Sunday, July 27, 2008

လူငယ္ႏွင့္အေတြးအေခၚ


လူငယ္ႏွင့္အေတြးအေခၚ
ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိန္

သင္ဖတ္႐ႈေနေသာ စာအုပ္မ်ားက စကားလံုးအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ျပည့္စံုေအာင္ ဖြင့္ျပႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳကသာ ထိုထိုေသာ စကားလံုးတို႔၏ အဓိပၸါယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပရိယာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ အေျခအေနလုိက္၍ အေရးပါမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ခံစား၊ နားလည္ သိရွိလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းစကားလံုးတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ခုိးယူျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ထိုသူမသိေအာင္ ယူငင္သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ပင္ ခုိးယူျခင္း မည္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကို မတရား ယူေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မသိနားမလည္သူတုိ႔အေပၚ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းသည္လည္းေကာင္း ခုိးယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု မထင္မွတ္တတ္ၾကပါ။ ေလာကတြင္ တာ၀န္မေက်ပြန္သူကို အျပစ္ေပးရေကာင္းမွန္း သိေသာ္လည္း တာ၀န္ေက်ပြန္သူကိုမူ ဆုေပးရမွန္း မသိမမူတတ္သူ အမ်ားရွိပါသည္။ သူတို႔ကို ေပးထားသည့္ ပံုမွန္လစာရိကၡာသည္ပင္ ယင္းတာ၀န္ေက်ပြန္မႈအတြက္ ျဖစ္သည္ဟုသာ ဆိုစမွတ္ ျပဳပါသည္။
လယ္သမားသည္ စပါးပ်ိဳးသူ ျဖစ္သည္။ မိဘတို႔သည္ သားသမီးပ်ိဳးသူ ျဖစ္သည္။ ဆရာသမားတို႔သည္ တပည့္မ်ားကို ပ်ိဳးသူျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟူေသာ စကားလံုးကို လယ္ယာကြင္းျပင္၊ သစ္ပင္ပန္းမန္ တို႔ႏွင့္သာ တြဲ၍ သိတတ္ၾကသည္။ သားသမီးႏွင့္မိဘ၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္တို႔အၾကား ပ်ိဳးေထာင္မႈကို လည္းေကာင္း၊ တတ္သိပညာရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈပ်ိဳးေထာင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိမမူမိတတ္ၾကေပ။ ယင္းတို႔ကို သိနားလည္ဖို႔အတြက္ သာမန္မ်က္စိထက္ သာေသာ အျမင္သစ္မ်က္စိ လိုအပ္ေပသည္။
ကုိယ္ခႏၶာႏွလံုးသား၀ိညာဥ္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တို႔၏ အေရးပါပံုကို သတိျပဳပါ။ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အာ႐ံုအသီးသီး ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္က်က္စားတတ္၏။ အာ႐ံုခံျခင္း၊ အာ႐ံုသိျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ႏွလံုးသား၀ိညာဥ္ကမူ အျပဳအမူတို႔ကို ႏိႈးဆြျဖစ္ေပၚေစသည္။ စိတ္ဓာတ္က မူ၀ါဒခ်မွတ္၍ လမ္းၫႊန္မႈေပးသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ အာ႐ံုခံစားမႈမ်ားသည္ လယ္ကြင္းတြင္ ျမက္စားေနေသာ ႏြားသိုးႀကီး၌လည္း ရွိသည္။ ေတာထဲက က်ားသတၱ၀ါ၌လည္း ရွိသည္။ လူသားတြင္ အညံ့ဆံုးျဖစ္သည့္ နပုန္းပ႑ဳက္တို႔၌လည္း ရွိသည္။ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီး မီးေလာင္ေနစဥ္ တေယာထိုးမပ်က္ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ နီ႐ိုဘုရင္တြင္လည္း ရွိေပသည္။ အာ႐ံုခံစားမႈတို႔က ႏွလံုးသား၀ိညာဥ္ကို ႏိုးႂကြေစကာ အျပဳအမူတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈ ေပးသည့္သေဘာ ရွိေပသည္။
ကိုးကြယ္အားထားစရာ ဘုရားမရွိဟု ဆိုသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔မွီတင္းေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးအေပၚကိုပင္ သစၥာေစာင့္သိမႈ မရွိသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မေကာင္းမႈ အ၀၀ကို က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ သံတိုင္ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ အျပဳအမူကို လမ္းၫႊန္ေပးသည့္ စိတ္ဆိုေသာအရာ ရွိေပသည္။ ယင္းစိတ္က သူတို႔ႏွင့္ လုိက္ဖက္သည့္ အျပဳအမူတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ လမ္းၫႊန္မႈေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ လူဆိုးတစ္ေယာက္၏ စိတ္က အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ဦးတည္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္ေပၚေစရန္လည္းေကာင္း၊ လူေကာင္းတစ္ေယာက္၏ စိတ္က ေက်ာင္းသင္ခန္းသို႔ ေရွး႐ႈေသာ အျပဳအမူျဖစ္ေပၚေစရန္ လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးတတ္ေပသည္။
သတၱ၀ါအားလံုးသည္ ပံုသ႑န္အားျဖင့္ ျခားနားေသာ္လည္း သဘာ၀အားျဖင့္ ဆင္တူေသာ ကာယ ရွိၾက၏။ ယင္းကာယတြင္ သဘာ၀အားျဖင့္ တူညီသည့္ အာ႐ံုခံအဂၤါတို႔ ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔သည္ ျမင္ၾကသည္။ မံသစကၡဳျဖင့္ ျမင္သည့္အတြက္ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္တို႔မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကသည္။ မိမိတို႔ အလိုရွိရာကို ရွာေဖြဖမ္းယူႏိုင္ၾက၏။ လူသားတို႔တြင္ကား အျခားသတၱ၀ါတို႔ႏွင့္ ဇီ၀ကမၼ တည္ေဆာက္ပံုခ်င္း ဆင္တူေသာ္ျငားလည္း ပို၍ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ အာ႐ံုခံမႈ၊ အာ႐ံုသိမႈတို႔ ရွိေပသည္။
သတၱ၀ါအားလံုးတြင္ သာမန္အျမင္ျဖစ္ေသာ မံသစကၡဳ ရွိၾက၏။ လူသားတို႔တြင္သာ ထူးျခားအဆင့္ျမင့္သည့္ ပညာစကၡဳ၊ ပညာအျမင္ ရွိေပသည္။ လူသားတြင္လည္း လူေကာင္းတို႔၌သာ ထက္ျမက္ေသာ ပညာမ်က္စိရွိေပသည္။ ထိုမ်က္စိက ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈတို႔ကို ခြဲျခားသိေစသည္။ ထိုပညာမ်က္စိေၾကာင့္ပင္ လူေကာင္းသည္ ေကာင္းေသာအႀကံအစည္ရွိသည္။ ေကာင္းေသာအျပဳအမူ ရွိသည္။ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ ေျပာဆိုတတ္သည္။ ၿခံဳ၍ဆိုရေသာ္ လူေကာင္းဟူသည္ အျပဳ၊ အႀကံ၊ အေျပာတို႔တြင္ ေကာင္းေသာအဆင့္၌ တည္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။

( ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ “Youth” မဂၢဇင္း အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၈ မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ )

Friday, July 11, 2008

သိမွတ္ဖြယ္ရာစကားလံုးမ်ား


အားကစားႏွင့္ဆုိင္ေသာ စကားလံုးမ်ား
Sports and Games

ကရာေတး - karate
ကၽြမ္းဘား - gymnastics
ၾကက္ေတာင္ - badminton
ခရာ - whistle
ခရစ္ကတ္ကစားနည္း - cricket
ခ်န္ပီယံ - champion
ျခင္းလံုးခတ္ၿပိဳင္ပြဲ - cane-ball
ဂိုးတုိင္ - goal
ဂိုးဖမ္းသမား - goal-keeper
ေဂါက္သီး - golf
ဂ်ဴဒို - judo
စံခ်ိန္ - record
စိန္ေခၚသူ - contender
စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ - chess
စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ - cycling
တာတိုေျပးပြဲ - sprint
တာလတ္ေျပးပြဲ - middle distance race
တာေ၀းေျပးပြဲ - long distance race
တင္းနစ္ - tennis
တန္းေက်ာ္ေျပးပြဲ - hurdle race
နပန္းသမား - wrestler
နပန္းလံုးၿပိဳင္ပြဲ - wrestling
နည္းျပ - coach
ပင္ေပါင္၊ ၾကက္ေတာင္မ်ား - rocket
ပင္ေပါင္ - table tennis
ပိုက္ကြန္ - net
ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း - over-the-net-cane-ball
ၿပိဳင္ပြဲ - match
ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ - the track and field event
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း - penalty
ဘက္တန္ - rocket
ေဘာလီေဘာ - volley ball
ဘတ္စကတ္ေဘာ - basket ball
ေဘာလီေဘာကစားကြင္း - court
ေဘာလံုးပြဲ - soccer
ေဘာလံုး/လက္ေ၀ွ႔ ဒိုင္လူႀကီး - referee
ေဘာလံုးပစ္သူ - bowler
ဘုိးလင္းပစ္ကစားနည္း - bowling
မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ - marathon
၈ မိုင္ မာရသြန္ေျပးပြဲ - micro-marathon
၁၃ မုိင္ေျပး မာရသြန္ - mini-marathon
ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲ - horse racing
ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ - rival
ေရကူးၿပိဳင္ပြဲ - swimming gala
(႐ုိင္ဖယ္)ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ - rifle shooting
ေလးျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲ - archery
လက္မွတ္ေပါက္ - wicket
လက္ေ၀ွ႔ - boxing, bout
လက္ေ၀ွ႔ထိုးသမား - boxer
လက္ေ၀ွ႔ႀကိဳး၀ိုင္း - boxing ring
လက္ေ၀ွ႔ထုိးလက္အိတ္ - boxing glove
လက္ဆင့္ကမ္းေျပးပြဲ - relays
လွံတံပစ္ - javelin
ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲ - yacht race
လမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲ - walking
၀ါးလံုးေထာက္ခုန္ - pole vault
၀ါတာပိုလို - water polo
သံျပား၀ိုင္းပစ္ - discus
သံလံုးပစ္ - shot put
ေဟာ္ကီ - hockey
အားကစားပြဲၾကည့္စင္ - pavilion
အားကစားကြင္း - stadium
အားကစားဒိုင္လူႀကီး - umpire
အားကစားသမား - athlete
အားကစားပြဲစဥ္မ်ား - tournaments
အားကစားအဖြဲ႔ - team
အားကစားေလ့က်င့္႐ံု - gymnasium
အားကစားကြင္း - ground, pitch, stadium
အားကစားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ - team captain
အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္ - grand stand
အလ်ားခုန္ - long jump
အျမင့္ခုန္ - high jump
အေလးမ - weight lifting

တကယ္လုပ္အဟုတ္ျဖစ္သည္ - ေကာင္းသန္႔


ေတကယ္လုပ္အဟုတ္ျဖစ္သည္
ေကာင္းသန္႔

ေလာကတြင္ မျဖစ္ႏိုင္တာမရွိ။ မျဖစ္ေသးတာပဲရွိသည္။ လူတို႔သည္ ကိုယ္လုိခ်င္တာ၊ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရန္အတြက္ အခ်က္(၄)ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ေတာ့ လိုသည္။

ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵရွိရမည္
လူတြင္ ေမြးရာပါ စြမ္းရည္သတၱိထူးေတြ ရွိ၏။ ထုိစြမ္းရည္ကို လူတို႔သည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ အျပည့္အ၀ အသံုးမခ်ေပ။ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳသည့္အခ်ိန္၊ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိုစြမ္းရည္ထူးေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထုိစြမ္းရည္သတၱိထူးေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ျဖစ္တတ္ၾကကုန္၏။

ခုိင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိရမည္
မိမိျဖစ္ခ်င္၊ လုပ္ခ်င္ေသာကိစၥတို႔ကို ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵရွိ႐ံုႏွင့္မၿပီး၊ မျဖစ္မေနလုပ္မည္ဟူေသာ ခုိင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ လိုသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခုိင္မာလွ်င္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လုိခ်င္တာ ရတတ္စၿမဲ ျဖစ္သည္။

ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယ ရွိရမည္
ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵ၊ ခုိင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယ ရွိရန္လည္း လုိသည္။ ျပင္းျပေသာ အလိုဆႏၵရွိေနေသာအခါ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယတို႔သည္လည္း မျဖစ္မေန ရွိေနရေတာ့၏။

ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္
ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယံုၾကည္မႈရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကိစၥတစ္ခုကို ၅၀% ၿပီးေျမာက္ေစႏိုင္သည္။ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယံုၾကည္မႈမရွိလွ်င္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယံုၾကည္မႈရွိရန္ လုိအပ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ေလာက၌ မျဖစ္ႏိုင္တာ မရွိေပ။ မျဖစ္ေသးတာပဲ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ တကယ္လုပ္ပါ။ ဤအခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ညီလွ်င္ မဟုတ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

( ဆရာေကာင္းသန္႔ ၏ ေစတနာစကား စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ )

ဓမၼပဒဂါထာေတာ္မ်ား


ဓမၼပဒဂါထာ (၃)
အေကၠာစၧိ မံ အ၀ဓိ မံ၊ အဇိနိ မံ အဟာသိ ေမ။
ေယ စ တံ ဥပနယွႏၲိ၊ ေ၀ရံ ေတသံ န သမၼတိ။

အၿငိဳးဖြဲ႔လွ်င္ ရန္မၿငိမ္း
“ငါ့ကို သူဆဲဖူးတယ္၊
ကဲ့ရဲ႕ဖူး၊ အျပစ္ေျပာဖူးတယ္၊
ငါ့ကို သူ ခ်ဖူးတယ္၊
ထိုးဖူး၊ ႐ုိက္ဖူးတယ္၊
ငါ့ကို သူ မတရား
အႏိုင္ယူဖူးတယ္” လို႔
ထပ္တလဲလဲ ေတြးေတာၿပီး
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ေနမယ္ဆိုရင္
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ရန္က
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္
ဘယ္ေတာ့မွ
မၿငိမ္းေအးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
-----------------------------------------------------------

ဓမၼပဒဂါထာ (၄)
အေကၠာစၧိ မံ အ၀ဓိ မံ၊ အဇိနိ မံ အဟာသိ ေမ။
ေယ စ တံ ႏုပနယွႏၲိ၊ ေ၀ရံ ေတသူပသမၼတိ။

အၿငိဳးမဖြဲ႔မွ ရန္ၿငိမ္း
“ငါ့ကို သူဆဲဖူးတယ္၊
ကဲ့ရဲ႕ဖူး၊ အျပစ္ေျပာဖူးတယ္၊
ငါ့ကို သူ ခ်ဖူးတယ္၊
ထိုးဖူး၊ ႐ုိက္ဖူးတယ္၊
ငါ့ကို သူ မတရား
အႏိုင္ယူဖူးတယ္” လို႔
ထပ္တလဲလဲ ေတြးေတာၿပီး
ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ေနတာမ်ိဳး
လံုး၀ မျပဳလုပ္ဘူးဆိုရင္
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ရန္ဟာ
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္
အစဥ္ထာ၀ရ
ၿငိမ္းေအးသြားႏိုင္ပါတယ္။
------------------------------------------------------------

( အရွင္ဆႏၵာဓိက ၏ စိတ္အားျဖည့္ဓမၼပဒ စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပ၍ ဓမၼဒါန ျပဳပါသည္)

ေဖေဖေပးခဲ့မယ့္အေမြမ်ား-၁၇


ေလ့က်င့္ခန္း

ေလ့က်င့္ခန္းက မင္းတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးနဲ႔ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္ အက်ိဳးရွိေစတယ္။ တကယ္လို႔ မင္းတို႔ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္တစ္ခုအတုိင္း ပံုမွန္လိုက္နာေလ့က်င့္မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ထြန္း လာတာ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။

မင္းတို႔ရဲ႕စိတ္ေတြ ပိုၿပီး ၾကည္လင္လာမယ္။ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ပိုၿပီး ထက္ျမက္လာမယ္။ မင္းတို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲကို ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ပို၀င္ၿပီး မင္းတု႔ိပိုၿပီး ထက္ျမက္သန္စြမ္းလာလိမ့္မယ္။

ေနလို႔ထိုင္လို႔ ပိုေကာင္းၿပီး လန္းလန္းဆန္းဆန္းနဲ႔ ပိုၾကည့္ေကာင္းလာမယ္။ လူမ်ားစုဟာ က်န္းမာ သန္စြမ္းပံုေပါက္တဲ့ လူေတြနဲ႔သာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံခ်င္ၾကတယ္ဆိုတာ မင္းတို႔ ေတြ႔လာလိမ့္မယ္။ လူမ်ားစုဟာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ပံုေပါက္ေနတဲ့ လူေတြနဲ႔ေတြ႔ရင္ သူတို႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။

မင္းတို႔ရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာ ပုိၿပီး သန္စြမ္းလာေတာ့ ဖ်ားနာမႈကို ျမန္ျမန္တိုက္ဖ်က္ႏိုင္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ စားေကာင္း၊ ေသာက္ေကာင္း ျဖစ္လာမယ္။

မင္းတို႔ အသက္ရွည္ရွည္ေနသင့္တယ္။ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ ေခတ္ၿပိဳင္အေပါင္းအသင္း အမ်ားအျပားထက္ ပိုၿပီး အသက္ရွည္တတ္ပါတယ္။ မင္းတို႔အေနနဲ႔ မင္းတို႔ရဲ႕ ေျမးေတြ ျမစ္ေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ိဳးကို ခံစားခ်င္လိမ့္မယ္လို႔ ေဖေဖယံုၾကည္တာေပါ့။

မင္းတို႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားၾကလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ အဲဒီေအာင္ျမင္မႈကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ခံစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမွ ေကာင္းတာကြယ့္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈေတြကို ေဆးကုစရိတ္အတြက္ သံုးစြဲပစ္ၾကရတယ္ေလ။

မနက္ပိုင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ညေနပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ အိမ္က အေျပးေလ့က်င့္စက္ေပၚမွာပဲ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ အေျပးေလ့က်င့္ပါ။ လက္ေထာက္ေမွာက္ ေလ့က်င့္ခန္းကို အနည္းဆံုး အႀကိမ္ ၂၀ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ပါ။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ေရကူးျခင္းပဲ။ ေရထုက မင္းတို႔ရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာကို ႏွိပ္နယ္ေပးတယ္ေလ။

ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ဘဲ ေန႔တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မ၀င္ပါနဲ႔။
တစ္ေန႔တစ္ရက္တုိင္းက အဆိုးနဲ႔အေကာင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို ေခၚေဆာင္လာမွာဆိုေတာ့ မင္းတို႔ပိုၿပီး ေကာင္းေကာင္းအသက္႐ွဴစားေသာက္၊ ေတြးေတာ၊ စကားေျပာၿပီး စိတ္ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ အဲဒီ ျပႆနာေတြကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းကို ျမဴးေပ်ာ္စြာလုပ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မပ်က္မကြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လာတဲ့အခါ အစစအရာရာ အလိုအေလ်ာက္ အဆင္ေျပလာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနသာသာ၊ မိုးရြာရြာ၊ ေပ်ာ္ခ်င္ေပ်ာ္၊ ၀မ္းနည္းခ်င္နည္း ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း မပ်က္မကြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။

Tuesday, July 08, 2008

ဓမၼပဒဂါထာေတာ္မ်ား


ဓမၼပဒဂါထာ (၁)
မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ၊ မေနာေသ႒ာ မေနာမယာ။
မနသာ ေစ ပဒုေ႒န၊ သာသတိ ၀ါ ကေရာတိ ၀ါ။
တေတာ နံ ဒုကၡမေႏြတိ၊ စကၠံ၀ ၀ဟေတာ ပဒံ။

ဘ၀ဆင္းရဲတာ စိတ္မေကာင္းလို႔
တရားအားလံုးရဲ႕
ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးရဲ႕
အႀကီးအမွဴးဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးဟာ
စိတ္ေၾကာင့္ပဲ ၿပီးစီးရပါတယ္။
ပ်က္စီးတဲ့စိတ္၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႔
ျပဳမယ္၊ ေျပာမယ္၊ ႀကံစည္မယ္ဆိုရင္
အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေနာက္ကို
ဆင္းရဲဒုကၡေတြပဲ
အစဥ္တစိုက္ လိုက္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ဘာနဲ႔ ဥပမာတူသလဲဆိုရင္
လွည္းတပ္ထားတဲ့
၀န္ေဆာင္ႏြားရဲ႕ ေျခေထာက္ကို
လွည္းဘီးက အစဥ္တစိုက္လုိက္ၿပီး
ႏွိပ္စက္ေနသလိုပါပဲ။
----------------------------------------------------------------------------

ဓမၼပဒဂါထာ (၂)
မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ၊ မေနာေသ႒ာ မေနာမယာ။
မနသာ ေစ ပသေႏၷန၊ ဘာသတိ ၀ါ ကေရာတိ ၀ါ။
တေတာ နံ သုခမေႏြတိ၊ ဆာယာ၀ အနပါယိနီ။

ဘ၀ခ်မ္းသာတာ စိတ္ေကာင္းလို႔
တရားအားလံုးရဲ႕
ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးရဲ႕
အႀကီးအမွဴးဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးဟာ
စိတ္ေၾကာင့္ပဲ ၿပီးစီးရပါတယ္။
ၾကည္လင္တဲ့စိတ္၊ ေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႔
ျပဳမယ္၊ ေျပာမယ္၊ ႀကံစည္မယ္ဆိုရင္
အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေနာက္ကို
ခ်မ္းသာသုခေတြပဲ
အစဥ္တစိုက္ လိုက္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ဘာနဲ႔ ဥပမာတူသလဲဆိုရင္
အရိပ္ဟာ...
အရိပ္ပိုင္ရွင္၊
အရိပ္ထြက္ပစၥည္းရဲ႕ ေနာက္ကို
အစဥ္တစိုက္ မခြဲမခြာ
လုိက္ပါေနသလိုပါပဲ။
-----------------------------------------------------------------------------

( အရွင္ဆႏၵာဓိကစိတ္အားျဖည့္ဓမၼပဒ စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပ၍ ဓမၼဒါန ျပဳပါသည္)ဦးလူ႐ႈပ္ရဲ႕သတင္းအင္တာနက္


ဦးလူ႐ႈပ္ရဲ႕ သတင္းအင္တာနက္
ကံခၽြန္

“ျမန္မာဟာ ျမန္မာလိုေကာင္းေအာင္လုပ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္ကြ။ ကုိယ္ညံ့တာကို ေပါက္တတ္ကရ စကားလံုးသံုး၊၊ ဆင္ေျခေပးၿပီး ေတာ္တဲ့လုပ္ရပ္ကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီေလာကဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တိုးတက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ပံ့ပိုးပံ့ပိုး အင္ဂ်င္မေကာင္းမွေတာ့ တြန္းသေလာက္ပဲေျပးတဲ့ကားလို ျဖစ္ေနမွာပဲ”။

“ဦးေလး႐ႈပ္”

“မင္းဆီကို ေဖာင္းေနတဲ့၀မ္းထဲက ေလေတြ ေလွ်ာ့ဖို႔လာတာ။ ငါေျပာစရာရွိတာေတြ ေျပာဦးမယ္ကြာ။ ဒီမယ္၊ ခုေနာက္ပိုင္း ကိုုရီးယား႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္းက အေရးလုပ္ၿပီးေျပာစရာ ျဖစ္လာလို႔ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ငါမွတ္ထားတာ။ အာ႐ွတုိက္သားအေနနဲ႔ ေဟာလီ၀ုဒ္ကို စိန္ေခၚႏိုင္တဲ့ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ အတြက္ ဂုဏ္ယူရမွာေပါ့။ ဒီမယ္ ဒါငါ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ပဲ။ လိုခ်င္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ လိုခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ရေအာင္ မွတ္ထားတာေတြ ဖတ္ၾကည့္”။

တစ္ခ်ိန္က ကိုရီးယားတို႔သည္ အိုင္ဒီယာအတြက္ အေမရိကန္တို႔ကို အားကိုးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုမူ ထိုအေျခအေနသည္ ေျပာင္းျပန္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာေနေပၿပီ။ ေဟာလီ၀ုဒ္သည္ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ကား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ျပန္လည္႐ုိက္ကူးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။
(အင္တာဗ်ဴးဂ်ာနယ္၊ ၁၂ ရက္ ေမလ ၂၀၀၄)

ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ရာဇ၀င္
၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာလီ၀ုဒ္ ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္စတင္သည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုိရီးယား႐ုပ္ရွင္ စတင္သည္။
(၁၉၅၅-၁၉၆၉) ကုိရီးယား႐ုပ္ရွင္။ ထိုႏွစ္မ်ားကို (ေရႊ႐ုပ္ရွင္ေခတ္)ဟု ေခၚၾကသည္။ ၁၉၅၄ တြင္ ႐ုပ္ရွင္ (၈) ကားမွ ၁၉၅၉ တြင္ ႐ုပ္ရွင္ကား (၁၀၀)ကားအထိ တိုးတက္လာသည္။
၁၉၂၆ ခုႏွစ္ကာလ ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ခ်ံဳဟီးေခတ္၌ ႐ုပ္ရွင္တိုးတက္ရန္ ႐ုပ္ရွင္ဥပေဒသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီတိုင္း တစ္ႏွစ္ (၁၅)ကား ႐ိုက္ရမည္ဟု ဆိုသည္။
၁၉၈၀ က်မွ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္စတင္တိုးတက္လာသည္။
ယေန႔ေဟာလီ၀ုဒ္ကပါ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ကို ေငြစိုက္ထုတ္ရန္ (၂)ကား ေငြထုတ္ေပးခဲ့သည္။ (Kang Je Gay) ႐ုိက္ေသာ (TAEGUKGI) ကားအတြက္ ေဒၚလာသိန္း ၁၅၀။ ဒါ႐ုိက္တာႀကီး (Kang Woo Suk) ႐ိုက္ေသာ (SILMEDO) ကားအတြက္ ေဒၚလာသိန္း ၁၀၀ ျဖစ္သည္။
ထြန္းလိႈင္
(႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာမဂၢဇင္း၊ ေမလ ၂၀၀၄)

“ေတာ္ၿပီ၊ ဆက္မဖတ္နဲ႔ေတာ့။ ငါ ခုေျပာခ်င္တာက တို႔ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကက တစ္ဦးကေျပာတယ္။ ကိုရီးယားကားေတြ လူႀကိဳက္မ်ားတာ စကတ္တို၀တ္တာ၊ အရက္ေသာက္တာ၊ အက်ႌခ်က္ေပၚ၀တ္တာ ႐ိုက္ျပခြင့္ရလို႔ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး၊ ႀကိဳက္ေနတဲ့ပရိသတ္ထဲက အသံကိုနားေထာင္မိဟန္ မတူဘူးကြာ။ ဘယ္သူကမွ စကတ္ကေလး၀တ္တာ ႀကိဳက္လိုက္တာ၊ ေကာင္မေလး အရက္ေသာက္တာ ႀကိဳက္လိုက္တာလို႔ မေျပာပါဘူး။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ တင္ျပပံု၊ အခ်ိတ္အဆက္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္အားလံုး အႏုပညာေျမာက္ေနလို႔ ႀကိဳက္တာကြ။ စကတ္၀တ္လို႔ ေအာင္ျမင္မယ္ထင္ရင္ မွားမွာေပါ့။ အေမရိကန္ ႐ုပ္ရွင္က စကတ္ပါမ၀တ္ဘဲ ႐ုိက္ျပေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီ ေဟာလီး၀ုဒ္ကို ဘာလို႔ ထုိးေဖာက္ႏိုင္ သလဲ။ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္မွာ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္လို အားရပါးရနမ္းျပတာကို စိမ္ေျပနေျပ႐ိုက္ျပတာ မပါပါဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္ကြာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ႏိုင္ငံတကာထုိးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔လို အခ်စ္ခန္း႐ုိက္ျပလို႔ ရမွာလားဆိုတာ အလြန္ေအာက္တန္းက်တဲ့ အေတြးအေခၚပဲ”။

“ဦးေလး႐ႈပ္၊ ေျပာတာေတာ့ေျပာေနာ္၊ ေဒါသေတာ့ မပါနဲ႔။ တစ္ေယာက္တည္း ရန္ျဖစ္ေနတာ ၾကည့္မေကာင္းလို႔ပါ”။

“ျဖစ္သင့္ရန္ ျဖစ္ရမွာပဲ ငါ့လူ။ လူဆိုတာ သတၱိရွိရမယ္။ အႏုပညာသမားဆိုတာ သတၱိပိုရွိရမယ္။ အဲဒီ သတၱိက အမွန္တရားကို လက္ခံရဲတဲ့သတၱိပဲ။ ညံ့ေနတာကို သိပ္ညံ့တာပဲလို႔ ေျပာရဲသလို၊ ေကာင္းေနတာကိုလည္း သိပ္ေကာင္းတာပဲလို႔ ေျပာရဲရမယ္။ ကုိယ့္ထက္သာရင္လည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီးသာတယ္” ဆုိၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရဲရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီလို လုပ္ခြင့္မရလို႔ပါဆိုတဲ့ မေရမရာဆင္ေျခမ်ိဳးေတာ့ မေပးနဲ႔။ ျမန္မာက ကိုရီးယားလို လုပ္ျပဖို႔ မလိုပါဘူး။ ဂ်ပန္လို သ႐ုပ္ေဆာင္ျပဖို႔ မလိုပါဘူး။ ျမန္မာက ျမန္မာလိုပဲ လုပ္ျပရမွာေပါ့။ အေၾကာင္းအရာ အျပဳအမူေတြကို ေျပာတာပါ။ ငါ ခုလိုေျပာေနတာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ကုိ ပထမရွာၿပီးမွ တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ စဥ္းစားေစခ်င္လို႔ပါကြား။ ႏိုင္ငံျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလို လုပ္ျပလို႔ရတာေတြ၊ ႐ုိက္ျပလို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ တို႔ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ မႀကီးသင့္တဲ့ေလာဘႀကီးေနၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး“။

“ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္”

“မိတ္ကပ္ေလာဘႀကီးတယ္ကြာ။ အမူအရာေလာဘႀကီးတယ္ကြာ။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္က်ေတာ့ ေလာဘမရွိဘူးကြာ။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ ခုိင္ခုိင္မခိုင္ခိုင္ မင္းသားနဲ႔ က်ားကန္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ၊ ဇာတ္ၫႊန္းအား ေပ်ာ့ေနလည္း မင္းသမီးနဲ႔ အေလးတင္ခ်င္တာ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေန႔ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသား အေတာ္မ်ားမ်ားက “ေဖာက္သည္” ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကြ။ ဒါ႐ိုက္တာက သူအပ္ေနက် ၀တၳဳေရးသူ၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူဆီမွာ အပ္မယ္။ ႐ုိက္ေနက်မင္းသား၊ မင္းသမီးနဲ႔ ႐ုိက္မယ္။ ၾကည့္ေနက် ပရိသတ္က ၾကည့္လိမ့္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဆိုတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေဘး ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲကလည္း ဆုိင္ေလးလာဖြင့္ေရာ။ ေဖာက္သည္ေတြက စားေကာင္းတဲ့ဆီ ေျပာင္းကုန္ၾကေတာ့တာကြ”။

“ကဲ မေက်နပ္တာေတြ အသာထား။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ တိုးတက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ အႀကံေပးပါဦး”။

“၀ပ္ေရွာ့လုပ္ကြာ။ စာတမ္းေတြဖတ္ကြာ။ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲ ဘာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားရသလဲ။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္အိမ္ေရႊရတုေခတ္နဲ႔ စိန္ရတုေခတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္၊ ဇာတ္ၫႊန္းရဲ႕ အေရးပါမႈ၊ ဇာတ္ကြက္ရဲ႕ ခြန္အား၊ ခန္းစဥ္အခ်ိတ္အဆက္ဆိုတာ ႐ုပ္ရွင္ကားရဲ႕ ပႏၷက္ဆိုတာမ်ိဳးေတြကြာ။ ခုဟာက တို႔ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္က ကြန္ပ်ဴတာ ဘယ္လိုသံုးရမလဲ စိတ္ေစာေနတာနဲ႔ က်န္တာေတြ အကုန္ျဖစ္သလို လုပ္ေနၾကတယ္ မွတ္ရတာပဲ။

ဒီေန႔အခန္းစဥ္ဆိုတာ ပီပီျပင္ျပင္ အပင္ပန္းခံ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အခ်ိတ္အဆက္၊ ဇာတ္ရွိန္အတက္အက်ကို ႀကိဳၿပီး တြက္လို႔ရေတာ့မွာလဲ။ ဇာတ္ၫႊန္းဆိုတာ အခန္းစဥ္က ေကာင္းေနရင္ အလိုလို ႂကြတက္လာတာပါကြာ။ အခန္းတုိင္းအတြက္ ဇာတ္ကြက္ေတြကို အေကာင္းဆံုး ထည့္ေပးဖို႔ကို ထပ္စဥ္းစား။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာ အေသးစိတ္မက်သမွ်၊ မပီျပင္သမွ် ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္တာဟာ “ျဖစ္သလို”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးေအာက္ ေရာက္မွာပဲ။ ဒါက ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကို ခ်စ္တဲ့ သတင္းေထာက္အိုရဲ႕ အျမင္ေပါ့ကြာ။ သူမ်ားေကာင္းတာကို ဘာလို႔ ေကာင္းတယ္ဆိုတာသိမွ ကိုယ္ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမလဲ။ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္က ဘာေတြလဲဆိုတာ သိမွာေပါ့”။

“ဦးေလး႐ႈပ္ ဒါ႐ုိက္တာလုပ္ပါလား”

“ဒီမွာ ကံခၽြန္၊ ၾကည့္”

ဦးေလး႐ႈပ္က ပါးစပ္ဟျပပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အံေတြက တိုေနပါၿပီ။

“ငါ့ေစတနာေတြကို မေစာ္ကားပါနဲ႔ကြာ။ တိုးတက္ေစခ်င္တာ သက္သက္ပါ”။
(ေရႊမႏၲေလး ဂ်ာနယ္)

(ဆရာကံခၽြန္ ၏ “သတင္းေထာက္ႀကီး ဦးလူ႐ႈပ္” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္)

Wednesday, July 02, 2008

ေမာင္ေကာင္းထိုက္၏ဟာသမ်ား


အျပန္အလွန္ ခ်ီးက်ဴးျခင္း - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
ခ်ာလီခ်ာပလင္႐ိုက္ကူးေသာ The gold rush ႐ုပ္ရွင္ကားကို အိုင္းစတိုင္း အလြန္သေဘာက်သည္။ အဓိက ဇာတ္ေကာင္၏စ႐ုိက္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အတြက္ ဒါ႐ိုက္တာကို အထူးခ်ီးက်ဴးသည္။ သို႔ႏွင့္ ခ်ာလီခ်ာပလင္ထံ စာေရးသည္။
“မိတ္ေဆြရဲ႕ The gold rush ဇာတ္ကားကို တစ္ကမၻာလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ မိတ္ေဆြႀကီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမွာ ဧကန္မလြဲျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ခ်ာလီခ်ာပလင္ စာျပန္ေရးသည္။
“ဆရာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ပိုၿပီး ခ်ီးက်ဴးခ်င္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ “ရီေလတစ္ဗီတီသီအိုရီ” ကို ဘယ္သူမွ နားမလည္ၾကဘူး။ ဒီၾကားထဲက ဆရာႀကီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူသတည္း။

အခက္ဆံုးအခ်ိန္ - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
သိပၸံကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ “အုိင္းစတုိင္း” စာတမ္းဖတ္ၾကားသည္။ ၿပီးေသာအခါ ၎ကို၀ုိင္းေမးၾကသည္။
“ဒီေန႔ပြဲမွာ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခိုက္အတန္႔မွာျဖင့္ အခက္ဆံုးပဲလို႔ ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ ခံစားမိပါသလဲ”
“အိုင္းစတုိင္း” အတည္ေပါက္ႏွင့္ ျပန္ေျဖသည္။
“အခမ္းအနားမွဴးက က်ဳပ္ကို ပရိသတ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ပရိသတ္ကို ျပန္ႏိႈးရတာ အခက္ဆံုးပဲ”။

အစားေရွာင္တဲ့ မတ္တြိမ္း - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
တစ္ေန႔ မတ္တြိမ္း ေနမေကာင္းျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္က အစားအေသာက္ေရွာင္ရမည္၊ တစ္ေန႔ကို ႏြားႏို႔ တစ္ခြက္ႏွင့္ မုန္႔ေျခာက္ ႏွစ္ခုထက္ ပိုမစားရဟု ေျပာသည္။
မတ္တြိမ္းက အံ့ၾသသံျဖင့္ ျပန္ေမးသည္။
“နည္းလွခ်ည္လား ေဒါက္တာ”
“ခင္ဗ်ားေရာဂါက ဒီထက္ပိုစားရင္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ဗ်”
“အင္းေလ၊ ဒီလုိဆိုေတာ့လဲ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တံဆိပ္ေခါင္း တစ္လံုးသာေပးပါ”
“ဘာလုပ္ဖို႔လဲ”
“ညက်ရင္ စာနည္းနည္းဖတ္မလို႔“

တီထြင္သူ႔တံခါး - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
လွ်ပ္စစ္မီးအပါအ၀င္ တီထြင္မႈေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ အေမရိကန္ပညာရွင္ “အက္ဒီဆင္” ၏ ၿခံတံခါးကို အၿမဲတမ္း ခက္ခက္ခဲခဲ ဖြင့္ရသျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ၀ုိင္းေျပာၾကသည္။
“အမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္တတ္သူလို႔လည္း ေျပာေသးတယ္၊ ကိုယ့္ၿခံတံခါးကို အလြယ္တကူ ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ ဘာျဖစ္လို႔ မလုပ္တာလဲ”
“အက္ဒီဆင္” ျပန္ေျပာသည္။
“ၿခံတံခါးကို ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္းဆံုးတီထြင္ၿပီး လုပ္ထားတာပါဗ်”
“ဘာလဲ… ခင္ဗ်ား… က်ဳပ္တို႔ကို ေနာက္တာလား”
“မေနာက္ပါဘူး၊ တံခါးကို အိမ္ကေရစုပ္စက္နဲ႔ ဆက္ထားတာဗ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔ တံခါးကို တြန္းဖြင့္လိုက္တုိင္း ေခါင္မိုးေပၚတင္ထားတဲ့ ေရတုိင္ကီဆီကို ေရလီတာသံုးဆယ္ တင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္ေလ”

ဒီအတုိင္းပဲ ေနပါရေစ - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
ကုိယ့္ဘုရင္အေၾကာင္း စာအုပ္ေရးပါလားဟု “ေဗာ္လ္တိုင္းယား” အား ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းၾကရာ ၎က ခပ္ဆတ္ဆတ္ျပန္ေျဖသည္။
“ဘယ္ေတာ့မွ မေရးဘူး။ ဘုရင္ေပးတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို လက္လြတ္မခံႏိုင္ဘူးဗ်”

( ေမာင္ေကာင္းထိုက္-ႏွီးပေဒါ ၏ “သူတို႔လည္း ရယ္စရာေျပာတတ္သည္” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ )

ေဖေဖေပးခဲ့မယ့္အေမြမ်ား-၁၆


ေပ်ာ္ေမြ႔စြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း

ဒီကမၻာေလာကႀကီးမွာ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕စြာ အလုပ္လုပ္ျခင္းထက္ ပိုေကာင္းတာ ဘာမွ မရွိဘူး။ တို႔တစ္ေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို လွပတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးလို႔ရတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာတုန္းက စင္ကာပူေရကူးကလပ္မွာ အမႈထမ္းေနတဲ့ စားပြဲထိုးမယ္တစ္ဦးဟာ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ငိုမဲ့မဲ့ မ်က္ႏွာႀကီးနဲ႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္လို႔ ေဖေဖ အံ့ၾသတႀကီးျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့တယ္။ ဒီသူငယ္မ ၿပံဳးတာရယ္တာကို ေဖေဖတစ္ခါမွ မေတြ႔ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒီေနာက္ မၾကာခင္မွာပဲ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းေလာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္။ သူဟာ အခ်ိဳသာဆံုး အၿပံဳးေလးနဲ႔ တည္ခင္း ဧည့္ခံလာတယ္။ အဲဒီလုိ ေကာင္းမြန္ၿပီး အျပဳသေဘာပါတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးျဖစ္လာေအာင္ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရမယ္ေလ။ ေနာက္မွ သိရတာက သူဟာ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ ေနထိုင္ဆက္ဆံေရး သင္တန္းတက္ခဲ့ၿပီး လာေရာက္စားသံုးသူေတြကို ဘယ္လို ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႔စြာ ဆက္ဆံဧည့္ခံရမယ္ အေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္ဆိုပဲ။ သူၿပံဳးလုိက္တဲ့အခါ လူေတြကို ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့မႈေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို သူမသိခဲ့ဘူးေလ။ ခုေတာ့ သူတည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ အစားအစာက ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အရသာ ရွိလာသဗ်ာ့။ သူဟာ သူ႔အလုပ္ကို တကယ္ပဲ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႔စြာလုပ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးလာတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ကို ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ရာထူးတက္ေပးလိုက္တာကို ဘယ္သူမွ အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္မေနေတာ့ဘူးေပါ့ကြယ္။

အေတြးအတြက္ အာဟာရ
တို႔မ်ားရဲ႕ အလုပ္ခြင္ကို လွလွပပျပင္ဆင္လိုက္ရင္ ေပ်ာ္ေမြ႔စရာေကာင္းတဲ့ ေနရာဌာနတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္မလား။ ေဆးေရာင္လွလွကေလး သုတ္ထားမလား။ ပန္းမန္ေတြနဲ႔ မြမ္းမံမလား။

တို႔တစ္ေတြဟာ ပင္ကိုသဘာ၀ကိုက သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေနတတ္သူေတြလား။ ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္ခန္းတို႔၊ ႐ံုးခန္းတို႔မွာရွိတဲ့ စားပြဲေပၚမွာ သန္႔ရွင္းေနရမယ္။ မလိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ မရွိရဘူး။

တို႔မ်ားရဲ႕ လက္ေရးလက္သားကေကာ။ တို႔မ်ားရဲ႕ လက္ေရးကို လူေတြ အဖတ္ရခက္ေနသလား။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ေသေသသပ္သပ္ေရးဖို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရေတာ့မယ္။ မင္းတို႔ရဲ႕ လက္ေရးလက္သားကို လူေတြ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ဖတ္ပါေစ။ ခုဆို ေဖေဖလည္း ကုိယ့္လက္ေရးကိုယ္ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားျပဳျပင္ေနတယ္။

မင္းတို႔ရဲ႕ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာ။ မင္းတု႔ိရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန အသက္၀င္စိုျပည္ေနေအာင္ မင္းတု႔ိက ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ ျပဳၾကရမယ္။ မနက္ပိုင္းဆိုရင္ လူတိုင္းကို စတင္ႏႈတ္ဆက္သူဟာ မင္းတို႔ ျဖစ္ပါေစ။ မင္းတို႔ရဲ႕အသံဟာ ၾကင္နာမႈနဲ႔ ေႏြးေထြးေနပါေစ။ ႐ံုးခန္းထဲမွာ အလင္းေရာင္ျဖာေ၀ေအာင္ စတင္ထြန္းၫွိေပးမယ့္ မီးပြားကေလး ျဖစ္ေနပါေစ။ တကယ္လို႔ အလုပ္ေတြၿပီးျပတ္ေအာင္ အခ်ိန္ပို လုပ္ရမယ္ဆိုရင္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လုပ္ပါ။ အဲဒီအတြက္ ဆုလာဘ္ကို ခံစားၾကရမွာပါ။ အဲဒီ ဆုလာဘ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရယ္၊ အမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပမႈရယ္ပဲေပါ့။ မင္းတို႔မွာ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရလာလိမ့္မယ္။

ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ပထမတစ္ခါလုပ္ခဲ့တာထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ တို႔တစ္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ လိုအပ္တယ္ေလ။ တို႔တစ္ေတြရဲ႕ အတၱစိတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔လုိအပ္တယ္။ ကုိယ္လက္လွမ္း မီႏိုင္တဲ့ ျမင့္ျမင့္မားမားရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ပါ။ မင္းတို႔ဟာ ထာ၀စဥ္ေအာင္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ေနဖို႔ လူျဖစ္လာၾကတာ။ ႐ိုက်ိဳးႏွိမ့္ခ်စြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံၿပီး ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ရလာတဲ့ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္မႈ ေတြထဲမွာ အံ့မခန္းစရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရွိေနတယ္ သားတို႔ေရ။

မင္းတို႔ရဲ႕ အလုပ္ကို ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႔စြာလုပ္ပါ။ အရာရာတုိင္း…
မင္းတို႔ရဲ႕ အေတြးေတြ၊ မင္းတို႔ရဲ႕ အသံ၊ မင္းတို႔ရဲ႕ ႐ံုးခန္း၊ မင္းတို႔ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကား၊ မင္းတို႔ရဲ႕ လက္ေရး၊ မင္းတို႔ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး…. ကို အလွဆင္ပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ျပဳမူက်င့္ႀကံဖို႔ တို႔မွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိနားလည္ထားပါ။

Tuesday, July 01, 2008

ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ဆြဲအားနဲ႔ ကိုလက္စထေရာ


သေဘာက်မိတဲ့ ကာတြန္းေလးတစ္ကြက္ပါ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူေတြက အေတာ္ေလးကို အေလးထားလာၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အေလးမထားလို႔လည္း မရေတာ့ပါဘူး။ လူေတြ ေၾကာက္တယ္ဆိုတဲ့ ျႏဴကလီးယားဆိုတာက ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးက လူေတြကို အနီးကပ္ ဒုကၡေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္ဆာေတြ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါေတြ၊ ကူးစက္ေရာဂါေတြ စသည္ျဖင့္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာဂါေတြရဲ႕ ရန္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေရွာင္ရွား ေနၾကရပါတယ္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကတဲ့အတြက္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားဆိုတာကလည္း အသိသာ ရွိတာကိုး။ ဘယ္ကလာၿပီး အခ်ိန္ေပးႏိုင္ပါ့မလဲ။ အိပ္ယာေပၚမွာ ဗံုးဗံုးမလဲမခ်င္းေတာ့ ၀မ္းတစ္ထြာအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရဦးမွာပါပဲ။
ေရာဂါေတြထဲမွ ဒီေန႔မွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနတဲ့ ေရာဂါက အ၀လြန္ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္က မဆင္ျခင္ႏိုင္၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားကနည္း ဆိုေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအတြက္ အ၀လြန္ေရာဂါဟာ တကယ့္ကို ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ေအာက္က ကာတြန္းေလးထဲမွာလည္း ကိုလက္စထေရာ ေတြမ်ားေနလို႔ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို ကာတြန္းေရးဆြဲသူက ဘယ္လုိမ်ား စိတ္ကူးၿပီး သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသလဲဆုိတာကို ကုိယ္တုိင္သာ ခံစားၾကည့္ၾကပါလို႔....
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား

ပစၸဳပၸန္ကို အသံုးခ်တတ္ေစ
“ယေန႔ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္မရွိ။ လက္ရွိအခ်ိန္ကို နိဗၺာန္အထိ အက်ိဳးရွိေအာင္သံုးပါ”

အလြယ္ႀကိဳက္သူမ်ားသတိထား
“ေလာက၌ သတၱ၀ါတို႔သည္ အရာရာ၌ပင္ အလြယ္ႀကိဳက္တတ္၏။ ေရႊေငြစေသာ ရတနာတို႔ကို သူသူငါငါ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ ရရွိေအာင္ ႀကံေဆာင္ အားထုတ္ၾကေသာ္လည္း ႀကံတုိင္းမရႏိုင္။ ရရွိဖို႔ရန္ ခဲယဥ္းလွသည္ကို သိၾကပါလ်က္ အခ်ိဳ႕လူလိမ္မ်ားက ေရႊတစ္က်ပ္သားရွိလွ်င္ အလြယ္ႏွင့္ ႏွစ္က်ပ္သား ျဖစ္ေစမည္ စသည္ျဖင့္ အလြယ္လမ္းကို ၀ါႂကြားလွည့္ျဖားေျပာဆိုလိုက္လွ်င္ အလြန္တရာအားရ၍ ရွိသမွ် ေရႊတိုေငြစကေလးမ်ားကို လွည့္ျဖားယူေဆာင္သြားေသာအခါ ေရႊလိမ္ေငြလိမ္ မိသည့္အတြက္ မ်ားစြာ ေသာကေရာက္ၾကရ၏။ ထိုသို႔ေရာက္ရျခင္းမွာ အလြယ္ႀကိဳက္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလြန္တရာ ရခဲလွသည့္ မဂ္ဖိုလ္တရားႏွင့္စပ္၍လည္း အလြယ္ႀကိဳက္တတ္သူတို႔အတြက္ ၿမိွဳက္တတ္လိမ္တတ္သည့္ ဆရာမ်ား ရွိတတ္ေပသည္”

မိမိကုိယ္ကို အားကိုးသူဟူသည္
“မိမိကုိယ္ကို အားကိုးျပဳေနတတ္သူသည္ အရာရာ၌ လြတ္လပ္သည္။ စိတ္ဓာတ္အားခိုင္၍ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္စြမ္းရည္ ရွိသည္”

မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားအတြက္
“ကလ်ာဏႏြယ္၀င္ သူေတာင္စင္အေပါင္းတို႔-
မိမိတို႔မွာ ေရွးကုသိုလ္ေတာက္ပ၍ လူအျဖစ္ကို ရရွိၾကၿပီးလွ်င္ ဘုရားသာသနာ ပြင့္လင္းရာအခါျဖစ္သည့္ ဗုဒၶပၸါဒန၀မ အခြင့္ေကာင္းႏွင့္လည္း ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ႀကံဳေတြ႔ၾကရေလၿပီ။ သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းခို ဆိုသကဲ့သို႔ သာသနာေတာ္၏ အရိပ္ႀကီးက သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္တို႔ထက္ အဆမ်ားစြာ မႏိႈင္းသာေအာင္ သာယာေအးျမလွပါသည္။
ကမၻာသူကမၻာသား သတၱ၀ါအမ်ား၏ ခုိကိုးရာ ေအးရိပ္သာႀကီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ထိုသာသနာအရိပ္ႀကီး ပြားစီးေအာင္ ကုိယ္အားဉာဏ္အား အႀကံဉာဏ္အားတို႔ျဖင့္ အားေပးေဆာင္ရြက္ၾက၍ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား၏ အစီးအပြားကိုက်င့္သည့္ ဥဘယပဋိပႏၷပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါကုန္ေလာ့ဟူ၍ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ ဥေယ်ာဇဥ္စကား ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။ ကလ်ာဏႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔”

( မင္းနန္ [ေမာ္ကၽြန္း] ေရးသားသည့္ “ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပ၍ ဓမၼဒါနျပဳပါသည္ )

စာတိုေပစကေပးတဲ့အသိနဲ႔သတိ


စာတိုေပစကေပးတဲ့ အသိ နဲ႔ သတိ
ေဒါက္တာမတင္၀င္း (ပညာေရးတကၠသိုလ္)

မေန႔က ဆံုးမစာေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ကို ဖြင့္ၿပီးဖတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲေလ- ဖတ္မယ္လို႔ ျပင္လိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ပါ စာသားမ်ားကို မဖတ္ရခင္ စာရြက္စုတ္ကေလးတစ္ရြက္ ထြက္လာပါတယ္။ အို - အေဖ့ဆီက စာပါလား။ စာရြက္ထိပ္မွာ လူ႔သဘာ၀လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားပါတယ္။
ေအာက္မွာ ေရးထားတာက ဒီလိုပါ။
ေဒါသႏွင့္ယွဥ္လာလွ်င္ အျပစ္ပဲျမင္တတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ မေၾကာက္ရသူကိုသာ အျပစ္ျမင္ အျပစ္တင္တတ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုိယ့္ကို ရက္စက္မည့္သူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္။
ေက်းဇူးဟူသည္ ဘာတစ္လုတ္မွ် မေကၽြးဖူးေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အတူေန အိမ္နီးခ်င္းမ်ားပင္လွ်င္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုိယ္တစ္အိမ္ခ်င္း လြင္ျပင္မွာေန၍ မလံုၿခံဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္၊ လက္ျဖင့္ အာဟာရတို႔ကို ေကၽြးေမြးျပဳစုမည့္သူမ်ားကိုကား ဆိုဖြယ္မရွိ။
ကိုယ္ကလွန္ႏိုင္မည့္သူဟူ၍ သိသည္ႏွင့္ စိတ္တက္ႂကြလာတတ္၏။ မလွန္ႏိုင္မည့္သူမွန္းသိက ပါးစပ္ပိတ္ ကုိယ္ကိုႏွိပ္၍ ေနတတ္ၾကသည္။ အမွန္ျမင္က စက္ဆုပ္စရာတည္း။ မလြတ္လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ရမည္ (အားထုတ္ရမည္)။ ႏႈတ္လြန္က မဆုတ္သာ၍ ကာယပါႏိုင္သည္။ သတိျပဳ။
လူတိုင္း၌ သံသရာေႂကြးမ်ား ပါလာ၍ ဘ၀ရသည္။ ထိုဘ၀၌ပင္ ေကာင္းမေကာင္း ေတြ႔ေနရမည္။ ဒါကို မေက်နပ္လွ်င္ ထိုထက္ဆိုးမည္မွတ္ ဥေပကၡာျပဳ။
လူမွန္သမွ် ႀကိဳၾကားအေႏွာင့္အယွက္ေတြ႔ရျခင္းႏွင့္ မေကာင္းေႂကြးမ်ားသူမွာ တရစပ္ အေႏွာင့္အယွက္ ေတြ႔ေနရမည္သာ ျဖစ္၏။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ ခ်ဲ႕ျမင္ေလ။

အဲဒီစာကို အေဖေရးလိုက္တာက ကၽြန္မက ကၽြန္မရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုခုကို အေဖ့ဆီ စာေရးၿပီး တုိင္တည္လိုက္မိပံု ေပၚပါတယ္။ ၾကာေတာ့လည္း ေမ့ကုန္ပါၿပီ။ အေဖ့စာကေတာ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္နဲ႔သာ ပတ္သက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုအခ်ိန္အခါမွာမဆို စဥ္းစားေတြးေတာလို႔ ရႏိုင္တဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအရာေတြ စံုေနေအာင္ ပါပါတယ္။
ေဒါသနဲ႔ ယွဥ္လာရင္ အျပစ္ပဲျမင္တတ္တယ္ဆိုတာလည္း ဟုတ္တာပါပဲ။ ေဒါသျဖစ္လာရင္ ေမတၱာက ခန္းေျခာက္သြားတတ္စၿမဲကိုး။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ မဟုတ္တာကိုပဲ အရင္ေတြးတတ္ ပါတယ္။ မဟုတ္တာကိုပဲ ျမင္တတ္ပါတယ္။
အျပစ္ျမင္တာ တင္တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခါမွာ အေဖေျပာတာကေတာ့ မေၾကာက္ရတဲ့သူကိုသာ အျပစ္ျမင္တတ္ အျပစ္တင္တတ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေၾကာက္ေနရရင္ အျပစ္ျမင္ရမွာေတာင္မွ ေၾကာက္ၾကတယ္ထင္ပါရဲ႕။ အျပစ္တင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းစြာ အျပစ္ကို ေျပာရမွာကိုး။ အဲဒီလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျပစ္ေျပာရမယ့္အလုပ္ကိုေတာ့ မေၾကာက္ရမွပဲ လုပ္မိမွာပါပဲ။ ေၾကာက္တတ္ရင္ေတာ့ လုပ္မိမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီေနရာမွာ ဆင္ျခင္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္လုိက္ပါတယ္။ ေဒါသကုိ ေရွ႕မွာထားၿပီး မစဥ္းစားနဲ႔။ စဥ္းစားရင္ အျပစ္ဆိုတာကေတာ့ ေပၚမွာပဲ။ ကိုယ္ကေရာ အျပစ္ဘယ္ေလာက္ ကင္းလို႔လဲ။ ေဒါသကို ဖြင့္ခ်ေတာ့မယ္၊ သူတစ္ပါးအေပၚမွာ အျပစ္ရွာေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ဆင္ျခင္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဒီေလာက္ေတာင္မွ ေဒါသကို ဖြင့္ခ်ခ်င္ေနတယ္ဆိုရင္ သူဟာ ကုိယ္က မေၾကာက္ရမယ့္သူ ျဖစ္ေနလို႔လား။ မေၾကာက္ရမယ့္သူကို မဲတာကေရာ ဘယ္ေလာက္မ်ား မွန္ကန္လို႔လဲ၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား တရားမွ်တလို႔လဲ။ အဲသလို ေတြးၿပီးတဲ့အခါမ်ာ အလ်င္အျမန္ မိမိစိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ေၾကာက္ရမယ့္သူ မိမိကို ရက္စက္မယ့္သူနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုရင္ အလုိလိုမ်ိဳသိပ္တတ္တာကိုး။ အဲဒီလို မ်ိဳသိပ္တာကေတာ့ ေဘးကင္းတာေပါ့ေလ။ ဒါေတာင္မွ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးကိစၥမ်ားကို မ်ိဳသိပ္ရမယ္လို႔ဆိုရင္ အမ်ားသက္သာဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္ေစရပါမယ္။ ငါေဘးကင္းဖို႔ မ်ိဳသိပ္မယ္။ ေျပာသင့္တာေတာင္မွ ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ နစ္နာတာက ငါမွ မဟုတ္ဘဲလို႔ စဥ္းစားရင္ေတာ့ စဥ္းစားတဲ့ကိစၥ မမွန္ကန္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေဒါသကို ဖြင့္ခ်ဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပြင့္လင္းႏိုင္ဖို႔ သတၱိရွိဖို႔ကို စဥ္းစားမိလုိ႔ပါ။
အေဖ့စာထဲက ေက်းဇူးရွင္ဆိုတဲ့အပိုဒ္ကို ေက်ာ္လိုက္ရင္ေတြ႔ရတဲ့ စာပုိဒ္အဆံုးကေတာ့ လူ႔သဘာ၀ကို ထင္းထင္းႀကီး ျမင္သာပါတယ္။ အေဖေျပာသလိုပါပဲ။ စက္ဆုပ္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။
အေဖ့စာထဲက ေက်းဇူးရွင္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရအဖြင့္ကေလးကေတာ့ ခ်စ္စရာပါပဲ။ ကုိယ့္တစ္အိမ္ခ်င္း ကြင္းျပင္မွာေနရင္ မလံုၿခံဳဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းဆိုရင္ပဲ ေက်းဇူးကတင္ရၿပီ ဆိုတဲ့ အခ်က္က အလြန္ေသးဖြဲတယ္ထင္ရေပမယ့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေၾကာင့္ အေရးတကယ္ႀကီး ပါတယ္။
အေဖ့စာလိုစာမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပါပဲ။ ကၽြန္မကလည္း ဒီစာတစ္ေစာင္ကိုမွ ေရြးၿပီး သိမ္းမိတာပါ။ ဘယ္ႏွေခါက္ပဲဖတ္ဖတ္ လုိရင္းကိုေတာ့ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေ၀မွ်လိုတဲ့သေဘာနဲ႔ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

( ေဒါက္တာမတင္၀င္း ၏ “ဒါေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါဦး” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ )

ေပၚေႏြလလွ်င္-နတ္သွ်င္ေနာင္


ေပၚေႏြလလွ်င္
နတ္သွ်င္ေနာင္

ေပၚေႏြလလွ်င္၊ ေတာင္ကၿခိမ့္ျမဴး၊ မင္းလြင္ဦးွႏွင့္၊ ပ်ံ႕ပ်ဴးခ်ဳပ္ထုိင္း၊ မုန္တုိင္းဆင္လို၊ တိမ္ညိဳမိႈင္းထပ္၊ ျပက္လွ်ပ္ျပကာ၊ စိမ္း၀ါမိုးပန္း၊ ေထြေထြစြန္းက၊ ေရသြန္းသာၾကည္၊ ေပ်ာ္ရမည္ကို ျမရည္သက္မွတ္၊ ေရာက္ခဲလတ္ဟု၊ ခ်စ္ထြတ္တင္သည္၊ ျပာစင္ရႊန္းလတ္၊ ျဖဴ၀န္းမြတ္လွ်င္၊ ၾကာၫြတ္ဖေယာင္း၊ ေနရွိန္ေျပာင္းသို႔၊ ဆင့္ေလာင္းလြမ္း၀ွန္၊ ရွိလိမ့္ဟန္ကို၊ တိမ္စြန္ေလလွ်င္၊ ဖူးေရာက္ခ်င္သည္။ ။ ငွက္သြင္ပ်ံႂကြမတတ္ေသာ။

ေျမာ္ေခ်ကလွ်င္၊ ကာလအေလ်ာက္၊ ပိေတာက္လ်ံခဲ၊ ေရႊရည္စြဲက၊ ပုလဲငံုသြယ္၊ အလွယ္လွယ္တိ၊ စံပယ္ျဖဴေမႊး၊ စံကားေသးကို၊ ျမတ္ေလးစံုမက္၊ ကၽြႏ္ုပ္လက္ျဖင့္၊ ေရြးလ်က္ရြရြ၊ မဆင္ရတည့္၊ ကာလသို႔ေအာင္၊ ရည္ေစာင္ပန္းမွန္၊ မမီလြန္ကဲ၊ ခ်ိန္တန္သို႔သည္၊ ျပန္မည္ေလသာ၊ မေရာက္လွာဟု၊ ႀကံကာေခြ၍၊ ေနလိမ့္မည္ကို၊ ရွိသည္မႈရန္၊ မင္းေရး၀န္ေၾကာင့္၊ ေလွ်ာက္ပန္ေစ့မွ်၊ မေခ်ရေသာ္၊ ၿပိဳက္က်သြယ္ျဖည္း၊ ႏွင္းထက္သည္း၍၊ ၀မ္းနည္းလ်က္ပင္၊ ေပ်ာင္းလိမ့္ထင္သည္။ ။ ညက္စင္စံမ်ား အထြတ္ေသာ။

ေဖ်ာ္ေျဖမွလွ်င္၊ ယုယသံခ်ိဳ၊ ေျပလိုစိမ့္သား၊ က်ဴးပိုက္ျဖား၍၊ ခ်ီသြားမူးမူး၊ ေရွ႕ရက္ဦးက၊ မက်ဴးထင္ထင္၊ ကဆုန္တြင္ကို၊ က်ိဳင္းစင္ျမခဲ၊ စစ္ပြဲရန္ႏွည္၊ ျပန္လွ်င္းမည္ဟု၊ ႏႈတ္ျခည္ေပၚသာ၊ ဆိုေလရွာေသာ္၊ မလႅာရနံ႔၊ ထံုပ်ံ႕ပန္းသတ္၊ ျခဴးနတ္ဆင့္ကံုး၊ စိန္ပြင့္အံုး၀ယ္၊ ပင့္႐ံုးရြရြ၊ လက္သင္မ၍၊ သက္မွ်ငယ္ခ်စ္၊ ေပ်ာင္းလိမ့္ျဖစ္ကို၊ စိစစ္မိမိ၊ သတိခ်ဳပ္ဆည္၊ ေျပမည္မွ်ေ၀း၊ ခ်စ္၀န္ေလးခဲ့၊ ေရးေရးဖူးခ်င္၊ မယ္သို႔လ်င္သည္။ ။ ငွက္ရွင္လွ်ံမွ်ရဟတ္ေသာ။


IN COMING SUMMER
NAT SHIN NAUNG(1578-1619)

In coming summer, thunder from the south,
Early vapors spread and clutch like storms,
Dark clouds are stacked, lightning glimmers,
Rainbow drops from the highest shower.
“At the libation festival, we should meet with joy,
But the emerald of my life is tardy.”
So saying, she, the height of my love,
The blue pure elegance, the fair bright smoothness,
Is limp like a withered lotus or like wax
Which the sun’s vigor liquefies. To adore
The lineaments of her strong longing,
I would like to rise and fly in the winds of the sky,
But bird-like, I am powerless to soar.

The padauk flower of pearl and gold,
Pure-white jasmine and magnolia
Have appeared in their several seasons.
I would place them in her hair with my own hands,
But the seasons have passed. I can imagine her thinking
I have not returned at the appointed date.
How can I tell her that war duties keep me?
But she of the lovely complexion
Will let her tears fall heavier than thick mist.

“You hugged and caressed me, hoping to soothe me.
With a sweet voice, you said so casually,
When you set out, you’d be back in May, victorious.”
So saying, the one I loved as my life from youthful days,
Will lean back on the divan decorated
With floral designs and Malayan sandalwood.
Then, holding her hair from falling, she will languish.
Knowing this, the burden of love grows heavy,
And even while controlling my thoughts, I wish to rush to her like the wheeling disc of the sun.

( ဆရာ၀င္းေဖ ၏ “ျမကန္သာ” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ )

 
Web Statistics