစာယြမ္း (၆၈၄-၆၉၂)
 2. ေနာင္ေတာ္တရာ့ဖ်ားမင္းႀကီး (၆၉၂-၆၉၈)
 3. သားေတာ္ ေရႊေတာင္တက္ (၆၉၈-၇၀၁)
 4. အသခၤယာ သားေတာ္က်စြာ (၇၀၁-၇၀၆)
 5. ညီေတာ္ ေနာ္ရထာမင္းရဲ (၇၀၆-၇၁၄)
 6. ညီေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ တရာ့ဖ်ားငယ္ (၇၁၄-၇၁၄)
 7. စိုးမင္းႀကီး ေျမာက္သားေတာ္ မင္းေျပာက္ (၇၁၄-၇၂၅)

အသခၤယာေစာယြမ္း၏ သမီးေတာ္ စိုးမင္းႀကီး၏ ေျမာက္သားေတာ္ သီဟပတိ မင္းေျပာက္မွာ မိဖုရားေစာ၏ အစ္မမွ ဆင္းသက္ေသာေျမးျဖစ္၍ နန္းမွဴးမဟုတ္ေခ်။ စိုးမင္းႀကီးတြင္ ပထမေျမာက္သားေတာ္ တကာင္းမင္း႐ိုးျဖစ္သူ သတိုင္းဆင္ထိန္းဟူ၍ ရွိခဲ့ဖူးရာ ထို သတိုးဆင္ထိန္းႏွင့္ သားေတာ္ ရာဟုလာ (သတိုးမင္းဖ်ား)၊ သမီးေတာ္ ရွင္ေစာႀကီးႏွင့္ ေစာဥမၼာတို႔ကို ဖြားျမင္ေလသည္။ မင္းေျပာက္ႏွင့္ကား သမီးေတာ္ ေစာေတာ္ဦးကို ဖြားျမင္ေလသည္။

စစ္ကုိင္းတြင္ မင္းေျပာက္ နန္းစံခ်ိန္၌ ပင္းယမင္း နရသူသည္ မင္း႐ိုးမဟုတ္၍ မလိုလားေသာေၾကာင့္ ကိုးနယ္ေစာ္ဘြား သိုခ်ည္ဘြားကို အကူအညီေတာင္းသျဖင့္ ၇၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းတို႔ ခ်ီလာေလသည္။ ထိုအခါက တေကာင္းၿမိဳ႕ကို စားရေသာ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ ခုခံႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဘေထြးျဖစ္ေသာ မင္းေျပာက္က သံေျခက်င္းခတ္၍ ၾကခတ္၀ရာသို႔ ပို႔ေလသည္။ ရွမ္းတို႔သည္ စစ္ကိုင္းေရာ ပင္းယကိုပါ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ႏွစ္ျပည္လံုး ပ်က္ေလလွ်င္ နရသူကိုဖမ္းယူ၍ ျပန္သြားၾကေလသည္။ (အထက္ နရသူမင္း (၇၂၁-၇၂၆) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။)

ပင္းယတြင္ နရသူ မရွိသည့္ေနာက္ ဥဇနာေျပာင္က စိုးစံလ်က္ရွိျပန္ေလသည္။ စစ္ကိုင္းတြင္ကား မင္းဆက္ျပတ္ရေလေတာ့သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းမင္းေျပာက္သည္ ရွမ္းတို႔ရန္မွ ေရွာင္တိမ္းရင္း ၾကခတ္၀ရာသို႔ သြားေရာက္ခိုလံႈရာ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ အၿငိဳးရွိသည့္အတုိင္း လုပ္ႀကံၿပီးေနာက္ စစ္သည္အလံုးအရင္းကို သိမ္းယူစည္း႐ံုးကာ စစ္ကိုင္းကို သိမ္းပိုက္ကာ ပင္းယသို႔ ခ်ီတက္ၿပီး ပင္းယမင္း ဥဇနာေျပာင္ကိုပါ လုပ္ႀကံ၍ ေစာဥမၼာကို မိဖုရားေျမႇာက္ကာ ပင္းယတြင္ နန္းစံေလေတာ့သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ စစ္ကိုင္းေရာ ပင္းယပါပ်က္၍ သတိုးမင္းဖ်ား တစ္ပါးတည္း စိုးစံလုိက္ရာတြင္ ပုဂံ၌ကား ေစာမြန္နစ္သည္ ယိမ္းပ်က္လုဆဲ ပုဂံထီးနန္းတြင္ စံျမန္းဆဲပင္ ရ်ိေလေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ၾကာရွည္ေတာ့သည္ကား မဟုတ္ေပ။ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ ပင္းယကို သိမ္းၿပီးေနာက္ ၇၂၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀ၿမိဳ႕နန္းကို တည္ေထာင္စိုက္ေဆာက္၍ အင္းအားခုိင္ၿပီး တိုးတက္လာေလသည္။ ၇၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေအာက္ျပည္တစ္လႊားသို႔ စည္း႐ံုးရာတြင္ ပုဂံမင္း ေစာမြန္နစ္လည္း အင္း၀သတိုးမင္းဖ်ားထံ အညံ့ခံလုိက္ေလသည္။

ဤနည္းျဖင့္ ပုဂံေႏွာင္းေခတ္ပိုင္းတြင္ ပုဂံႏွင့္ မင္းၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယတို႔ႏွင့္ ပုဂံပါ မင္းဆက္ျပတ္ၿပီးေနာက္ တစ္ပါးတည္းေသာ အင္း၀သတိုးမင္းဖ်ား၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။ သတိုင္းမင္းဖ်ားမွစ၍ အင္း၀ေခတ္ကို တစ္ခန္းစတင္ ထူေထာင္လုိက္ၾကျပန္ေလသည္။

မွတ္ခ်က္
ဆရာလွသမိန္ ၏ ျမန္မာရာဇ၀င္အက်ဥ္း စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာကို ေျပာဆိုေရးသားအသံုးျပဳေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္မွ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့အေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္ကို သိသင့္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, November 26, 2009

ေရြးေကာက္ပြဲ (ႏိုင္ငံေတာ္စြမ္းပကားႏွင့္ ရလဒ္မကစားျခင္း) - ေမာင္စူးစမ္း


ႏိုင္ငံ့စြမ္းပကား
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တာ၀န္လည္းျဖစ္သည္။ စြမ္းပကားကိုလည္းျပသည္။ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာရွိသူတို႔၌ တာ၀န္ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚထြန္းလာေသာအခါ ဤအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ တာ၀န္ေပၚလာသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စြမ္းပကား State Capacity ကိုလည္း ျပသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတို႔၌ တာ၀န္ရွိ၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာႏွင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမေပးႏုိင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏အေရးနိမ့္မႈ State Failure တစ္ပါးကို ျပဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ စြမ္းပကားထက္ျမက္ေၾကာင္းကို ျပဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၌ စြမ္းပကားငါးမ်ိဳးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ (၃) ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ (၄) သာသနာတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ (၅) ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံ၏စြမ္းပကားကို ကမၻာသိျပေသာပြဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စစ္ဘက္ကိုယ္စားျပဳမႈထိန္း
ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံက်က် စဥ္းစားလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးသူ စပြန္ဆာသည္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ့စြမ္းပကားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ျပရာျဖစ္သည္။ ဂိမ္းအျမင္ဘက္မွ စဥ္းစားလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာလက္ကိုင္ထားသူအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာထြက္ေပါက္ Strategic Exit ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အၿပီးအပိုင္ေတာ့ထြက္သည္မဟုတ္။ စစ္ဘက္ကုိယ္စားျပဳမႈကို ဆက္ထိန္းထားသည္။

႐ႈေထာင့္သံုးသြယ္
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလို သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက တရား၀င္ အာမခံထားသျဖင့္ ဤအတိုင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိေနသည္။ ဤအေၾကာင္းမွာ စစ္ဘက္ကုိယ္စားလွယ္တို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အလိုအေလ်ာက္ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိယ္စားျပဳမႈ ရရွိထားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မကစားရန္ အာမခံသည့္သေဘာ ျဖစ္ပံုရမည္။

အထက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ခ်က္တို႔သည္ (၁) ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္စြမ္းပကား ႐ႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း၊ (၂) မဟာဗ်ဴဟာဂိမ္းအျမင္မွလည္းေကာင္း၊ (၃) ကမၻာ့ေရးရာအျမင္မွလည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ အျမင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အၫႊန္း - The Economist

(ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၆ ႏိုင္ငံေရးအထူးအခ်ပ္ပိုမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ေသာ ပံုျပင္မ်ား (၁၁)


ေရွးအခါ ရွင္ဘုရင္လက္ထက္က ဘုရင္မ်ိဳးဆက္ျပတ္၍ ဘုရင္လုပ္မည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ ထီးျဖဴကိုင္၍ ရွင္ဘုရင္လုပ္မည့္သူကို လုိက္ရွာရသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသည့္ ေယာက္်ားေလးတိုင္း ထီးျဖဴေအာက္သို႔ ၀င္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ထီးျဖဴႀကီးသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရမည့္သူဆိုလွ်င္ သူ႔အလိုလို ၫြတ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ထီးျဖဴအၫြတ္ခံရသူသည္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဘုရင္လုပ္လို႔ရၿပီျဖစ္သည္။

ထင္းခုတ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူ သားအဖႏွစ္ေယာက္သည္လည္း ထီးျဖဴႀကီးေအာက္သို႔ ၀င္၍ ဘုရင္အျဖစ္ အေရြးခံၾကသည္။

အေဖကအရင္ ထီးျဖဴေအာက္သို႔မ၀င္ခင္ သစၥာဆိုတိုင္တည္သည္ "အကၽြႏ္ုပ္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ပါက တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအား ရင္၀ယ္သားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါမည္၊ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္၊ တုိင္းျပည္သာယာ၀ေျပာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ထိုသစၥာစကားမ်ားေၾကာင့္ ထီးျဖဴၫြတ္ပါေစသား" ဟု ေျပာၿပီး ထီးျဖဴႀကီးေအာက္သို႔ ၀င္သည္။ ထီးျဖဴသည္ အေဖထံသို႔ နည္းနည္းမွ်မၫြတ္။

သားအလွည့္ေရာက္ေသာအခါ သားကလည္း တုိင္တည္ေျပာဆိုသည္။ "ကၽြႏ္ုပ္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ဤစကားေၾကာင့္ ထီးျဖဴၫြတ္ပါေစသား" ဟုေျပာၿပီး ထီးျဖဴေအာက္သို႔ ၀င္လုိက္ရာ ထီးျဖဴသည္ သားအေပၚသို႔ ၫႊတ္က်လာေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သားလုပ္သူသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေလသည္။ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္လာေသာအခါ သူေျပာခဲ့သလုိပင္ သူလုပ္ခ်င္ရာမ်ားကို လုပ္သည္။ အရပ္ရွည္ေသာသူႏွင့္ ပုေသာသူ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ မလိုက္ဖက္ဟုဆိုကာ ပုေသာသူအခ်င္းခ်င္း၊ ရွည္ေသာသူအခ်င္းခ်င္း ယူေစဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲတြဲေပးလုိက္သည္။ တိုင္းျပည္ေရးရာမ်ားကိုလည္း စိတ္မ၀င္စားဘဲ တကယ္ပင္ သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနေတာ့သည္။

ၾကာေသာ္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ မင္းဒဏ္မခံႏုိင္သျဖင့္ ဘုရင္၏ဖခင္ ဖခမည္းေတာ္ကို ရွင္ဘုရင္အား ဆံုးမေပးပါရန္ တိုင္တန္းေတာ့သည္။

ဖခမည္းေတာ္လုပ္သူက ရွင္ဘုရင္အား ဆံုးမေသာအခါ သားေတာ္က "ဖခမည္းေတာ္ ဘုရင္ျဖစ္ပါက တုိင္းသူျပည္သားေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ထီးျဖဴသည္မၫႊတ္ခဲ့။ သားေတာ္သည္ ရွင္ဘုရင္ မျဖစ္မီကပင္ ဘုရင္ျဖစ္လာပါက သားေတာ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ပါမည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး ထီးျဖဴေအာက္သို႔ ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထီးျဖဴသည္လည္း သားေတာ္အေပၚသို႔ ၫႊတ္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ သားေတာ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္။ ျပည္သူတို႔ႏွင့္သာ ဆုိင္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တန္ေသာမင္းျဖစ္သည္" ဟု ေျပာေလသည္။

(The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၃ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ခင္သႏၱာ ၏ ေရႊျပည္သစ္ဆီ စိတ္ကရည္လည္း ေဆာင္းပါးမွ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

ျမန္မာသတင္းမ်ား စုစည္းမႈ


ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားမိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေလးေတြကို ႀကံဳရင္ႀကံဳသလို တင္ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းေလးေတြကို သေဘာက်တဲ့အေၾကာင္း၊ ဗဟုသုတျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့လူ အနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေနာက္တစ္ခု ေတာင္းဆိုတာက ျမန္မာသတင္းေတြကိုလည္း အဆင္ေျပရင္ တင္ေပးပါလားတဲ့။ အရင္ကတည္းက ျမန္မာသတင္းေတြကို တင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားႀကီးစဥ္းစားေနရလို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တင္မယ့္ သတင္းေတြဟာ ေသခ်ာေပါက္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ထားတဲ့သတင္းေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ စာေစာင္ေတြထဲကေန ထုတ္ႏုတ္တင္ျပရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုရွိတာက ေဆာင္းပါးေတြလိုမ်ိဳး အရွည္ႀကီးေရး၊ ၿပီးမွ ေအာက္ဆံုးမွာ ဘယ္ကေနကူးယူေဖာ္ျပတာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သတင္းေပါင္းစံု ေထြလီကာလီကို ဘယ္ကေနဘယ္လိုဖတ္ၿပီး ျပန္တင္ေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးရမွာက လက္တြန္႔မိပါတယ္။ ညအိပ္မယ့္အခ်ိန္ေလးထဲကေန တကူးတကန္႔ဖဲ့ၿပီး ေရးေနရတဲ့အေနအထားမွာ သတင္းအားလံုးရဲ႕ ရင္းျမစ္ေတြကိုသာ လုိက္ၫႊန္းေနရရင္ ဘယ္လိုမွကို အလုပ္တြင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အပတ္စဥ္ပံုမွန္ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြထဲကေန တစ္ေစာင္ကို တစ္ပုဒ္ပဲ ထုတ္ႏုတ္ၿပီးေရးရင္ေတာင္ စုစုေပါင္း ဂ်ာနယ္ ၁၄ ေစာင္နဲ႔ စဥ္းစားသာၾကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲဒီအတြက္ သတင္းကိုေခါင္းစဥ္သေဘာမ်ိဳးေလာက္ပဲ ေရးျပမယ္လို႔ စိတ္ကူးမိတယ္။ အဲဒီေခါင္းစဥ္သတင္းေတြထဲက စိတ္၀င္စားတာရွိရင္လည္း အင္တာနက္ေပၚမွာ အလြယ္တကူ လုိက္ရွာဖတ္လို႔လြယ္မယ္လို႔ ထင္တာပါပဲ။ ျမန္မာသတင္းေတြတင္ထားတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြ အမ်ားႀကီးမွ တကယ့္အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အခုအစီအစဥ္အေပၚ ပိုေကာင္းမယ့္နည္းလမ္းေတြရွိရင္ ကြန္းမန္႔မွာျဖစ္ေစ၊ မေက်ာ္မခြႏိုင္သူေတြကေတာ့ စီေဘာက္မွာျဖစ္ေစ အႀကံဉာဏ္ေပးၾကပါဦး။ အခုေတာ့ ေခါင္းစဥ္ေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ကူူးရသလို ေရးလုိက္ပါတယ္။

(၁)
အခုေလာေလာဆယ္ လူေျပာအမ်ားဆံုး သတင္းကေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္ေနတဲ့သတင္းပါ။ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကို ၉၈၀ က်ပ္ေစ်း ေပါက္ပါသတဲ့။ FEC တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၉၇၀ က်ပ္၊ ထိုင္းတစ္ဘတ္လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၂၈ က်ပ္၊ မေလးရွားေငြ တစ္ရင္းဂစ္လွ်င္ ျမန္မာေငြ ၂၈၅ က်ပ္ ေစ်းေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
(၂)
ေနာက္ထပ္ လူေျပာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္က အထူးကုေဆးခန္းတစ္ခုမွာ ခြဲစိတ္အထူးကု သမားေတာ္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ အမွားေၾကာင့္ န၀မတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားရတဲ့အေၾကာင္းပါ။ ေသဆံုးသြားရရွာတဲ့သူက သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ ဇဋိလ (၁)လမ္း၊ အမွတ္ (၉၈၂)မွာ ေနထိုင္ၿပီး အထက(၂)၊ ကမာရြတ္မွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ န၀မတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္ရပါတယ္။
(၃)
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရဲ႕ ရဲရြာ RCC ေရေလွာင္တမံကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရစတင္သုိေလွာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ အဲဒီေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုက တာဘုိင္တစ္လံုးကို စမ္းသပ္လည္ပတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အခုလို ေရသိုေလွာင္မႈေၾကာင့္ ဒု႒၀တီျမစ္ေရဟာ ၄၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ အနိမ့္ဆံုးေရမွတ္ကို စံခ်ိန္တင္ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း သတင္းမ်ားကဆိုပါတယ္။
(၄)
ေနမ်ိဳးထြန္းအမည္ရွိ ပုသိမ္-သကၠယ္ေသာင္ ခရီးသည္တင္သေဘၤာနဲ႔ ဓန အမည္ရွိ ဆီတြဲေရယာဥ္တို႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းငူရြာအနီး၊ င၀န္ျမစ္က်ဥ္းအတြင္း ရွမ္းငူေကြ႕အနီးတြင္ တို္က္မိၾကသျဖင့္ ခရီးသည္တင္သေဘၤာေပၚတြင္ပါသူ ၃၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၂၀ ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းကလည္း အခုတေလာ လူေျပာမ်ားေနပါတယ္။
(၅)
မႏၱေလးကစခဲ့တဲ့ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အေရးကေတာ့ အခုအခါမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအထိ သက္ေရာက္မႈရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ဘာသံမွမၾကားရေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာကေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို ဟိုသတင္းၾကားလုိက္၊ ဒီသတင္းၾကားလုိက္နဲ႔ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသလားလို႔ပါ။ ေနာက္ဆံုး သိရသေလာက္ကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ထုတ္လုပ္မႈကို သက္တမ္းတိုးေပးထားတယ္ ဆိုလားပါပဲ။
(၆)
ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္နဲ႔ ေဖာင့္မ်ားကို iPhone နဲ႔ iPod Touch ေတြမွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီဆိုတဲ့ သတင္းကိုလည္း လတ္တေလာစိတ္၀င္စားေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ http://www.saturngod.net မွာ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သတိထားရမွာတစ္ခုက ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႔လက္ကြက္ေတြကို iPhone နဲ႔ iPod Touch ေတြမွာ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ System ပိုင္းဆုိင္ရာေတြ ျပဳျပင္ထားရတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပႆနာမ်ားကို တီထြင္သူက လံုး၀တာ၀န္ယူမွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း သတိေပးထားတယ္ဆိုတာပါ။
(၇)
ပုဂၢလိကေတြကို အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ ဖြင့္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကလည္း လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ ဘီယာဆုိင္ေတြ၊ စကား၀ိုင္းေတြမွာ ေဆြးေႏြးစရာ၊ ျငင္းခံုစရာ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ တကယ္ျဖစ္လာမလားဆိုတာေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။

ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ၾကပါဦးလို႔ ေတာင္းပန္ရင္း…

ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား (၂၅-၁၁-၂၀၀၉)


အရင္ေန႔ေတြက စိတ္အခန္႔မသင့္ခဲ့သမွ် ဒီေန႔မွာေတာ့ ေရးရတာ တအားကို စိတ္လက္ရႊင္သာျဖစ္ရပါတယ္။ ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြကလည္း ေက်နပ္မႈေတြေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့တာေတြက -
(၁)
ဇာတ္ကားအမည္ - အလိုတူ အလိုပါ
ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ၫႊန္း - ျမင့္ဦးဦးျမင့္
ဒါ႐ိုက္တာ - ဟိန္းစိုး
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - ျမင့္ျမတ္၊ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္၊ စိုးမိုးၾကည္၊ ထူးမြန္၊ ထူးသာ၊ ေဗဒါ၊ ေအးေအးခုိင္၊ ေနလင္း၊ ေမ်ာက္႐ံႈး၊ ေအာင္ေသာ္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
အခ်စ္အေၾကာင္း၊ မိန္းမေတြအေၾကာင္းကို ေနာေက်ေအာင္သိပါတယ္ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ေခ်ာေမာလွပၿပီး အင္မတန္အရွက္အေၾကာက္ႀကီးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ဦးတို႔ မိဘေတြရဲ႕ စီမံမႈအရ အိမ္ေထာင္က်သြားၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုအိမ္ေထာင္က်ၿပီးကာမွ ေယာက္်ားလုပ္သူက အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို စာေတြ႔ေတြနဲ႔ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လုပ္၊ မိန္းမကလည္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔လမ္းၫႊန္ အားကိုးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ဖို႔ႀကိဳးစားရာက တလြဲေတြျဖစ္ရပံု၊ နားလည္မႈေတြလြဲရပံုကို ရယ္စရာ၊ ေမာစရာ၊ အေသာအေမာေလးေတြနဲ႔ ႐ိုက္ျပထားတာပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္

 • ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ၫႊန္းျဖစ္တဲ့ ျမင့္ဦးဦးျမင့္ကိုပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ီးက်ဴးေနမိပါတယ္။ ေရးတတ္ပါေပ့၊ ေတြးတတ္ပါေပ့လို႔ ေအာ္ရမလိုပါပဲ။ ဇာတ္ကားကိုၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ ဆရာျမင့္ဦးဦးျမင့္ရဲ႕ စာဖတ္အားကို ျမင္လိုက္ရတယ္။ ဇာတ္လမ္းကိုပ်ိဳးေနရင္းနဲ႔ ေပးခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္ေပးသြားတာ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ၀တၳဳေတြကိုေတာင္ ေျပးၿပီးသတိရလိုက္မိေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါးပါးေလးမဟုတ္ဘဲ နည္းနည္းမ်ား ထူေနသလားလို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတုိင္းေတာ့ သေဘာက်မွာမဟုတ္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလိုပဲ နည္းနည္းေလး ထူသြားတယ္လို႔။
 • ဇာတ္ကားထဲမွာေျပာသမွ်ကို အေတြးလြန္ရင္ေတာ့ တစ္ခုမွကို ဆင္ဆာမလြတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဟိုတစ္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့တဲ့ ခြက်က်မဂၤလာည လုိေတာ့ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းႀကီး ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အဆင့္မနိမ့္ဘူး။ အဲဒါကိုက ဇာတ္ၫႊန္းနဲ႔ ဒါ႐ုိက္တာရဲ႔ အရည္အခ်င္းပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါရဲ႕။
 • ျမင့္ျမတ္က တအားကို ႏြဲ႔ေနသလားလို႔ပါ။ သူ႔ပံုစံကိုၾကည့္ရတာ ဘာလိုေနမွန္းကိုမသိဘူး။ ႏုတာနဲ႔ ႏြဲ႔တာဟာ မတူဘူးဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
 • အငိုမင္းသမီးလို႔ ကၽြန္ေတာ္က နာမည္ေပးထားတဲ့ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္ကေတာ့ ဒီဇာတ္ကားမွ လံုး၀ကို မငိုလိုက္ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ငိုတာတင္ထူးခၽြန္တာမဟုတ္ဘဲ အခုလို ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ဇာတ္႐ုပ္ေတြမွာလည္း ပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ သူရတဲ့ဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ကို ဟာကြက္မရွိေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္ပါတယ္။
 • ဇာတ္လမ္းနဲ႔ တင္ျပပံုဟာ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေျပာစရာရွိတာက ျမင့္ျမတ္ေနရာမွာ ေက်ာ္ရဲေအာင္ဆိုရင္ ဒီဇာတ္ကားဟာ ဒီထက္ပိုၿပီး ႂကြတက္လာမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အခ်ိဳ႕အခန္းေတြဟာ ျမင့္ျမတ္ရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မပီျပင္မႈေၾကာင့္ အရသာပ်က္သြားရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဇာတ္ကားက ဆြဲေခၚလာခဲ့ၿပီးကာမွ ျမင့္ျမတ္က ရယ္ခ်င္ၿပံဳးခ်င္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာေပးနဲ႔ စိတ္တိုျပလိုက္တာကို ျမင္လိုက္ရတဲ့အခါ ရင္ထဲကဇာတ္ရွိန္က ျပဳတ္ျပဳတ္က်သြားတယ္။
 • လူငယ္ေလးေတြကေတာ့ ႀကိဳက္ၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြက တခစ္ခစ္နဲ႔ သေဘာက်လြန္းလို႔ ခဏခဏျပန္ရစ္ၾကည့္ၾကဦးမွာ ျမင္ေယာင္ေနပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္အားေလးမွာ အပ်င္းေျပအေနနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျပးသာသြားငွားလုိက္ပါလို႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ။

ေၾသာ္… အဲဒီဇာတ္ကားထဲမွာပါတဲ့ စကားလက္ေဆာင္ေလးတစ္ခု ေပးလုိက္ပါရေစဦး။ အဲဒီဇာတ္ကားကို ငွားမၾကည့္ျဖစ္မယ့္လူေတြအတြက္ပါ။ မိန္းမယူမယ္ဆိုရင္ ဒီေျခာက္ခ်က္နဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးယူပါတဲ့-
မပိန္လြန္းျခင္း၊
မ၀လြန္းျခင္း၊
မပုလြန္းျခင္း၊
မရွည္လြန္းျခင္း၊
မျဖဴလြန္းျခင္း၊
မမည္းလြန္းျခင္း

(ဒီထဲကအခ်က္အခ်ိဳ႕နဲ႔ သြားၿငိေနတဲ့ မမတို႔အတြက္ေတာ့ ေဆာရီးပါေနာ္)

(၂)
ဇာတ္ကားအမည္ - ေမွာ္ကဗ်ာေရႊ႐ုပ္
၀တၳဳ - ဆုျမတ္မြန္မြန္
ဇာတ္ၫႊန္း - ကိုေရႊမိုးသက္
ဒါ႐ိုက္တာ - ကိုေဇာ္ (အ႐ုဏ္ဦး)
သ႐ုပ္ေဆာင္ - ညီနႏၵ၊ ေမကဗ်ာ၊ သက္မြန္ျမင့္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
ေမွာ္ ဆိုတာက မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ စိတ္ကူးထဲမွာ ရင္ခုန္ေနရတဲ့ အေျပာေကာင္း၊ ဥစၥာေပါ၊ ႐ုပ္ေခ်ာတဲ့ လူတစ္ေယာက္။ ရည္းစားေတြထည္လဲတြဲတယ္။ ၿငီးေငြ႔လာရင္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္တယ္။ အခ်စ္ဆိုတာကို မယံုၾကည္တဲ့သူ။ အရာရာကို ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားေျဖရွင္းတတ္တဲ့သူ။ ကဗ်ာ ဆိုတာက အင္မတန္႐ိုးသားၿပီး ျဖဴစင္႐ိုးသားတဲ့ မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္။ အခ်စ္ဆိုတာကို ထိေတြ႔ခြင့္မရခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ေပါ့။ အဲဒီလိုထိေတြ႔ခြင့္မရေအာင္လည္း သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေရႊ႐ုပ္က သူ႔ေဘးကေနၿပီး အၿမဲတမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ခဲ့တာကိုး။ ေရႊ႐ုပ္ကေတာ့ ဖခင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခဲ့တဲ့ စိတ္အနာေၾကာင့္ ေယာက္်ားမွန္သမွ်ဟာ ယံုလို႔မရတဲ့ သတၱ၀ါေတြလို႔ မွတ္ထင္ထားတဲ့လူ။ အခ်စ္ဆိုတာကို ရွိတယ္လို႔ကို မထင္တဲ့လူ။ အဲဒီလိုလူသံုးေယာက္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ခဲ့ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေမွာ္ကဗ်ာေရႊ႐ုပ္ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးျဖစ္လာခဲ့တာပါပဲ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
 • ညီနႏၵရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးတက္လာတာကို ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ အရင္တုန္းကပံုစံကိုပဲ မ်က္စိထဲမွာ ျမင္ေနတဲ့အတြက္ ညီနႏၵဇာတ္ကားေတြကို ငွားမၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အခုဒီကားကို ၾကည့္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ဇာတ္ကားအေဟာင္းေတြကို ျပန္ငွားၾကည့္ဖို႔ စဥ္းစားေနရၿပီ။ အဲဒီေလာက္အထိ ညီနႏၵသ႐ုပ္ေဆာင္တာ ပီျပင္သြားခဲ့တယ္။ ေမွာ္ ဆိုတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ျပသြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သေဘာအက်ဆံုးက ဇာတ္ကားေတြမွာ ျမင္ရေတြ႔ရခဲတဲ့ မ်က္လံုးနဲ႔ စကားေျပာတာေတြကို ဒီဇာတ္ကားမွာ ျမင္လိုက္ရတာပါပဲ။ ညီနႏၵရဲ႔ မ်က္လံုးထဲက စကားလံုးေတြကို ျမင္လိုက္ၾကားလိုက္ရတယ္။ သင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာကို အသိအမွတ္ျပဳမိပါတယ္။
 • ကဗ်ာ ဆုိတဲ့ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ ေမကဗ်ာကလည္း သူ႔ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔ အံက်ပါပဲ။ အျပင္ကပင္ကိုယ္စ႐ုိက္နဲ႔မ်ား ကို္က္ေနလို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ေကာင္းလြန္းလို႔လား မသိပါဘူး။ ေမကဗ်ာသ႐ုပ္ေဆာင္တာကို သ႐ုပ္ေဆာင္တာလို႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ သူအျပင္မွာလုပ္သမွ်ကို လုိက္႐ုိက္ျပေနသလို ျဖစ္သြားေစခဲ့တယ္။
 • သက္မြန္ျမင့္ကလည္း သူငယ္ခ်င္းကို အရမ္းခ်စ္ၿပီး ေယာက္်ားေတြကို ခါးခါးသီးသီးျဖစ္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ကို အပီျပင္ဆံုး ႀကိဳးစားသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာလိုေနမွန္းမသိတဲ့ တစ္ခုခုကိုေတာ့ ခံစားေနမိတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ေကာင္းရဲ႕သားနဲ႔ သက္မြန္ျမင့္ကိုၾကည့္ရတာ တစ္ခုခုလိုေနသလို ျဖစ္ေနတာကို ေမးခြန္းထုတ္ေနမိတုန္းပဲ။
 • ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသံုးေယာက္တည္းကို အေျခတည္ၿပီး ဇာတ္ကားတစ္ကားလံုးကို ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ေအာင္ ေရးထားတဲ့ ဆုျမတ္မြန္မြန္ကို ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ ဇာတ္ကား႐ုိက္ဖို႔အတြက္ တမင္မ်ားေရးထားသလားလို႔ေတာင္ ေတြးမိေသးတယ္။

သင့္အားလပ္ခ်ိန္မွာ ဗီဒီယုိၾကည့္ရင္း ခံစားမႈရသတစ္ခုခု ရခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကား တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လက္တို႔လိုက္ပါရေစ။

ေက်နပ္ႏုိင္ၾကပါေစဟု
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။
နံနက္ ၀ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ၿပီး၏။

ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေစေသာ နည္းေကာင္းမ်ား


မင္း အိပ္ရတာႀကီးကို ဒုကၡအျဖစ္ ေတြးေနပါသလား။ အိ္ပ္ခ်ိန္ဆိုၿပီး သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ ညအခ်ိန္မွာ သူမ်ားတကာေတြ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနေပမယ့္ ကုိယ္ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အိပ္မေပ်ာ္ရတာလဲ စမ္းစစ္ၾကည့္ၾကစို႔။

ကဖိန္းဓာတ္ေၾကာင့္လား
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆုိင္ထိုင္လို္က္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဧည့္သည္ဧည့္ခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးအရေတာ့ ညေနပိုင္း အကုန္အက်သက္သာၿပီး အဆင္သင့္မွာလို႔ရတဲ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ခဲ့လို႔ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ပင္ပန္းလြန္းလို႔ လန္းဆန္းသြားေအာင္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္လုိက္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္တာပဲ။ အဲဒီအခ်က္ကလည္း မင္းအိပ္ေရး၀၀အိပ္လို႔မရေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္ဖီတစ္ခုတည္းေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မင္းသိရမွာက ေခ်ာကလက္၊ ကိုလာနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ေတြလည္း ကဖိန္းဓာတ္ပါ၀င္လို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။ မြန္းလြဲပိုင္းေရာက္တာနဲ႔ ကဖိန္းဓာတ္ပါ၀င္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

အယ္လ္ကိုေဟာေၾကာင့္လား
ေနာက္ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္ေစတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေပးခ်င္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အိပ္ေပ်ာ္အိပ္ေပ်ာ္ ခဏခဏႏိုးေနရင္လည္း ဒါဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္းေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ညဘက္ ေခါင္းေတြကိုက္ၿပီး ေခၽြးေတြရႊဲနစ္ေနေအာင္ ရင္ထဲက ပူေလာင္ေနရင္လည္း အိပ္မက္လွလွ မက္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ျပန္ဘူး။

မင္းမအိပ္ခင္မွာ ဘာေတြလုပ္ထားေသးလဲ တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ မင္း ညေနဘက္ အရက္ေတြ မ်ားမ်ားသိပ္ေသာက္မိတယ္။ ေရနဲ႔ေရာၿပီး သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ မေသာက္ဘူး။ အခ်ိန္အဆ မမွန္ဘဲ အတင္းကာေရာ မူးၿပီးေရာဆိုၿပီး ေသာက္လို႔ကေတာ့ အေပၚကေျပာသလို အိပ္ေကာင္းျခင္း အိပ္ရဖို႔မလြယ္ပါဘူး။

ည ၈ နာရီေက်ာ္ရင္ အသီးအႏွံေတြ စားတတ္သလား
ေရဓာတ္ေတြအမ်ားႀကီးပါ၀င္ၿပီး အရည္ရႊမ္းတဲ့ အသီးအႏွံေတြကို မင္းတစ္ေန႔လံုး စားခ်င္သေလာက္ မ်ားမ်ားစား၊ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ မင္းအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္နီးရင္ေတာ့ မစားတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအသီးအႏွံေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ မင္းခဏခဏထၿပီး အေပါ့အပါးသြားရေတာ့မွ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္လို႔မရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

(ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၆ က်န္းမာေရးအထူးအခ်ပ္ပိုမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

Wednesday, November 25, 2009

ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဗီဒီယုိဇာတ္ကားမ်ား (၂၄-၁၁-၂၀၀၉)


(၁)
ဇာတ္ကားအမည္ - ေတြ႔မယ္
၀တၳဳ - ခင္ဦးခင္ခင္ (ကႏၲာရပင္လယ္ရဲ႕ခ်စ္သူ)
ဇာတ္ၫႊန္းႏွင့္ဒါ႐ိုက္တာ - ကိုေပါက္
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ စိုးျမတ္နႏၵာ၊ ဖိုးတာ၊ အ႐ိုင္း၊ ဦးေအာင္လြင္၊ ေညာင္ေညာင္၊ ၾကဴၾကဴသင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္၊ ငွက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၊ ဧရာ၊ ေအာင္ေဇာ္၊ Kညိဳဦး

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
ကံေပၚဆိုတဲ့ သူေဌးသားလူပ်ိဳႀကီးက ဖခင္နဲ႔စိတ္ဆိုးၿပီး အိမ္ေပၚကဆင္းလာတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္လာေလွ်ာက္ရာက သူ႔လိုပဲ အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့ လွအုန္းမယ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆံုေတြ႔ခဲ့တယ္။ အလုပ္မွာ အတူတူလုပ္ၾကရင္း ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကတဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
၀တၳဳကို မဖတ္ဖူးတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုေနမယ္မသိပါဘူး။ အခုဒီဇာတ္ကားကို ၾကည့္ရတာေတာ့ ဘာကို ေပးခ်င္မွန္းကို မသိရဘူး။ ဇာတ္ကားနာမည္ "ေတြ႔မယ္" ဆိုတာႀကီးကလည္း ဘာမွလည္းမဆုိင္ဘူး။ ဒါ႐ုိက္တာေပးခ်င္တာ ဘာလဲဆိုတာ ေသခ်ာကို မသိလိုက္ရဘူး။ ျမင္တာေတြ ေျပာမယ္။
စစခ်င္းအခန္းမွာကိုပဲ လွအုန္းမယ္ (စိုးျမတ္နႏၵာ)က အလုပ္လာေလွ်ာက္တယ္။ အခန္းအ၀င္ေပါက္မွာ စဥ္းစားတာကလည္း ၾကည့္ပါဦး - "အင္တာနက္ ေခၚထားတယ္လဲေျပာတယ္၊ လူလည္းဘယ္သူမွ မေတြ႔ပါလား" တဲ့။ ကဲေကာင္းေရာ။ အင္တာဗ်ဴးနဲ႔ အင္တာနက္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိ မွားေျပာထားတယ္။ အဲဒါကို ဒါ႐ုိက္တာေရာ၊ တည္းျဖတ္ေရာ မသိၾကဘူးလား။ ျပန္မၾကည့္ၾကဘူးလား။ အံ့ေရာ… အံ့ေရာ။
အလုပ္လာေလွ်ာက္တာကလည္း ကံေပၚ(ေက်ာ္ရဲေအာင္) နဲ႔ လွအုန္းမယ္(စိုးျမတ္နႏၵာ) ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ေဟာ…. ၿပီးေတာ့ အလုပ္ရသြားေတာ့လည္း သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ပဲ။ ဒါဆိုရင္ ဘာကိစၥ အင္တာဗ်ဴးေျဖေနေသးသလဲ။ အစကတည္းက လာေလွ်ာက္သမွ်လူကို ခန္႔လုိက္ရင္ၿပီးေရာ။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ေခၚတဲ့ကုမၸဏီကလည္း ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္ကုမၸဏီလို႔ ထင္တာပဲ။ လံုး၀ကို အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။
ဆက္ေျပာရဦးမယ္။ ေတာ္ၾကာ ၾကည့္တဲ့လူေတြက ႏံုႏံုအအနဲ႔ ဘာမွမသိဘူး ထင္ေနမွာစိုးလို႔။ စိုးျမတ္နႏၵာဆီကို အလုပ္ေခၚစာပို႔တယ္။ အဲဒါကို လာေပးတာက လွအုန္းမယ္တို႔ လမ္းထဲကတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ထားပါေတာ့။ လမ္းထိပ္မွာ စာပို႔သမားက လူႀကံဳေပးသြားလို႔တဲ့။ ေသေရာ…။ စာတိုက္က၀န္ထမ္းေတြကိုပါ ေစာ္ကားလုိက္ေသးတယ္။ အဆိုးဆံုးက အလုပ္ခန္႔စာကို တကူးတကၿဖဲစရာ၊ ေဖာက္စရာမလိုဘဲ စိုးျမတ္နႏၵာက အလြယ္တကူပဲ အသစ္အတုိင္းရွိေနတဲ့ စာအိတ္ျဖဴေလးထဲက အသာေလးထုတ္ဖတ္လိုက္တာပါပဲ။ ဆိုး၀ါးလိုက္တာဗ်ာ။ အဲဒီေလာက္ထိေတာ့ ၿပီးစလြယ္မႏုိင္သင့္ပါဘူး။ စာအိတ္တစ္လံုးကို တစ္ရာက်ပ္မေပးရပါဘူး။
႐ံုးမွာအတူအလုပ္လုပ္ၾကရင္း ကံေပၚနဲ႔ လွအုန္းမယ္ ရန္ျဖစ္ၾကတာေတြကို ႐ိုက္ျပတာေတြကလည္း ဘာေတြမွန္းကိုမသိဘူး။ လံုး၀ကို အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ဟာေတြ။
ဇာတ္ရံေတြက အမ်ားႀကီးပဲဆိုၿပီး အားပါးတရၾကည့္ရလိမ့္မယ္လို႔ မထင္နဲ႔ဦး။ တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ခန္းသံုးခန္းေလာက္နဲ႔ ၿပီးသြားတဲ့လူေတြခ်ည္းပဲ။
ေက်ာ္ရဲေအာင္ကို အသံုးခ်ၿပီး ဇာတ္ကားကို ပိုက္ဆံရေအာင္ လုပ္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေက်ာ္ရဲေအာင္ကားဆိုၿပီး ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ငွားၾကည့္မိတာ။ မွားပါတယ္ဗ်ာ လို႔ပဲ တလိုက္ခ်င္တယ္။

ကိုေပါက္႐ုိက္သမွ် ဇာတ္ကားေတြထဲမွာ အဆိုးဆံုးပါပဲ။ ကိုေပါက္ဆိုရင္ မဆိုးဘူး၊ ႐ုိက္ခ်က္ေတြလည္း ဆန္းတယ္၊ တင္ျပပံုလည္း သူမ်ားနဲ႔မတူဘူးဆိုၿပီး မွတ္ထားသမွ်ေလးေတြ ဒီဇာတ္ကားနဲ႔မွ လစ္ေတာ့တာပါပဲ။ တကယ့္ကို ဆိုး၀ါးလြန္းတဲ့ အသံုးမက်တဲ့ဇာတ္ကားပါ။ ရယ္ရတာလည္းမဟုတ္၊ ရသလည္းမေပး၊ အီလည္လည္နဲ႔ ဘာႀကီးမွန္းကို မသိတဲ့ဇာတ္လမ္းပါ။

ကၽြန္ေတာ့္လို႔ အခ်ိန္လည္းကုန္၊ ပိုက္ဆံလည္းေပးရ မျဖစ္ရေအာင္ တိုက္တြန္းရရင္ေတာ့ "ေတြ႔မယ္" ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားကို ……………………..။

(၂)
ဇာတ္ကားအမည္ - အခ်စ္ႀကီး၍...
ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဇာတ္ၫႊန္း - ျမျမင့္မုိရ္
ဒါ႐ုိက္တာ - ဟိန္းစိုး
သ႐ုပ္ေဆာင္ - သူထူးစံ၊ ၿဖိဳးေငြစိုး၊ မိုးေဟကို၊ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း၊ ေဇာ္၀မ္း၊ ဦးခုိင္တင္၊ ငွက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၊ ကိုေပါက္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
ကုိယ္ယံုၾကည္အားကိုးရတဲ့လူ၊ အခ်စ္ႀကီးခ်စ္ရတဲ့လူေတြက ကုိယ့္အေပၚကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားအေကာက္ႀကံၿပီး ဘ၀ပ်က္ေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့အခါ အခ်စ္ႀကီးတဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေတြ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မလဲဆိုတာကို တင္ျပထားတဲ့ဇာတ္လမ္းပါ။ သစၥာပိုင္စိုး (သူထူးစံ)၊ မိုးေဒ၀ါ (မိုးေဟကို)နဲ႔

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
ႀကိဳက္တာေတြ အရင္ေျပာမယ္…

 • ဇာတ္လမ္းက သမား႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ စိတ္၀င္စားစရာဇာတ္လမ္း ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဇာတ္လမ္းၿပီးတဲ့အထိ စိတ္၀င္စားမႈမေလ်ာ့ေအာင္ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္တယ္။
 • မိုးေဟကို ဘာလုပ္လုပ္ ခံစားခ်က္အျပည့္နဲ႔ အားေပးၾကသူေတြအတြက္ကေတာ့ တကယ့္ကို ေက်နပ္စရာဇာတ္ကားပါ။ မိုးေဟကိုရဲ႕ ခ်စ္စဖြယ္ဟန္ပန္ေတြ၊ အညဳအတုအခရာေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ေဘးမွာ မိုးေဟကိုကုိယ္တုိင္ ေရာက္ေနသလားလို႔ေတာင္ မွတ္ထင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ မိုးေဟကို ကို အားပါးတရျပစ္မွားႏိုင္ၾကမယ့္ ဇာတ္ကားဆိုပါေတာ့။
 • သူထူးစံနဲ႔ မိုးေဟကိုတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လင္မယားအသြင္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈက တကယ္လားလို႔ ထင္မွတ္မွားရေအာင္ ပီျပင္လြန္းေနတာလည္း ဒီဇာတ္ကားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ တကယ္နမ္းတာကြ၊ တကယ္မနမ္းဘူးဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြမွာ ျပန္ျပန္ၿပီး ရစ္ၾကည့္ေနရတာက အေမာပါပဲ။ ရက္ေရာလုိက္ပါေပ့လို႔သာ ေအာ္ရမလိုပါပဲ။
 • ေပးခ်င္တဲ့ message ကို ၾကည့္ေနတဲ့လူရင္ထဲေရာက္ေအာင္ ထည့္ေပးသြားႏုိင္တာကလည္း ဒါ႐ိုက္တာဟိန္းစိုးရဲ႕ အရည္အခ်င္းပဲ ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။

မႀကိဳက္တာေတြ ေျပာမယ္…
 • ဇာတ္ကားစစခ်င္းမွာ စာတန္းတစ္ခုထိုးပါတယ္။ "ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ဆရာသမားမ်ားအား ရွစ္ခိုးဦးခုိက္ ပူေဇာ္ပါ၏" တဲ့။ ကဲမွတ္ကေရာ… "ရွစ္ခိုး"လိုက္တယ္ဗ်ာ။ အဖြင့္မွာကတည္းက ေဗထိဆိုတာနဲ႔ ကြဲၿပီးသားဆိုသလို ျဖစ္သြားတယ္။ မိဘနဲ႔ဆရာေတြကို "ရွိခိုး"တာေတာင္ အဓိပၸါယ္ေျပာင္းသြားတယ္။
 • တမင္လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဇာတ္လမ္းဆင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသတ္တရားခံလို႔ သံသယရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို ႐ံုးခ်ိန္းေခၚလာတဲ့ေနရာမွာ တကၠစီကားႀကီးနဲ႔ ေခၚလာတာ၊ ဘာလက္ထိပ္မွ ခတ္မထားတာ၊ ရဲသံုးေယာက္ပဲ ပါလာတာကေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသလားလို႔ပါ။
 • တရားခံကိုေခၚလာတဲ့လမ္းကလည္း ဘာမွမဆုိင္တဲ့လမ္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသလားလို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာက တရားခံကို ေခၚလာတယ္ဆိုတာ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းကေန တရား႐ံုးရွိတဲ့ေနရာကိုေပါ့။ အခုေတာ့ မဆီမဆိုင္ ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး လူမရွိသူမရွိ အရပ္ကို ေရာက္သြားရတာတုန္း။
 • လြတ္ေျပးသြားတဲ့ပံုစံမ်ိဳး တမင္ဖန္တီးထားတာဆိုရင္ ဘယ္သူမွမရွိတဲ့ေနရာမွာ ဘာကိစၥ လြတ္ေျပးသြားတဲ့တရားခံကို လုိက္ဖမ္းခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရေသးသလဲ။
 • သူထူးစံကို ၿဖိဳးေငြစိုးက ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္တယ္။ မ်က္ႏွာတည့္တည့္၊ ရင္ဘတ္တည့္တည့္ကို ခ်ိန္ၿပီးပစ္လုိက္တယ္။ သူထူးစံက ဗိုက္ကုိထိသြားတယ္။ အံ့ၾသစရာႀကီးေနာ္။ ၿပီးေတာ့ ပစ္လိုက္တာက တကယ့္ကို အနီးကပ္ႀကီး။ လက္တစ္ကမ္းအကြာႀကီးမွာ။
 • ျမန္မာျပည္မွာ ေသနတ္ကို ကုိင္ခ်င္သလို ကုိင္လို႔ရေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပစ္တာကလည္း တကယ့္ကို ပန္းၿခံႀကီးထဲမွာ။ အံ့ၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ပါပဲ။
 • ၿဖိဳးေငြစိုးက နယ္ကိုေျခရာေဖ်ာက္ၿပီး ေရာက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီၿမိဳ႕မွာ ဧည့္ခံပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီဧည့္ခံပြဲကို ဖိတ္ဖို႔အတြက္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာတာက "ဒီၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းေတြကိုပဲဖိတ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ငါ့စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ လူေတြကိုပဲ ေရြးဖိတ္" တဲ့။ ၿပီးေတာ့ ဧည့္ခံပြဲကို ျပတဲ့အခါ ေကာင္မေလးငယ္ငယ္ေလးေတြခ်ည္းပဲ။ မိန္းမႀကီးေတြကို ျပရင္ေတာင္ ဘာမွမေျပာလိုဘူး။ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္သြားတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သာမန္ခ်စ္ကြဲညား ဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔စာရင္ေတာ့ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။ ၾကည့္ေပ်ာ္တယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ၾကည့္တဲ့လူရဲ႕ အျမင္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း အေတြးေတြ ေပးပါလိမ့္ဦးမယ္။ အခ်စ္ကားလားလို႔ ေမးရင္ ဟုတ္တယ္လို႔ေျဖမယ္၊ အိမ္ေထာင္ေရးဇာတ္လမ္းလားဆိုရင္လည္း ဟုတ္တယ္လို႔ ေျဖရမွာပဲ၊ ပညာေပးဇာတ္ကားလားဆိုေတာ့လည္း ဟုတ္တယ္လို႔ ေျဖရမွာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာၿပီးပါပေကာ။ ၾကည့္႐ႈခံစားတဲ့ ႐ႈေထာင့္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ႀကိဳက္သလိုေတြးႏိုင္တဲ့ ဇာတ္ကားပါလို႔။ ၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကားလို႔ ၫႊန္းပါရေစ။

ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။
ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၂၇ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

ပင္းယေခတ္ (သီဟသူ၊ ဥဇနာ၊ ေက်ာ္စြာ၊ေက်ာ္စြာငယ္)


ပင္းယေခတ္
ပင္လယ္စား သီဟသူသည္ ေနာင္ေတာ္ မကၡရာစား ရာဇသႀကႍ အနိစၥေရာက္ၿပီးေနာက္ ျမင္စိုင္းသား ေနာင္ေတာ္ အသခၤယာကို ေဆးခတ္လုပ္ႀကံသျဖင့္ ဘုရင္တစ္ဦးျဖစ္ေလေသာ္ ပင္းယကို ထူေထာင္၍ နန္းစံေလသည္။

၁။ တစ္စီးရွင္ သီဟသူ (၆၇၄-၆၈၄)
သီဟသူသည္ ေနာင္ေတာ္ ရာဇသႀကႍ အနိစၥမေရာက္မီ ၃ ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ဆင္ျဖဴတစ္စီးရေသာေၾကာင့္ တစ္စီးရွင္ ဘြဲ႔ခံေလသည္။ (အခ်ိဳ႕က ပင္းယၿမိဳ႕တည္ၿပီးမွ စမုန္ျမစ္မွ ဆင္ျဖဴမ အေသတစ္စီးရသည္ဟု ဆိုသည္။) သီဟသူသည္ နရသီဟပေတ့၏ သမီးေတာ္ မင္းေစာဦးကိုပင္ ဖြားေစာအမည္ျဖင့္ မိဖုရားေျမႇာက္ရာ ဥဇနာ၊ ေက်ာ္စြာ၊ ေနာ္ရထာဟူေသာ သားသံုးေယာက္ ဖြားျမင္ေလသည္။ လင္းယဥ္ရြာသူ တစ္ခုလပ္တစ္ဦးကို မိဖုရားေျမႇာက္ရာတြင္ သားေတာ္ အသၤခယာေစာယြမ္းႏွင့္ သမီးေတာ္ ေစာပုလဲကို ဖြားျမင္ေလသည္။ ထိုမိဖုရားတြင္ ယခင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ဖြားျမင္ေသာသား တရာ့ဖ်ားႀကီး ပါရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ သ၀န္ႀကီးသ၀န္ငယ္တို႔သည္ ေတာင္ငူကို တည္ေထာင္လ်က္ စည္ပင္ေအာင္ ျပဳစုလ်က္ရွိေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္အားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ပင္းယ သီဟသူက သားေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္း ဥဇနာႏွင့္ ေက်ာ္စြာတို႔ကို ေစလႊတ္သစၥာေပးရာ၌ အညံ့ခံေနရေပေသးသည္။ သီဟသူသည္ ေတာင္တြင္းစားက ေတာင္ငူႏွင့္ေပါင္း၍ ျခားနားမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေတာင္တြင္းစား သီဟပေတ့ကို သမီးေတာ္ ေစာပုလဲႏွင့္ စံုဖက္ေလသည္။

သီဟသူသည္ သားေတာ္ အသခၤယာေစာယြမ္းအား ေျမႇာက္စား၍ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ကို ထူေထာင္ေပးရာ အသခၤယာေစာယြမ္းသည္ စစ္ကိုင္းတြင္ နန္းၿပိဳင္သဖြယ္ စိုးစံေနေလသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ တစ္နယ္တစ္မင္း စိုးစံေနၾကသကဲ့သို႔ရွိေသာ္လည္း အမည္အားျဖင့္ ပင္းယမင္း၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ကဲ့သို႔ပင္ ရွိေလသည္။

၂။ ဥဇနာ (၆၈၄-၇၀၄)
သီဟသူ နတ္ရြာစံလွ်င္ ဥဇနာ နန္းတက္ေလသည္။ ဥဇနာကား နရသီဟပေတ့၏ သမီးေတာ္ မင္းေစာဦးမွ ဖြားျမင္ေစကာမူ နန္းက်ေက်ာ္စြာမင္း မိဖုရားေျမႇာက္၍ သေႏၶသံုးလရွိမွ သီဟသူက ေကာက္ယူသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီဟသူ၏ သားရင္းမဟုတ္ေခ်။ ပုဂံေက်ာ္စြာ၏ သားေတာ္သာ ျဖစ္ေလသည္။ စကားရေက်ာင္းလွဴ၍ စကားရ ေက်ာင္းဒါယကာအျဖစ္ ထင္ရွားေလသည္။ ဥဇနာမင္းသည္ ပင္လယ္စား ညီေတာ္ေက်ာ္စြာက ဆင္ျဖဴငါးဆီးရသည္ႏွင့္ ႀကံဳပေလရာ မိမိထီးနန္းကို ညီေတာ္အား လႊဲအပ္၍ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳကာ ေနေလသည္။

၃။ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ (၇၀၄-၇၁၂)
ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာသည္ မင္းမျဖစ္မီကပင္ စစ္ကုိင္းစား အသခၤယာအား လုပ္ႀကံရန္ ကၽြန္ရင္း ငခင္ညိဳကို ေစလႊတ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ေက်ာ္စြာသည္ ကာခ်င္းစီး၍ ကုိယ္တုိင္ ကာကေတာ္မူေလသည္။

၄။ ေက်ာ္စြာငယ္ (၇၁၂-၇၂၁)
ငါးစီးရွင္ နတ္စြာစံျပန္ေသာ္ သားေတာ္ ေက်ာ္စြာငယ္ မင္းျဖစ္၍ ေက်ာ္စြာမင္း၏ သားေတာ္ငယ္ (ပုဂံေစာနစ္မင္း၏ ညီေတာ္) သက္ရၿမိဳ႕စား မင္းရွင္ေစာ၏ သမီးေတာ္ ေစာဥမၼာကို မိဖုရားေျမႇာက္ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ စတုရဂၤဗလအမတ္ႀကီးသည္ အဘိဓာန္ဋီကာႏွင့္ သကၠဋမွ နီတိက်မ္းမ်ားကို ျပဳစုေလသည္။ ေတာင္ငူစား သိဂၤပါလည္း ျခားနားပုန္ကန္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ပုဂံတြင္ ေစာမြန္နစ္မင္းသည္ ထီးနန္းဆက္ခံ စိုးစံဆဲပင္ျဖစ္ေလသည္။

မွတ္ခ်က္
ဆရာလွသမိန္ ၏ ျမန္မာရာဇ၀င္အက်ဥ္း စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာကို ေျပာဆိုေရးသားအသံုးျပဳေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္မွ မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ေနသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့အေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ရာဇ၀င္ကို သိသင့္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, November 24, 2009

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးပါရေစ၊ ေရးပါရေစ - ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)


ကၽြန္ေတာ့္အေတြးထဲက အျဖစ္အပ်က္

"ခၽြတ္…ခၽြတ္…ခၽြတ္"

သူအသံျပဳၿပီး လွမ္းေခၚေပမယ့္ လံုး၀ကိုလွည့္မၾကည့္။ မၾကားတာလား။ ဒါလည္းမဟုတ္ႏိုင္။ အျခားလူေတြေတာင္ လွည့္ၾကည့္ၾကေသးတာပဲ။ ဒါဆို မၾကားခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနတာလား။ ငါေခၚတာသိတဲ့အတြက္ တမင္လွည့္မၾကည့္တာလား။ သူထပ္ေခၚလိုက္တယ္။

"ဟိတ္… ဟိတ္… ဒီမွာ"

ဒါလည္း လံုး၀မထူးျခား။ အျခားလူေတြကသာ သူတို႔ကိုေခၚသလားဆုိၿပီး လွည့္ၾကည့္ၾကေသးသည္။ သူကေတာ့ လံုး၀ကိုနဂိုအတိုင္း။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားတဲ့ပံုစံမ်ိဳး။ ေဘးကလူေတြကအမ်ားႀကီးထဲမွာ သူ႔ကိုေခၚတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မွာပါဆိုၿပီး ေတြးမိေနတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔မွာ ကိစၥတစ္ခု အေရးတႀကီးရွိေနသျဖင့္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို အခ်ိန္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အေလာသံုးဆယ္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဘယ္သူဘယ္၀ါဟု နာမည္မတပ္သျဖင့္ ႏို္င္ငံႀကီးသားကြဟူေသာ ဂုဏ္မာနျဖင့္ စာအုပ္ႀကီးဆန္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမည္။

အို… မသိေတာ့ပါဘူး။ ထားလုိက္ပါေတာ့။ ေနာက္ေအးေအးေဆးေဆးေတြ႔မွပဲ ႏႈတ္ဆက္ေတာ့မယ္။ ေျပာစရာရွိေတာ ေျပာေတာ့မယ္။ သူ႔ကိုေခၚတာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူကလြဲရင္ အျခားလူေတြက လွည့္လွည့္ၾကည့္ေနၾကတာခက္တယ္။ သူတို႔ကို ေခၚတာမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း အားနာနာနဲ႔ ၿပံဳးျပရ၊ ရယ္ျပရတာ ပါးစပ္ေတြေတာင္ ေညာင္းတယ္။ လိုတာတျခား၊ ရတာတျခားလို႔ ဆုိရမယ္ထင္တယ္။

အျပင္က ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္အပ်က္
ကၽြန္ေတာ့္အေတြးမ်ားဆိုၿပီး ေရးထားတာေလးေတြက အေတာ္ေလးမ်ားလာပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕လည္း သေဘာက်တယ္ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို အဆင္းမွာဘီးတပ္ေပးၾကတယ္။ အဲဒီလူေတြကေတာ့ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာတာပဲ။ ဘာျပႆနာရွိမွာလဲ။ ႀကိဳက္သေလာက္ေျပာစမ္းပါ။ မေက်နပ္ရင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထိုင္ရင္း၊ ဘီယာဆုိင္ထုိင္ရင္း၊ အသုပ္ဆုိင္ထိုင္ရင္း၊ ခ်တ္တင္းေျပာရင္း ႀကံဳတဲ့အေပါင္းအသင္းေတြကို ကိုဉာဏ္ေရးထားတာေတြ ေကာင္းတယ္ကြဆိုၿပီး ေျပာဦး။ လံုး၀ကို စိတ္မဆိုးဘူး စိတ္ခ်။ အမွန္အတိုင္းေျပာတာပဲဗ်ာ။ မဟုတ္ဘူးလား။

ခက္ေနတာက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က မေန႔ကလာေျပာတယ္။ သူေျပာတာေတြကိုေတာ့ မေရးေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္ၾကာထပ္ၿပီး အေျပာခံေနရဦးမယ္။ ျဖစ္တာက ဒီလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့စာတခ်ိဳ႕ဟာ သူ႔ကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေရးထားတယ္လို႔ သူထင္ေနတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ စဥ္းစားမိတယ္။ ငါအခုအခ်ိန္ထိ သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေရးဖူးေသးပါဘူးလို႔။ သူကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာလုိက္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့ ဘယ္အေၾကာင္းအရာကို ရည္ၫႊန္းေနသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းသိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အားနာလုိက္တာေလ။ တကယ္ေျပာတာပါ။

အေပၚမွာကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းထဲကလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ေခၚတဲ့လူမဟုတ္တဲ့ မဆီမဆိုင္လူ (ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း)က လွည့္ၾကည့္ေနေတာ့ ဘာေျပာရမွန္းမသိဘူး။ အေပၚကဇာတ္လမ္းမွာ ေျပာစရာေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ ခၽြတ္…ခၽြတ္…ခၽြတ္ တို႔၊ ဟိတ္… ဟိတ္… ဒီမွာ တို႔မလုပ္ဘဲ နာမည္ေခၚလုိက္ေပါ့လို႔ ေစာဒကတက္ႏုိင္တယ္။ ဒါက ေဘးကအျမင္။ သူ႔အျမင္နဲ႔သူလည္း မွန္တာပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ ကာယကံရွင္အတြက္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါလိမ့္မယ္။ နာမည္ေမ့ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သတိရတဲ့ နာမည္ေျပာင္လိုဟာမ်ိဳးကို လူၾကားထဲမွာ မေခၚခ်င္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ နာမည္တပ္ၿပီး လွမ္းေခၚလို႔မေကာင္းတာလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဘာကို ခ်က္ခ်င္း သတိရလုိက္မိသလဲဆိုေတာ့ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မိုး စာေပေဟာေျပာပြဲတစ္ခုမွာ ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ သူ႔ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ ရာဇ၀င္ကိုပါ။ သူက အင္လ်ားကန္ေစာင္းမွာ ညေနဖက္ေလညင္းခံ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ျမင္ေနရတဲ့ ေန၀င္ခ်ိန္ကိုၾကည့္ၿပီး ခံစားေရးဖြဲ႔လုိက္တဲ့ ကဗ်ာတိုေလးပါ။ အဲဒီကဗ်ာကိုပဲ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ အဓိပၸါယ္ေတြ ဖြင့္လုိက္ၾကတာ သူကအမွန္အတိုင္း ရွင္းျပတာေတာင္မွပဲ လက္မခံၾကေတာ့ဘူးတဲ့။ သူတို႔ေတြနားလည္တဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ဆရာတင္မိုး ေရးခဲ့တာပါလို႔ အတင္းအၾကပ္ကို အနက္ျပန္ၾကသတဲ့။ ဆရာတင္မိုးချမာ ကိုယ္ေရးတဲ့ကဗ်ာကိုေတာင္ ဘယ္လိုကဗ်ာပါလိမ့္ဆိုၿပီး ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ျပန္ၿပီး ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ခဲ့ရသတဲ့။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတစ္ခု ႀကံဳႀကိဳက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေစာေစာက သူမဟုတ္တဲ့ အျခားလူေတြ ခံစားနားလည္ခဲ့တဲ့အဓိပၸါယ္မ်ိဳး သူ႔ရင္မွာ စူးစူးနစ္နစ္နဲ႔ကို ျဖစ္သြားရပါသတဲ့။ အဲဒီကဗ်ာေလးက ဒီလိုပါ-
ေဆးလိပ္လည္းတို
ေနလည္းညိဳၿပီ
ငါ့ကို ျပန္ပို႔ၾကပါေလ…


ကဲပါ… ေျပာခ်င္တာကေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ေခၚတာက တစ္ျခားတစ္ေယာက္ပါ။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ နာမည္လည္းေခၚလို႔မရ၊ လူကိုလည္း လက္လိုက္ဆြဲလို႔ မရတာမို႔ ဒီအတုိင္းပဲ ပါးစပ္ကေနအသံေလးေပး၊ ခၽြတ္ခၽြတ္တို႔၊ ဟိတ္ဟိတ္တို႔ ေခၚေနရတာပါ။ မဆိုင္တဲ့လူေတြက လွည့္လွည့္ၾကည့္ေနေတာ့ ေနရခက္လုိက္တာဗ်ာ။ မ်က္ႏွာခ်ိဳေလးေသြးၿပီး ရယ္ျပလိုက္၊ ၿပံဳးျပလိုက္ လုပ္ရတာ ပင္ပန္းတယ္ဗ်။

ေၾသာ္… ဒါနဲ႔။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ နာမည္ေခၚစရာမလိုဘဲ အသံျပဳ႐ံုနဲ႔ ကုိယ္ေခၚတဲ့လူက လွည့္ၾကည့္တတ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္ဗ်လို႔  ဇာတ္လမ္းထဲကေကာင္က ၀မ္းသာအားရ ကၽြန္ေတာ့္ကို လာေျပာသြားေသးသဗ်။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့လည္း ေပ်ာ္စရာေပါ့ဗ်ာ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္ေခၚတိုင္း လွည့္ၾကည့္ေပးတဲ့ ဆုိင္တဲ့လူေတြေရာ၊ မဆုိင္တဲ့လူေတြေရာကို ေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ

အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔။
နံနက္ ၂ နာရီ ၂၁ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

ေရွးတိပ္ေခြ၊ အထာသစ္ႏွင့္ ဒုတိယေျမပံု - ေမာင္စူးစမ္း


ေရွးလူႀကီးတိပ္ေခြ
ေဖာ္ျပမည့္အယူအဆက ဥေရာပတြင္ အရင္ေပၚသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူသစ္တန္းတို႔ကို ေနရာေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ၾကရင္း Zeitgeist Tape ဆိုေသာ အုိင္ဒီယာကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ ေရွးလူႀကီး၀ါရင့္ႀကီးတို႔၏ ၾသ၀ါဒတိပ္ေခြတို႔ကို လူသစ္တန္းသမားတို႔က ေလ့လာဆည္းပူးသင့္သည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲသည္ Novice လူသစ္တန္းတို႔၏ပြဲ ျဖစ္ပံုရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသစ္တန္းတို႔၏ပြဲတြင္ ၀ါရင့္ႀကီးတို႔၏ ၾသ၀ါဒ Zeitgeist Tape သည္ ဘယ္ေလာက္ဆီေလ်ာ္ႏိုင္မည္နည္းဟု အျငင္းပြားစရာေပၚသည္။

၀ါရင့္ေရွးလူႀကီးတို႔သည္ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ရွိသည္။ ဉာဏ္ပညာရင့္သည္။ အေရထူသည္။ ဤဂုဏ္ပုဒ္တို႔ထဲမွ အေရထူမႈသည္ ၀ါႏုသမားတို႔အတြက္  အေရးႀကီးဆံုး လိုအပ္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပသည္။ သူတို႔က လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ သဘာ၀ကို ရည္ၫႊန္းသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၌ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳထားရာ ပေလရာတို႔သည္ အေ၀ဖန္ခံႏိုင္ရန္ အေတာ္အေရထူရသည္။ အေရမထူဘဲ ႏိုင္ငံေရးသမားမျဖစ္ႏိုင္ေပ။

စီးရီးအတိုင္းလား
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အရ ေပၚထြန္းမည့္ ဒီမိုကေရစီသည္ လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈတို႔သည္ မ႐ိုင္းစိုင္းရေပ။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ရမည္။ အစြန္းမေရာက္ရေပ။ ထိုသို႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရွိသျဖင့္ အေရထူရန္မလိုပါဟု ေစာဒကတက္မည္ဆိုလွ်င္ ေစာဒကတက္ႏိုင္သည္။ လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီတြင္ ေရွးလူႀကီးတိပ္ေခြ ဘယ္ေလာက္ဆီေလ်ာ္သနည္း။ ထိုတိပ္ေခြထဲမွ အေရထူမႈ Thick Skin သည္ ဘယ္ေလာက္ဆီေလ်ာ္သနည္း။ ေဆြးေႏြးစရာေပၚမည္။

ေရွးလူႀကီး၀ါရင့္တို႔၏ တိပ္ေခြသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလတို႔အတြက္ မဆီေလ်ာ္ပါဟု ေျပာႏုိင္သည္။ ျမန္မာ့အနာဂတ္သည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္၊ ပို႔စ္အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီျဖစ္မည္။ ပါရာဒိုင္းအသစ္၊ ဂိမ္းအသစ္ျဖစ္မည္။ တပ္မေတာ္ဦးစီးေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္မည္။ ပေလရာအသစ္ေတြ ကစားမည္။ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ စီးရီးမဲ့မည္။ ဘ၀က Linear ဟု ေျပာႏိုင္သည္။

အထာသစ္ေပၚ
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းသည္ မ်ဥ္းတစ္ေျပးတည္းေပၚတြင္ ျဖစ္သည္မရွိ။ အစီအစဥ္အတုိင္း စီးရီးဆြဲၿပီးျဖစ္သည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလ၌ အစီအစဥ္အတိုင္းျဖစ္ရန္ စပြန္ဆာတို႔က ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ထိန္းသိမ္းရာ၌ ေခတ္ကာလ၏ အထာသစ္ကို ႏွလံုးမူထားရန္ လိုလာသည္။ ဤအထာသစ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္ေတြ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာျခင္း၊ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မယူဆေသာျဖစ္ရပ္ေတြ တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာျခင္း Unexpected and Implausible Happen တို႔ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပၚလစီခ်မွတ္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ေပၚလစီခြင္ထဲတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆေသာျဖစ္ရပ္တို႔ကို ထည့္သြင္းထားၾကၿပီး။

ဒုတိယေျမပံု
ပထမလမ္းျပေျမပံုသည္ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို အစီအစဥ္အတိုင္း ဇယားခ်ဖန္တီးသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌ ေပၚမည့္ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ဒုတိယလမ္းျပေျမပံုျဖင့္ ဖန္တီးရန္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈတို႔၌ တာ၀န္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယလမ္းျပေျမပံုသည္ ေပၚေပါက္မည့္လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရသာ ျဖစ္ထိုက္သည္။

ေမာင္စူးစမ္း
အၫႊန္း - The Economist

(The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၃ မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား


(၁)
ဇာတ္ကားအမည္ - ေန႔ျပန္တိုး
ဇာတ္လမ္း - ေအာင္ျမင့္သန္း(ဆီဒိုးနား)
ဇာတ္ၫႊန္း - ေဇာင္းထက္ေဇာ္
ဒါ႐ိုက္တာ - မိုးႀကိဳး
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - သူထူးစံ၊ ထြန္းအိႁႏၵာဗို၊ ေမသက္ခိုင္၊ ေဇာ္ဦး၊ ေအာင္လြင္၊ ငွက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၊ မတူး၊ ဂြမ္းပံုႀကီး

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
စိုးႀကီး(သူထူးစံ)က လက္မရြံ႔လူမုိက္။ ေၾကးစားလူမိုက္လုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံရွာေနတဲ့လူ။ သူ႔နယ္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ မလွန္ရဲဘူး။ ပိုက္ဆံသာေပးရင္ အကြဲ႐ုိက္ေပးရမလား၊ အက်ိဳး႐ိုက္ေပးရမလား၊ ေဆး႐ံုတက္ရေအာင္လား၊ မွတ္ေလာက္သားေလာက္႐ံုပဲလားဆိုၿပီး လုပ္ေပးရမည့္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပုိက္ဆံေပးရတဲ့လူ။ လူမိုက္ဆိုတဲ့ နာမည္တစ္လံုးနဲ႔ ေနသူေပါ့။ မႏိုင္ (ထြန္းအိႁႏၵာဗို)ကေတာ့ ေန႔ျပန္တိုး ေခ်းစားတဲ့လူ။ ပိုက္ဆံေခ်းတဲ့ေနရာမွာ ရက္ေရာသလားမေမးနဲ႔။ ေအး… ျပန္ေပးဖို႔အခ်ိန္က်ရင္လည္း မွန္ေအာင္သာေပး။ မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ပါး႐ိုက္ခံရၿပီသာမွတ္ေပေတာ့။ အဲဒီလို သူ႔အစြယ္နဲ႔သူ ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲႏွစ္ေယာက္ ဆံုေတြ႔သြားၾကတဲ့အခါ….။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဇာတ္လမ္းမွာ အပီျပင္ဆံုး သ႐ုပ္ေဆာင္သြားတဲ့လူေတြကို ခ်ီးက်ဴးခ်င္တယ္။ ေန႔ျပန္တိုးေခ်းစားတဲ့ မႏုိင္ ဆိုတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္လုပ္တဲ့ ထြန္းအိႁႏၵာဗို၊ စိုးႀကီးရဲ႔ညီမအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ေမသက္ခုိင္၊ စိုးႀကီးသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္ တို႔ပါ။ စိုးႀကီးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ သူထူးစံကို မထည့္ရတာက ဒီလုိပါ။ သူသ႐ုပ္ေဆာင္တာ မေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ တခ်ိဳ႔အခန္းေတြမွာ တကယ့္ကို ေျပာစရာမရွိေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႔ေနရာေတြက်ေတာ့လည္း ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။

ဇာတ္လမ္းက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ လွည့္ကြက္ကေလးေတြသံုးရင္ ပိုၿပီးေကာင္းႏုိုင္ေသးတဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။

ေန႔ျပန္တိုးလို႔ ဇာတ္ကားနာမည္တပ္ထားေပမယ့္ အဓိကေပးခ်င္တဲ့ message က အဲဒီနာမည္နဲ႔ မဆုိင္ဘူးလို႔ ယူဆမိပါတယ္။ အျခားနာမည္တစ္ခုမ်ား ေပးသင့္သလားလို႔ပါ။

မိသားစုခ်စ္ျခင္းေမတၱာဖြဲ႔ဇာတ္လမ္းလို႔ေတာင္ ေျပာရမလားမသိပါဘူး။

ဘာပဲေျပာေျပာ အရည္မရ၊ အဖတ္မရ ဇာတ္ကားေတြထက္စာရင္ေတာ့ ၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကားေလးပါ။ မိသားစုလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခုေတာ့ သတိေပးပါရေစ။ ဗီဒီယိုၾကည့္တဲ့အခါ စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္ၿပီး ခံစားခ်က္အျပည့္နဲ႔ ေမ်ာပါစီးေမ်ာတတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ကိုင္ပု၀ါတစ္ထည္ အသင့္ေဆာင္ထားၿပီး ၾကည့္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုတာပါ။ ရင္ဘတ္ကိုလာထိတဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းေလးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါေနလို႔ပါ။

(၂)
ဇာတ္လမ္းအမည္ - ကၽြန္မရဲ႔ ပုခံုးထက္မွာ လိပ္ျပာေလးေတြ နားခဲ့ဖူးတယ္
၀တၳဳ - ပုညခင္
ဇာတ္ၫႊန္း - စိုးသီဟ
ဒါ႐ိုက္တာ - ၀ိုင္း
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - ေျပတီဦး၊ သက္မြန္ျမင့္၊ ေမကဗ်ာ၊ ရဲမြန္၊ ပြင့္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
ေက်ာ္ရသ ဆိုတဲ့ေကာင္က ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ လူတစ္မ်ိဳး။ လွတဲ့မိန္းမေတြဆိုရင္ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဘယ္သူကမွ အေရးမလုပ္တဲ့ အ႐ုပ္ဆိုးသူေတြ၊ အားနည္းတဲ့သူေတြဆိုရင္ေတာ့ အစစအရာရာ ကူညီတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ေပါင္းတယ္။ သူနဲ႔အင္မတန္တည့္တယ္ဆိုပါေတာ့။ ေမေၾကာ့ရွင္းကေတာ့ ေက်ာင္းမွာအလွဆံုးဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ေပါ့။ သူ႔အလွေၾကာင့္ လိုခ်င္သူေတြ ၀ိုင္း၀ို္င္းလည္ေနတဲ့ ႏွင္းဆီပြင့္လွလွေလးတစ္ပြင့္ ဆိုပါေတာ့။ သူ႔အတြက္ အ႐ူးအမူးျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေယာက္်ားေတြအေပၚမွာ မိန္းမမာယာအျပည့္သံုးၿပီး သူေရႊ႔ခ်င္တဲ့အကြက္ကို ေရႊ႔ေနတဲ့လူဆိုပါေတာ့။ အသားမည္းမည္း၊ သြားေခါေခါ၊ ႏွာေခါင္းမလွမပနဲ႔ ညိဳေခ်ာဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးက ေမေၾကာ့ရွင္းရဲ႔ သူငယ္ခ်င္း။ စိတ္သေဘာထား ျဖဴစင္႐ိုးသားတဲ့ လူတကာရဲ႔ အပစ္ပယ္ခံ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဆိုပါေတာ့။ သူတို႔သံုးေယာက္ ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့အခါ ဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာကို ပုညခင္က အလွပဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္ထားတဲ့ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကို ျပန္႐ုိက္ထားတာပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
သိပ္မလုပ္ခ်င္ဘူး။ အားပါးတရ ေလးေခြတြဲႀကီးေတာင္ ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ေပမယ့္ ေလမရွည္ေတာ့ဘဲ နည္းနည္းပါးပါးပဲေျပာေတာ့မယ္။

ညိဳေခ်ာ(ေမကဗ်ာ)ရဲ႔ ႏွာေခါင္းကို အခုပံုစံမဟုတ္ဘဲ အျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးဆိုရင္ အေတာ္ေကာင္းမွာပဲဗ်ာ။ အခုဟာက တအားႀကီးကို သိသာလြန္းေနတယ္။ ႐ုပ္ဆိုးေအာင္လုပ္ထားတာျဖစ္ေပမယ့္ အခုဟာက နည္းနည္းပိုလြန္းေနသလားလို႔ပါ။ သြားေခါထားတာကေတာ့ အိုေကပါ။

သက္မြန္ျမင့္ကလည္း သူက်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို အေကာင္းဆံုးလို႔ဆိုလို႔ရေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားပါတယ္။ ေရွ႔ပိုင္းအခန္းေတြမွာ သိပ္ၿပီးစိတ္တိုင္းမက်ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းအခန္းေတြမွာ အေတာ္ေလးကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားတဲ့အတြက္ ေရွ႔မွာရွိခဲ့တဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေလးေတြကို အလဲထိုးသြားခဲ့ပါတယ္။

ေျပတီဦးကေတာ့ သူ႔ဟန္အတိုင္းပါပဲ။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ လိုသလိုသ႐ုပ္ေဆာင္သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

မတူညီတဲ့ ဇာတ္ေကာင္သံုးေကာင္ရဲ႔စ႐ုိက္ေတြကို ၾကည့္ေနတဲ့လူရဲ႕ ရင္ထဲေရာက္လာေအာင္ ထည့္ေပးႏိုင္တဲ့ ဒါ႐ုိက္တာကို ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။

သက္မြန္ျမင့္နဲ႔ ေမကဗ်ာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ မတူညီတဲ့ စ႐ုိက္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အပိုအလိုမရွိ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သူတို႔မ်က္လံုးေတြဟာ ပီျပင္လြန္းတဲ့အတြက္ သူတို႔ဘယ္လိုဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေနတယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ေနသူက အလိုလိုကို သိလာေစပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ၾကည့္တဲ့အခါ သတိထားၾကည့္ေစလိုပါတယ္။

ေက်ာ္ရသရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြလုပ္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္လည္း ဒီဇာတ္ကားမွာ တကယ့္ကို ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရတဲ့ အခန္းက႑ကပါပဲ။ ပါတဲ့အခန္းနည္းေပမယ့္ ပါတဲ့အခန္းတုိင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ႂကြလာတာကို ျမင္ရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ပုညခင္ရဲ႕ ၀တၳဳကို ဇာတ္ၫႊန္းျပန္ခြဲတဲ့ စိုးသီဟကို ေခတ္နဲ႔အညီ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမိပါတယ္။

ဇာတ္ကားအသိမ္းမွာ ေအာက္ကစာသားေလးေတြနဲ႔ ၾကည့္ေနတဲ့လူေတြကို ႏႈတ္ဆက္သြားပါေသးတယ္-
ေကာင္းကင္ေပၚမွာလည္း
မေႂကြခ်င္ဘဲ ေႂကြခဲ့ရတဲ့
ၾကယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို
ဒီလိုပါပဲ
လူ႔ဘ၀မွာလည္း…………..

စာႂကြင္း
ဟိုတစ္ေန႔ကေရးခဲ့သလို အခုတေလာ ၾကည့္သမွ် ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြက အဆင္မေျပျဖစ္ေနေလေတာ့ ဒီဇာတ္ကားကိုလည္း စိတ္တထင့္ထင့္နဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ရေပမယ့္ ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္က်မွ သက္ျပင္းခ်ႏုိင္တဲ့အထိ တစ္ခုခုေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ဇာတ္ကား ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်နပ္သြားပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့… ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈေလးေတြ ရခဲ့ဖူးပါတယ္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးပါ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔။
နံနက္ ၁ နာရီ ၃၈ မိနစ္တြင္ ၿပီး၏။

ပရင္စတန္ေနာက္ပိုးနည္းေသာ့ခ်က္ျပႆနာႏွင့္ တူတာတြဲလုပ္ဗ်ဴဟာ - ေက်ာ္၀င္း


ပရင္စတန္ေနာက္ပိုးနည္း
ေနာင္တြင္ အေက်ာ္ေဒးယ်ပညာရွင္ႀကီးျဖစ္လာမည့္ ဂၽြန္နက္(ရွ)တစ္ေယာက္ စစ္ၿပီးခါစ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပရင္စတန္တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ တကၠသိုလ္ေရာက္ခါစ၊ ဖရက္ရွာတို႔၏ ထံုးစံအတုိင္း နက္(ရွ)တို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ မိန္းမပိုးဖို႔ တုိင္ပင္ၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက အလွဆံုး Queen ကို ပိုးခ်င္ၾကသည္။ ဤတြင္ နက္(ရွ)က အေကာင္းဆံုး၊ အလွဆံုးကို လိုခ်င္သည္မွာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မလြယ္၊ ရြက္ၾကမ္းေရက်ိဳေကာင္မေလးကို ပိုးသည္က အားလံုးအတြက္ ပိုေကာင္းလိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳသည္။

ဤ ပရင္စတန္ေနာက္ပိုးခန္းသည္ပင္ ေနာင္ထင္ရွားလာမည့္ "ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွန္အယူအဆ" (Nash's Equilibrium) ၏ မူလအစဟု ဆိုပါသည္။ ဤသီအုိရီ၏ အဆိုအရ ဂိမ္းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ ပေလယာမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ "ေမွ်ာ္လင့္တန္ဖိုး" (Expected Value) အသီးသီးကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ အေျဖရမည္မဟုတ္။ "လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုေကာင္း" (better off)ေရးကို ႏွလံုးသြင္းႏိုင္မွသာ အမ်ားညီအေျဖ၊ တစ္နည္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွန္အေနအထားကို ဦးတည္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာၾကရာတြင္ အေကာင္းဆံုး (The Best)ကို ဦးတည္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္တန္ဖိုးေတြႏွင့္ ဗ်ဴဟာခင္းေလ့ရွိပါသည္။ "စံအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း" (Normative approach)ဟု ေခၚသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ဤနည္းႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့မွ "လက္ေတြ႔အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း" (Pragmatic approach)ကို လွည့္ေျပာင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္း၏ အဓိကဗ်ဴဟာမွာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုေကာင္းေရးကို ခ်ိန္ညႇိၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဂၽြန္နက္(ရွ)၏ သီအိုရီကို အသံုးျပဳလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာ့ခ်က္ျပႆနာ
စာေရးသူအေနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တြင္ "ကစ္ဆင္းဂ်ားစကားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ"ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးဖူးသည္။ ကစ္ဆင္းဂ်ား၏ ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖမရႏိုင္၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း၊ တစ္ထစ္ခ်င္း ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူဖို႔လိုသည္ ဆိုေသာ အမွာစကားကိုၫႊန္းၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာသံုးရပ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီျပႆနာ၊ လူမ်ိဳးစုျပႆနာႏွင့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာတို႔ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ စာဖတ္သူတစ္ဦးက ဆိုခဲ့ပါျပႆနာသံုးရပ္အနက္ ဘယ္ဟာက ေသာ့ခ်က္အက်ဆံုးလဲဟု ေမးလာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်ၿပီးကတည္းက အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီတိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ပထမျပႆနာ (အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီျပႆနာ)မွာ အေျခခံအရ ပြဲၿပီးသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒုတိယျပႆနာ (လူမ်ိဳးစုျပႆနာ)မွာလည္း လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲႏုိင္ကတည္းက ေျပလည္ေရးလမ္းစေပၚ ေရာက္ခဲ့ၿပီဟုျမင္သည္။ သို႔အတြက္ ေသာ့ခ်က္အက်ဆံုး ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္မွာ တတိယျပႆနာ (စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး)ဟု အေျဖေပးလုိက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါစာဖတ္သူက စာေရးသူ၏အေျဖကို အျပည့္အ၀ ဘ၀င္က်ပံုမေပၚ၊ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ဆင့္လာသည္။ ဒါျဖင့္ရင္ ေသာ့ခ်က္ကို မေျဖရွင္းႏုိင္မခ်င္း ဘာတစ္ခုမွ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္စရာ မရွိေတာ့ဘူးလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကစ္ဆင္းဂ်ားအမွာစကားအရ ဆိုခဲ့ပါ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာမွာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖရႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိေသးရာ သူ႔ေမးခြန္းမွာ အလြန္ေမးသင့္ေမးထုိက္သည္ဟု သေဘာရပါသည္။ ယခုဆက္ေရးမည့္အပိုင္းမွာ ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေရးသူစဥ္းစားရသေလာက္ အေျဖပင္ျဖစ္ပါသည္။

တူတာတြဲလုပ္ဗ်ဴဟာ
ယခင္ စာေရးသူႏွင့္ ယဥ္ပါးခဲ့ဖူးေသာ လက္၀ဲစဥ္းစားနည္းအရဆိုလွ်င္ ျပႆနာအေထြေထြမွာ အဓိကျပႆနာ (ေသာ့ခ်က္)ကိုရွာ။ ဒါကို ရွင္းႏိုင္လွ်င္ က်န္ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေျခခံအရ ေျပလည္သြားလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာေတြက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေျဖရဖို႔မလြယ္ ျဖစ္လာေသာအခါ ဆိုခဲ့ပါ လက္၀ဲစဥ္းစားနည္းမွာ အလုပ္မျဖစ္ေသာ ဇာတ္ေမ်ာႀကီးေတြ ျဖစ္လာရသည္။ ထို႔ထက္ ပိုဆိုးသည္မွာ မေျပလည္႐ံုမွ်မက ရွိရင္းစြဲျပႆနာ ပိုဆိုးလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ေဆးအတြက္ေလးရသည္မ်ား၊ မနည္းမေနာႀကံဳခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ေသာ့ခ်က္ကို ေဘးမွ ပန္းတိုက္ ဟု စဥ္းစားနည္းအသစ္က ဆိုပါသည္။ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာေျဖရွင္းေရး လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနလွ်င္ ေသာ့ခ်က္ကို ယာယီအားျဖင့္ လက္ေရွာင္ထားၿပီး တူညီရာ Common Ground တစ္ခုရွာၿပီး တြဲလုပ္ပါ။ ဤသို႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရင္းမွ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လမ္းပြင့္လာႏိုင္စရာမ်ား ရွိပါသည္ဟုဆိုသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ လက္ရွိထက္ ပိုေကာင္းေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ကို လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ နက္(ရွ)၏ ပရင္စတန္သူငယ္ခ်င္းေတြလို အလွဆံုးကိုမွလိုခ်င္တယ္ ဆိုေသာ စိတ္အခံႏွင့္ေတာ့မျဖစ္။ ရြက္ၾကမ္းေရက်ိဳ ေရာင့္ရဲစိတ္ရွိဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မည္ဟုလည္း သတိေပးသည္။

ႏုိင္ငံတကာအုိင္ဒီယာလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မိမိႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ ကြက္တိက်ေကာင္းမွ က်ပါလိမ့္မည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္စပ္စဥ္းစားႏုိင္ေရးအတြက္မူ အထိုက္အသင့္ အသံုးတည့္ႏုိင္စရာရွိသည္ဟု ထင္ပါသည္။ စိတ္ကို ဖြင့္၍ စဥ္းစားၾကေစခ်င္သည္။

(ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၅ ႏိုင္ငံေရးအထူးအခ်ပ္ပို မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

မွတ္ဉာဏ္ကိုေက်ာ္လြန္၍


အသက္ရွိေသာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔တြင္ အဓိကအလုပ္လုပ္ေနေသာအရာမွာ Memory ေခၚ မွတ္ဉာဏ္ျဖစ္ပါသည္။ သက္ရွိအားလံုးသည္ ထိုမွတ္ဉာဏ္ကိုအားကိုး၍ အသက္ရွင္ၾကၿပီး မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူသားသည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး မွတ္ဉာဏ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိပၸံက်မ္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

မီးကိုကိုင္ၾကည့္၍ ပူသည္ဟု မွတ္ဉာဏ္က တစ္ႀကိမ္သိရွိၿပီးလွ်င္ ေနာင္ မီးကိုေတြ႔ရွိေသာအခါ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ကာ ပူသည္ဟူ၍ သေဘာေပါက္ၿပီး မီးကိုမကိုင္ေတာ့သည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူသား၌ ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ထိုမွတ္ဉာဏ္မ်ိဳးကို တုိင္းတာၾကည့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာၿပီး ထိုတုိင္းတာသည့္စနစ္ကို IQ Test ဟု ေခၚပါသည္။

မွတ္ဉာဏ္ကိုအားကိုးျခင္းသည္ ရွိရင္းစြဲမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း အသစ္အသစ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အသံုးမ၀င္လွေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Memory ေခၚ မွတ္ဉာဏ္တြင္းမွ မွတ္တမ္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္၍မတူလွ်င္ ဘာလုပ္မည္နည္းဆိုေသာ ျပႆနာေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဤတြင္ EQ ဟု ေခၚေသာ Emotional Intelligence ေခၚ အသိဉာဏ္ရင့္က်က္မႈကိုတိုင္းေသာ နည္းတစ္နည္းေပၚလာရျပန္ပါသည္။

ထိုသို႔ မွတ္ဉာဏ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ စဥ္းစားႏုိင္သူမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္သာ ယေန႔ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ Innovation ေခၚ တီထြင္ဆန္းစစ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျမင္ေတြ႔လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Memory ေခၚ မွတ္ဉာဏ္ျဖင့္ တိုက္ဆုိင္ၾကည့္၍ မတူတိုင္းသာ မွားသည္ဟု ေျပာၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာေပၚ၌ တီထြင္ဆန္းစစ္မႈ အရပ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာဖြယ္ရာမရွိပါ။ အေျဖသစ္မ်ားလည္း ရရွိဖြယ္မရွိပါ။ ဤေနရာတြင္ အေၾကာင္းတိုက္ဆုိင္၍ မေဆးဒီးစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကမၻာေက်ာ္ ဒိန္မလာဘင့္ဇ္ကုမၸဏီ၏ ေဆာင္ပုဒ္ကေလးကို ကိုးကားေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ We Never Follow The Trend, We Set The Trend ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔မည္မွ် စဥ္းစားႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေပးထားခ်က္အရပ္ရပ္သည္ အသစ္ျဖစ္၍ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအသစ္ႏွင့္ အေျဖအသစ္မ်ား လုိအပ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သမား႐ိုးက်စဥ္းစားနည္းျဖင့္ မွတ္ဉာဏ္ကို အားကိုး၍ အေျဖထုတ္ျခင္းျဖင့္ အေျဖသစ္တို႔ကို မရႏုိင္ပါ။ အေျဖသစ္တို႔ကို ေျပာေနသူမ်ားကိုလည္း မွတ္ဉာဏ္ကိုအားကိုး၍ ရွိရင္းစြဲေပတံျဖင့္ တုိင္းၾကည့္လွ်င္ နားလည္ဖြယ္ရာမရွိပါ။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၁၁-၂၀၀၉)

(The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ Editorial ကို ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

Sunday, November 22, 2009

၀ါရင့္ေရွးေဟာင္း တိပ္ေခြထဲက အေရထူမႈ - ေမာင္စူးစမ္း


အထာသစ္
လူမႈေရးသိပၸံပညာရွင္တို႔က ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အထာသစ္တစ္ပါး ေပၚေနၿပီဟု ေထာက္ျပလာၾကသည္။ ဤအထာသစ္မွာ "မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေလာ့" Expect the Unexpected တို႔ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္ေတြ တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာသည္။ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မယူဆေသာ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ မယံုၾကည္ႏုိင္ေသာျဖစ္ရပ္ Implausible ေတြ တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာသည္။ အဓိကအေထာက္အထားမွာ အေမရိကား၌ လူမည္းတစ္ဦးက သမၼတျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအေထာက္အထားတို႔လည္း ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔အတြက္ အထာသစ္ေပၚလာသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္တို႔ကို ထည့္တြက္ရၿပီ။ ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆေသာျဖစ္ရပ္တို႔ကို ထည့္တြက္ရၿပီ။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အေျခအေနအား ဒီမိုကေရစီကို စပြန္ဆာျပဳသူတို႔က ရည္ရြယ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ရန္ လမ္းေၾကာထိန္းသိမ္းမည္။ သို႔ရာတြင္ ေပၚလစီခြင္ထဲ၌ ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆထားေသာျဖစ္ရပ္ Implausible တို႔ကိုလည္း ပယ္ထားလို႔မျဖစ္ေပ။

၂၀၅၉ ခုႏွစ္
စင္ကာပူပညာရွင္တုိ႔က ကမၻာ့အေက်ာ္အေမာ္ ပညာရွင္တို႔အား ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ေမး၍ ေျဖခုိင္းထားသည္။ ၂၀၅၉ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူသည္ မည္သို႔အေနအထားမ်ိဳး ရွိမည္နည္းဟု ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္တစ္ဦးက ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မယူဆေသာျဖစ္ရပ္ေတြ တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာသည့္ ေခတ္အထာကိုၫႊန္း၍ ၂၀၅၉ ခုႏွစ္၌ ျဖစ္ထြန္းမည့္ စင္ကာပူ႐ုပ္ပံုလႊာကို ေခတ္အထာသစ္ျဖင့္ မွန္းဆျပသည္။

စင္ကာပူအဖို႔ မတည္ၿငိမ္မႈသည္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ Implausible ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုယူဆထားေသာ ျဖစ္ရပ္ေတြ တကယ္ျဖစ္ေနေသာေခတ္တြင္ မတည္ၿငိမ္မႈသည္ တကယ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးသည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူသည္ အမွားအယြင္း မာဂ်င္ Margin of error နည္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ မတည္ၿငိမ္မႈကို ကုိင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အရည္အေသြးသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆေသာျဖစ္ရပ္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာလွ်င္ ကုိင္တြယ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ျဖင့္ တုိင္းသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ နာဂစ္မုန္တုိင္းျဖင့္ စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလ၌ စိန္ေခၚမႈအသစ္တို႔ျဖင့္ စမ္းသပ္ေတာ့မည္။

ေရွးတိပ္ေခြ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အသစ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက အသစ္။ ကစားကြင္းအသစ္ ပါရာဒိုင္းအသစ္တို႔ျဖင့္ ကစားၾကရမည့္ပြဲ ျဖစ္သည္။ လူသစ္တန္း Novice ေတြ ပါ၀င္ကစားၾကဖို႔ ပိုမ်ားမည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဦးပၪၥင္းတို႔ထက္ ကိုရင္ေတြက ကစားၾကမည့္ပြဲဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ေခတ္စကားလွလွႏွင့္ေျပာရလွ်င္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ပြဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူသစ္တန္းသည္ ဉာဏ္ရည္ေကာင္းခ်င္ေကာင္းမည္။ သို႔ေသာ္ ၀ါႏု၍ အေတြ႔အႀကံဳမရွိေပ။

ဤတြင္ ၀ါရင့္တို႔အေၾကာင္း ေပၚလာသည္။ ေရွးလူႀကီးႏွင့္ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔ထံမွ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းကို Zeitgeist Tape ဇစ္ဂ်စ္တိပ္ေခြဟု ေခၚဆိုသည္။ ေရွးလူႀကီးႏွင့္ ၀ါရင့္တို႔၌ (၁) ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိသည္။ (၂) ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳရွိသည္။ (၃) အေရထူမႈ ရွိသည္။ ထိုသံုးပါးအနက္ အေရထူမႈသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာသူတို႔ပင္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္လာလွ်င္ အေ၀ဖန္အဆဲဆိုခံႏုိင္ရည္ ရွိၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးႏွင့္၀ါရင့္တို႔မွ ဆည္းပူးလွ်င္ အေရထူမႈကို အဓိကဆည္းပူးအပ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ဘာက်န္
သို႔ရာတြင္ အေရထူမႈ Thick Skin သည္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီအတြက္သာ အက်ံဳး၀င္ဖို႔မ်ားသည္။ စည္းကမ္းရွိေသာ (လမ္းၫႊန္ဒီမိုကေရစီ)တြင္ အေရထူရန္ သိပ္မလိုပါဟု ေစာဒကတက္မည္ဟုဆိုလွ်င္ တက္ႏိုင္သည္။ ၀ါရင့္သက္က်ားအုိႀကီးတို႔ထံမွ အေရထူမႈကို သင္ၾကားရန္မလုိလွ်င္ အဘယ္အရာကို သင္ၾကားရမည္နည္း။ ဤတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးသည္ Zeitgeist tape လိုမလို အျငင္းပြားစရာရွိသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ အစီအစဥ္အတုိင္း စီးရီးဆြဲ၍ ျဖစ္ခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ Non-linear ျဖစ္သည္။ ပညာပိုင္းအရ ေရွးလူႀကီးတို႔၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္သည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိေနမည့္ပံု ျဖစ္သည္။ အေရထူျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ အေရးႀကီးလာမည့္ပံု ရွိသည္။

အၫႊန္း - The Economist

(ရန္ကုန္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၅ ႏိုင္ငံေရးအခ်ပ္ပိုမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား


ဒီရက္ပိုင္းကေတာ့ ျမန္မာကားေတြၾကည့္ရတာ သိပ္အဆင္မေျပပါဘူးဗ်ာ။ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိဘူး။ ၾကည့္သမွ်ကားတိုင္းနီးပါးကို စိတ္တုိင္းမက်ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ထြက္တဲ့ဇာတ္ကားအမ်ားႀကီးထဲကမွ မင္းသားေရြး၊ မင္းသမီးေရြး၊ ဒါ႐ိုက္တာေရြးနဲ႔ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္မယ္ထင္တဲ့ဟာကို ေရြးၿပီးၾကည့္တာပါပဲ။ ကဲပါ… ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ၿပီးသမွ်ကို ျပန္ေရးျပထားပါတယ္။

(၁)
ဇာတ္ကားအမည္ - ခၽြန္းမိုက္
ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ - ၀င္းထြန္းထြန္း ၏ အႏုပညာျပခ်က္
ဇာတ္ၫႊန္း - ျမင့္ဦးဦးျမင့္
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - မိုးေအာင္ရင္၊ ရဲေအာင္၊ မင္းဟိဏ္း၊ တင့္တင့္ထြန္း၊ မိုးျပည့္ျပည့္ေမာင္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
ခၽြန္းဆိုတဲ့ ကေလးကိုေမြးတဲ့ေန႔မွာပဲ ေယာက္်ားက ကုန္ကားေမာင္းရင္း လူတိုက္မိလို႔ လူေသ၊ ကားေပၚမွာ ပါလာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို ခုိးၿပီးသယ္လာတဲ့ စပယ္ယာကလည္းေသသြားတဲ့အတြက္ ေထာင္က်သြားခဲ့ရတယ္။ မီးမထြက္ခင္မွာပဲ မိခင္ျဖစ္သူကလည္း ေသသြားခဲ့ရျပန္တယ္။ အဲဒီလိုေတြ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အတြက္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သြားၿပီး ႐ူးသြားတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို အဓိကဇာတ္လမ္းတည္ထားတာပါ။ အဲဒီဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ကို တင့္တင့္ထြန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အ႐ူးမနဲ႔ တစ္ရြာလံုးျပႆနာျဖစ္ရာက ေနာက္ဆံုးမွာ အ႐ူးမကို စုန္းမအျဖစ္ ယိုးစြပ္ၾကၿပီး သားအမိႏွစ္ေယာက္လံုးကို ရြာျပင္ထုတ္ထားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ရြာမွာ မေကာင္းတာတစ္ခုခု ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အ႐ူးမလုပ္တာ၊ စုန္းအတတ္ပညာနဲ႔ ျပဳစားတာလို႔ စြပ္စြဲခဲ့ၾကတယ္။ ရြာျပင္က တဲမွာေနတာကိုပဲ မေနႏိုင္မထုိင္ႏိုင္ လာေရာက္ေစာ္ကားေျပာဆိုတဲ့လူကို ခၽြန္းတစ္ေယာက္ သတ္မိရာက သားအမိႏွစ္ေယာက္ ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။ ခၽြန္းရဲ႔အေဖေထာင္ကလြတ္လာတဲ့ေန႔မွာပဲ ခၽြန္းလည္းရြာသားတစ္ေယာက္ရဲ႔ ဓားခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
ေျပာရမွာေတာ့ အားနာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျမင္အတိုင္းေျပာပါ့မယ္။ ဒါ႐ုိက္တာ ၀င္းထြန္းထြန္းကို အဆင့္မီဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔ဇာတ္ကားအမ်ားစုဟာ ဇာတ္အိမ္ခုိင္ခုိင္နဲ႔ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြ မ်ားတတ္ပါတယ္။ နင့္ေနေအာင္ခံစားရတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို ႐ိုက္တတ္တဲ့ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္က သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႔ စ႐ိုက္ကိုအဓိကပံုေဖာ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြဆိုရင္ အရမ္းကိုေကာင္းတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ သူ႔ဇာတ္လမ္းကို သူ႐ိုက္ထားေပမယ့္ အရင္ဇာတ္လမ္းေတြကို လံုး၀ကို မမီပါဘူး။ အဆင့္မရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တင့္တင့္ထြန္းရဲ႔ဇာတ္႐ုပ္ကိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးပီျပင္ေအာင္ ႐ိုက္ကူးျပႏုိင္တာကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားေသာဇာတ္ေဆာင္ေတြအားလံုးက ဒီဇာတ္ကားမွာ ႂကြမလာဘဲ ငုပ္ေနၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ တင့္တင့္ထြန္းတစ္ေယာက္တည္းက ဇာတ္လမ္းကိုဆြဲေခၚေနရတဲ့ပံုစံ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဇာတ္ကားနာမည္ေတာင္ ေပးထားရတဲ့ ခၽြန္းဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ကလည္း မုိးေအာင္ရင္နဲ႔ မလိုက္ဖက္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ခၽြန္းဇာတ္မဟုတ္ဘဲ အ႐ူးမတင့္တင့္ထြန္းရဲ႔ဇာတ္ ျဖစ္သြားရပါတယ္။

အစကေတာ့ ေရးမလို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မေရးေတာ့ပါဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တုိက္ခိုက္တယ္လို႔ ထင္သြားရင္ မေကာင္းပါဘူး။ ဗီဒီယိုၾကည့္ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြ မညံ့ဘူးဆိုတာေလာက္ေတာ့ ေျပာခ်င္တဲ့အတြက္ ဇာတ္ကားေလးေတြ ၫႊန္းလို္က္ပါရေစ။ ဒီ ခၽြန္းမိုက္ ဇာတ္ကားကိုၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲမွာ ျပန္ေပၚလာတဲ့ ဇာတ္ကားေလးေတြပါ။ ေၾကာင္းတူသံကြဲေလးေတြ ဆိုပါေတာ့။ ဒီဇာတ္ကားေတြပါ-
(က) ရြာ - ရဲတိုက္၊ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္
(ခ) အစြဲ၏ေနာက္ကြယ္ - ေျပတီဦး၊ ခုိင္သင္းၾကည္၊ ဇူးဇူးေမာင္
(ဂ) ေနာက္တစ္ကားက ဇာတ္ကားနာမည္မမွတ္မိပါ။ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႔ စိုးမိုးၾကည္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းပါ။ အင္းေလးမွာ ႐ိုက္ထားတာေတာ့ မွတ္မိေနပါတယ္။
ေျပာခဲ့တဲ့ဇာတ္ကားေတြနဲ႔ တစ္ကားလံုးထပ္တူေတာ့ တူေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဟိုတစ္ပိုင္းက ခၽြတ္စြပ္တူလုိက္၊ ဒီတစ္ပိုင္းက ခၽြတ္စြပ္တူလုိက္နဲ႔ အံ့ၾသစရာႀကီးပါ။

ေပ်ာ္စရာမေကာင္းတဲ့ဇာတ္ကားပါ။ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ေပးရက်ိဳးနပ္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ပါ။

(၂)
ဇာတ္ကားအမည္ - အာဠာ၀ကဗဟိန္း
ဇာတ္လမ္း - မိုးေက်ာ္ (M.K.A)
ဇာတ္ၫႊန္း -
ဒါ႐ိုက္တာ - ကိုေဇာ္ (အ႐ုဏ္ဦး)
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ မင္းရာဇာ၊ ထူးခန္႔ေက်ာ္၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ ထူးမြန္၊ ဦးေပၚေလး၊ ၾကင္၀ွက္
ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ - အိစိေကြး

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
အေမဆံုးတဲ့အတြက္ စိတ္ၾကမ္း၊ လူၾကမ္း၊ စ႐ိုက္ၾကမ္းနဲ႔ ဖခင္နဲ႔ အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးရွိရာကို လုိက္လာတဲ့ ၿမိဳ႔ကပညာတတ္ ဘေဆြတို႔လင္မယားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔သားကေလးတို႔ ႀကံဳရပံုအခက္အခဲေတြ၊ ရင္နာစရာျဖစ္ရပ္ေတြကို ႐ိုက္ျပထားတာပါ။ ဗဟိန္းဆိုတာက အစ္ကိုအႀကီးဆံုး။ စိတ္ၾကမ္း၊ လူၾကမ္းႀကီး။ ဖခင္ကုိယ္တုိင္က အာဠာ၀ကဘြဲ႔ ေပးထားတဲ့လူ။ ညီျဖစ္သူဘေဆြရဲ႔သားကို သူ႔ေနရာကို အေမြဆက္ခံဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပညာေတြသင္ေပး၊ မိခင္ျဖစ္သူကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဘးကိုဖယ္ထုတ္လုပ္တဲ့အေၾကာင္းကို ႐ုိက္ျပထားတာပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
မင္းရာဇာ ၀တ္စားထားတာေတြက သူတို႔ရည္ၫႊန္းတဲ့ကာလနဲ႔ လံုး၀ကို မအပ္စပ္တဲ့ဟာေတြပါ။ ေျပာတဲ့အခ်ိန္ကတစ္မ်ိဳး ၀တ္ထားတာက ဒီေန႔ေခတ္အ၀တ္အစားဆိုေတာ့ ခံစားသာၾကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။

ဇာတ္ကားနာမည္ဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ အာဠာ၀ကဗဟိန္းဆိုတာ ဘယ္လိုလူပါလိမ့္၊ သူ႔အေၾကာင္းက ဘာေတြထူးျခားလို႔လဲ စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ၾကည့္မယ္လူေတြကိုေတာ့ အမ်ားႀကီးမေမွ်ာ္မွန္းထားဖို႔ ေျပာပါရေစ။ ဇာတ္ကားနာမည္နဲ႔ တကယ့္ဇာတ္ကားက ဘာမွကို မဆုိင္ပါဘူး။ ဗဟိန္းအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ျပခ်င္တာမွ မဟုတ္ဘဲ။ အယူ၀ါဒအစြဲတစ္ရပ္ကို ခၽြတ္ခ်င္တဲ့ဇာတ္လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။

ဇာတ္ကားထဲမွာ ေျပာတဲ့စကားေတြထဲမွာ ထူးမြန္ေသခါနီးမွာ သူ႔အစ္ကုိႀကီးဗဟိန္းကို ေျပာသြားတဲ့ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ကိုေတာ့ သေဘာက်သြားမိတယ္။ မွတ္မိသေလာက္ ျပန္ေျပာရရင္ - ``အစ္ကိုႀကီးရယ္ ခံယူခ်က္၊ မာနအလြဲေတြေၾကာင့္ အေမလည္း ေသခဲ့ရၿပီ၊ ညီမေလးလည္း ဘ၀ပ်က္ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ အခုလည္း အစ္ကိုႀကီး အရမ္းခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ တူေလးကို ဒီအေမြဆိုးႀကီးေတြ ေပးဦးမလို႔လားဟင္`` ဆိုတဲ့ စကားပါ။ အေတြးေတြပြားမိပါတယ္။

႐ိုက္ခ်င္ရာ႐ိုက္ျပ၊ ေျပာခ်င္တဲ့စကားလံုးေတြကို ေျပာဖို႔အတြက္ ဇာတ္ကားစစခ်င္းမွာ ``ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထႂကြေသာင္းက်န္းေနသည့္ကာလ``ဆိုၿပီး စာတန္းထိုးျပလိုက္တာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းေရးသူနဲ႔ ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာရဲ႔ ပညာလို႔မွတ္ယူရင္း သေဘာက်ေနမိပါတယ္။

ဒီဇာတ္ကားမွာ အႂကြဆံုးဇာတ္ေကာင္က အာဠာ၀ကဗဟိန္းဆိုတဲ့ ေက်ာ္ရဲေအာင္မဟုတ္ဘဲ ဗဟိန္းရဲ႔အေဖလုပ္တဲ့ ဦးေပၚေလး ျဖစ္ပါတယ္။ အေတာ္ေလးကို သ႐ုပ္ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားတာ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ခ်ီးက်ဴးရမယ့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ၾကင္၀ွက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိန္းတို႔နဲ႔အၿပိဳင္ မတည့္တဲ့အုပ္စုရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့လူေပါ့။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ဇာတ္ဟာႂကြတက္လာတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။

ေက်ာ္ရဲေအာင္ဇာတ္ကားမို႔ ၾကည့္ခ်င္တဲ့လူေတြအတြက္ အရင္ဇာတ္ကားေတြလို အႏု၊ အလွ၊ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုပါတယ္။ ကိုေဇာ္(အ႐ုဏ္ဦး)႐ိုက္ၿပီး ေက်ာ္ရဲေအာင္နဲ႔ စိုးျမတ္သူဇာကို တြဲေပးထားေပမယ့္ ဟာသဇာတ္လမ္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္းပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာ္ရဲေအာင္နဲ႔ စိုးျမတ္သူဇာဟာ လံုး၀မတည့္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ႏွစ္ခုပါ။ ဇာတ္ကားစပါၿပီဆိုကတည္းက စိုးျမတ္သူဇာက ဗဟိန္းရဲ႔ညီ ဗေဆြ(မင္းရာဇာ)ရဲ႔ မိန္းမပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္အေမဆိုပါေတာ့။

အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ရင္ေတာင္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၾကည့္သင့္တဲ့ကားလုိ႔ အားမပါတပါနဲ႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

(၃)
ဇာတ္ကားအမည္ - ခြက်က်မဂၤလာည
၀တၳဳ - ခင္ေစာမ်ိဳး
ဇာတ္ၫႊန္း - လွ၀င္း (ေအ၀မ္း)
ဒါ႐ိုက္တာ - ခင္ေစာမ်ိဳး (အေဖ့ပညာ)
သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား - မင္းရာဇာ၊ ခုိင္သင္းၾကည္၊ ေမတၱာ၊ ၀င္းႏိုင္(အႏုပညာ)၊ တိမ္ၫြန္႔၊ ဇင္မ်ိဳး၊ ေမာင္ေမာင္မ်ိဳးသန္႔၊ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔စန္း၊ တကၠသိုလ္ဂြမ္းပံု၊ မ်ိဳးမ်ိဳးခုိင္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း
မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေပမယ့္ ကာလအတန္ၾကာတဲ့အထိ လင္မယားအရာမေျမာက္ေအာင္ ေယာက္ဖျဖစ္သူ အေျခာက္က အကြက္က်က် စီစဥ္တာကို ခံၾကရတဲ့ လူငယ္လင္မယားႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းပါ။

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
ဘာမွကို မေ၀ဖန္ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျပာေတာ့ေျပာဦးမယ္။ သူတို႔ေတာင္ ႐ုိက္ျပထားရဲေသးတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က ပိုက္ဆံလည္းအကုန္ခံရတယ္၊ အခ်ိန္လည္းေပးခဲ့ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔တန္ေအာင္ေတာ့ ျပန္ေျပာျပရဦးမယ္။ ဒါမွ အျခားလူေတြ ကၽြန္ေတာ့္လို မခံရမွာ။

တစ္ကားလံုးမွာပါသမွ် သ႐ုပ္ေဆာင္အားလံုး မိုက္႐ိုင္းတယ္။ ေျပာတဲ့စကားအားလံုးက ေအာက္ပိုင္းမလြတ္ဘူး။ ဆိုး၀ါးလိုက္တာဗ်ာ။ ျမန္မာကားမွ ဟုတ္ရဲ႔လားလို႔ သံသယျဖစ္မိတယ္။

ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔စန္း၊ ဦး၀င္းႏိုင္၊ ဦးတိမ္ၫြန္႔တို႔ဟာ သူတို႔အသက္အရြယ္ကိုမွ အားမနာဗ်ာ။ အဲဒီလိုစကားလံုးေတြ ေျပာထြက္တာကို အံ့ၾသမိပါရဲ႔။ ပိုက္ဆံရၿပီးေရာဆိုၿပီး ေတြ႔ရာဇာတ္ကားကို ႐ုိက္ေနရင္ေတာ့ အလားအလာေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိေၾကာင္းပါ။

ဆင္ဆာခ်ေပးလိုက္တဲ့လူေတြကလည္း ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ခ်ေပးလိုက္သလဲဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ မဟုတ္တဲ့ဟာေတြက်ရင္ေတာ့ ဆင္ဆာျဖတ္တယ္။ ဒီဇာတ္ကားက်ေတာ့ ဘာေတြမ်ား ရသေပး၊ သုတေပးလို႔ ဆင္ဆာေပးလုိက္သလဲဆိုတာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေမးလုိက္ခ်င္တယ္။

ဇာတ္လမ္းက ဘာမွအဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ဇာတ္။ အဲဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ အျပင္မွာ ရွိစရာအေၾကာင္းကို မရွိဘူး။ တကတဲ… မေျပာလုိက္ခ်င္ဘူး။ အင္း…. မေျပာခ်င္ဘူးဆိုတာ မေျပာခ်င္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။

ေယာက္ဖက အေျခာက္၊ မိန္းမက ေတာင္ငူပဲေလွာ္၊ ေယာကၡမျဖစ္သူက စကားဆယ္ခြန္းေျပာရင္ ရွစ္ခြန္းက အ၀ါေရာင္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ (ေယာက္်ားေလးေရာ၊ မိန္းကေလးေရာ)က ႐ွဴေဆးဘူးေတြ၊ အင္း… ေျပာရရင္ေတာ့ အေတာ္ႀကီးကို ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ဂႏၳ၀င္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုပါပဲ။

မင္းသားဆိုတဲ့ေကာင္က ၀တ္ထားစားထားတာ ပံုမလာပန္းမလာ။ သ႐ုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ဇာတ္ေကာင္စ႐ုိက္ကတစ္မ်ိဳး၊ ၀တ္စားတာကတစ္မ်ိဳး၊ ဒီၾကားထဲ ဗိုက္ေပၚေအာင္က စတုိင္လ္ထုတ္ၿပီး ၀တ္ေသးတယ္။ သူ႔ကုိယ္သူ အေတာ္လွတယ္ထင္ေနလား မသိဘူး။

အားမနာတမ္းေျပာရရင္ အိမ္မွာငွားၿပီး ေမာင္နဲ႔ႏွမ၊ သားနဲ႔အမိ ဘယ္လိုမွကို အတူတူၾကည့္လို႔မရတဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။ ၾကည့္ၿပီးတဲ့လူေတြက ဒါေလးမ်ားအဆန္းလုပ္လို႔ဆိုၿပီး မထူးဆန္းရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္က အကဲပိုေနတယ္လို႔ မွတ္လိုက္ပါ။

ဇာတ္ကားထဲမွာ သူတို႔ေတြေျပာတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြကို မွတ္မိသေလာက္ နမူနာေျပာျပမယ္။ ဖတ္ၾကည့္ပါလား။
- ေတာ္က ဘာကိစၥ ေတာ္သလင္းထေနရတာလဲ။
- ဟဲ့သားေရ... အေမေတာ့ မႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ မင္းညီမကို လာေျပာဦး၊ ဒီမွာ ေတာင္ငူပဲေလွာ္ျဖစ္ေနတယ္။
- သြားပါၿပီအစ္ကိုရယ္ ဒီညေတာ့ အလဟႆ ျဖစ္ပါၿပီ။
- ထမင္းငါးပါးကန္စားထားတယ္၊ ၾကက္ဥလည္းငါးလံုးေတာင္ ေသာက္ထားတယ္။ ကုိယ္အားရွိပါတယ္။
- ပစၥည္းကအလတ္ႀကီးရွိေသးတယ္။ တ႐ိုတေသသံုးရင္ တစ္သက္လံုး သံုးလို႔ရေသးတယ္။
- မေန႔က ညည္းတို႔မဂၤလာဦးညမလား၊ အဆင္ေျပလား၊ ေျပာျပပါလားဟင္။
- အိပ္ေရးပ်က္လို႔လားမသိဘူး၊ မာေတာင္ေနတာပဲ၊ စမ္းၾကည့္ပါလား။
ကဲ... ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ။ "ယိုသူမရွက္၊ ျမင္သူရွက္"ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားပံုကို တီထြင္ခဲ့တဲ့လူကို သက္ရွိထင္ရွားသာ ရွိေနေသးရင္ ေျပးၿပီးကန္ေတာ့လိုက္ခ်င္ပါရဲ႔။

ကၽြန္ေတာ့္ညီမေတြ၊ သမီးေတြကိုဆိုရင္ေတာ့ မၾကည့္ဖို႔လံုး၀ကို တားျမစ္မယ့္ဇာတ္ကားပါ။

စာႂကြင္း
အဆင္မေျပတာေတြမ်ားေနတဲ့အတြက္ စာေတြထဲမွာ ေဒါသသံေတြ ပဲ့တင္ထပ္ေနခဲ့ရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ။ အခုတေလာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ တစ္ခုခုကို စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနတာလား။ ၾကည့္မိတဲ့ဇာတ္ကားေတြကကိုပဲ အသံုးမက်ျဖစ္ေနတာလား မသိေတာ့ပါဘူး။

ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။
နံနက္ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

 
Web Statistics