Friday, July 30, 2010

အျမင္မတူသူမ်ား အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး


"လက္ထဲမွာ ပန္းသီးတစ္လံုးစီ ရွိသူႏွစ္ဦး ဖလွယ္ၾကလွ်င္ တစ္ေယာက္ ပန္းသီးတစ္လံုးစီပဲ ဆက္ရွိေနမည္။ တစ္ေယာက္ စိတ္ကူးတစ္ခုစီ ရွိသူႏွစ္ေယာက္ စိတ္ကူးခ်င္း ဖလွယ္ၾကလွ်င္မူ တစ္ေယာက္စိတ္ကူး ႏွစ္ခုစီ ရွိလာၾကလိမ့္မည္" တဲ့။

အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ဘားနာ့ဒ္ေရွာ ေျပာခဲ့ေသာစကား ျဖစ္သည္။

မတူေသာ အျမင္ေတြ ညႇိႏိႈင္းဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမယုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေသာ စကားတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ယူခ်င္သည္။

သေဘာထားအျမင္ဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ နာခံမွတ္သား လာခဲ့သည္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနတတ္သည္။ ယင္းသိမွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ လူတို႔သံုးသပ္သည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ား ကြဲျပားၾကသည္။ ႐ႈေထာင့္မတူသည့္အခါ ေကာက္ခ်က္လည္း မတူေတာ့။ ထို႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် သိရွိနားလည္သနည္း ဟူသည့္အေပၚ မူတည္၍လည္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ကြဲလြဲတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ စ႐ိုက္သဘာ၀၊ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔ တစ္ခုမွာရွိသည့္ ၎၏ စိတ္အေနအထား၊ ထို႔ျပင္ တခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာေၾကာင့္ဟု ေသေသခ်ာခ်ာ မေျပာႏိုင္သည့္ အထူးႏွစ္သက္မႈ အထူး မႏွစ္သက္မႈမ်ား စတာေတြအေပၚ မူတည္၍လည္း သေဘာထားေတြ၊ ေကာက္ခ်က္ေတြက ကြဲလြဲႏိုင္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ကုိထား၍ လူတစ္ဦးတည္းပင္သည္ ကေန႔ႏွင့္ မနက္ျဖန္ သေဘာထားခ်င္း ျခားနားေနႏိုင္သည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ အဲသည္အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြျဖင့္ မိမိေခါင္းထဲ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ သေဘာထားအျမင္ကို အမွန္ဟု မွတ္ယူကာ၊ အဲသည္အျမင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အက်ိဳးေၾကာင္းေတြ၊ အေထာက္အထား သာဓကေတြလည္း ရွာေဖြတင္ျပတတ္ၾကသည္။

သည္လိုျဖင့္ သေဘာထားအျမင္ဆိုတာေတြ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕က ခပ္ဆင္ဆင္၊ တခ်ိဳ႕က နည္းနည္း ကြဲျပားသည္။ တခ်ိဳ႕က တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လံုး၀ဆန္႔က်င္ဘက္။

သည္အခါ တူတာေတြမွာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း မတူတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာ ရွိလာသည္။ အဲဒါက သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူတို႔၏သေဘာထား အျမင္မ်ားျဖစ္သည္။

သူ႔အယူအဆမမွန္၊ ငါ့အယူအဆသာမွန္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အယူအဆ မရွိေစရဟူ၍ သေဘာထားမည္လား။

သူ႔အယူအဆ မမွန္ေၾကာင္း၊ ငါ့အယူအဆ မွန္ေၾကာင္း သူ သိျမင္လာေအာင္ က်ိဳးေၾကာင္းေထာက္ထားျဖင့္ ငါ ေျပာမည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ငါ့အယူအဆ မွန္သည္ဟုခ်ည္း အေသဆုပ္ကုိင္မထား၊ သူ႔အယူအဆကို သူ ရွင္းျပ၍ က်ိဳးေၾကာင္းေထာက္ထား ခုိင္လံုလွ်င္ ငါလက္ခံမည္ဟူ၍ သေဘာထားမည္လား။

သူ႔အယူအဆ မရွိေစရဟူေသာ သေဘာထားျပင္းထန္သူေတြကေတာ့ အယူအဆေရာ အယူအဆကိုင္စြဲသူကိုပါ အေသေခ်မႈန္းဖို႔၊ အျမစ္ျဖဳတ္သုတ္သင္ဖို႔ အားထုတ္ခဲ့ၾကတာေတြ ရွိသည္။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းေတြကို ကားစင္တင္တာ၊ မီး႐ိႈ႕စီရင္တာ၊ ျခေသၤ့စာေကၽြးတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ိဳးလိုက္၊ ဘာသာလိုက္ ေသြးေခ်ာင္းစီး စစ္ပြဲႀကီးေတြလည္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ သည္ကေန႔လည္း သည္လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြ ရွိေနဆဲ။

သို႔ေသာ္ သည္လို အၾကမ္းပတမ္းနည္းေတြျဖင့္ သူတစ္ပါးေခါင္းထဲက အယူအဆကို ေဖာက္ထုတ္ရွင္းလင္း၍ မရႏုိင္၊ မိမိ ေျပာဆိုစည္း႐ံုး၍ မရလွ်င္လည္း သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ရွိပါေစ၊ သူ႔မွာလည္း သူႏွစ္သက္ရာ ယံုၾကည္ခြင့္ရွိသည္ပဲ ဟူေသာ သေဘာထားမ်ိဳးလည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေခါင္းထဲမွာ ေရွးတုန္းကတည္းက ရွိခဲ့သည္။

"ခင္ဗ်ားေျပာတာေတြ က်ဳပ္ သေဘာမတူဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ကိုေတာ့ က်ဳပ္ အသက္ေပးၿပီး ကာကြယ္သြားမယ္" (I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it.) ဟု ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္ ေဗာ္လတဲယား (Voltaire)က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

မတူေသာ အယူအဆကို သည္းခံႏုိင္မႈအေပၚ သူဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္းကလည္း "ပန္းေပါင္းတစ္ရာ ပြင့္ပါေစ။ အေတြးအေခၚ ဂိုဏ္းေပါင္းတစ္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါေစ" (....Let a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend....) ဟူေသာ သေဘာထားကို အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

ပတ္၀န္းက်င္မွာ အယူအဆေတြ မ်ားမ်ားျပားျပား လႈပ္ရွားရွင္သန္ေနေသာ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးညႇိႏိႈင္းရင္း မိမိအယူအဆ ပို၍ က်ယ္၀ ျပည့္စံုလာႏုိင္သည္ဟု ခံယူေသာသေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

သည္ေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ အျပန္အလွန္ သည္းခံတတ္ေရး၊ မတူတာေတြထားကာ တူညီရာမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဟူေသာ အယူအဆ ထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ႈျမင္သည္။ လူအမ်ားစုေ၀းရာ နယ္ပယ္က႑ အသီးသီးမွာပင္ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းတုိက္သည္ဟု ဆိုၾကသည့္ စိတ္ကူးမ်ိဳးစံုေတြ တိုးတိုက္ဖလွယ္ေသာ စည္းေ၀းပြဲေတြ ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းသည္ မတူေသာ အယူအဆမ်ားၾကားမွ ပို၍ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အယူအဆသစ္တို႔ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သူေတြ မ်ားျပားလာသည့္ သာဓကတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အားလံုးသိၾကသည့္ မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ ပံုျပင္ကိုပင္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ပုဏၰားေတြသည္ ငါသိတာအမွန္၊ ငါကုိယ္တုိင္ ကုိင္ၾကည့္လာတာဟု တစ္ယူသန္ စြဲမေနဘဲ၊ သူတို႔လည္း ငါ့ကဲ့သို႔ပင္ စမ္းသပ္သိရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သေဘာထားကာ အတူတကြ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကမည္ဆိုက ဆင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးစပ္ဆံုး ပံုသဏၭာန္ကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေခတ္ အယ္ဒီတာ
၂၀၊ ၇၊ ၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment

 
Web Statistics