Tuesday, September 04, 2007

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ


အားလံုးသိသင့္တယ္ထင္လို႔ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကုန္လံုးမပါပါဘူး။ စိတ္၀င္စားမယ္ ထင္တဲ့ဟာ ေလးေတြကိုပဲ ေ႐ြးၿပီးထုတ္ႏႈတ္ေပးထားတာျဖစ္ပါေၾကာင္း…။

အခန္း(၇)

တပ္မေတာ္

၁။ တပ္မေတာ္သည္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။

၂။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံခုိင္ၿမဲေရး တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။

၅။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။

၇။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

၈။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ မီွျငမ္းျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဒုတိယသမၼတအဆင့္ သတ္မွတ္သည္။

၉။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရမည္။

၁၀။ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၁၁။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ စစ္ဘက္တရားစီရင္ရာတြင္ အဖြဲ႕ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စီရင္ႏိုင္သည္။

၁၂။ စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္သည္။

၁၃။ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုး၊ က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္။

၁၄။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။

(၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ )

No comments:

Post a Comment

 
Web Statistics